Hyppää sisältöön

Likabehandlingsplan

Enligt diskrimineringslagen ska en arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Planen ska omfatta alla diskrimineringsgrunder som konstaterats vara relevanta på arbetsplatsen (Diskrimineringslagen (1325/2014) 12 §Öppna länk i ny flik). 

Utarbetandet av planen föregås av en utredning och bedömning av likabehandlingsläget på arbetsplatsen. I planen kan man utnyttja checklistor, information om personalstrukturen, personalenkäter och intervjuer med personalen. Vid planeringen och genomförandet av åtgärderna är det väsentligt att åtgärderna påverkar det faktiska likabehandlingsläget på arbetsplatsen.

Det finns ingen bestämd form för planen, men den ska kunna verifieras och granskas av myndigheterna. Likabehandlingsplanen kan t.ex. innehålla en beskrivning av metoderna för bedömning av likabehandling och dess resultat, en förteckning över konkreta åtgärder för främjande av likabehandling samt hur och enligt vilken tidtabell genomförandet av planen följs upp, utvärderas och vid behov uppdateras.

Åtgärderna för främjande av likabehandling kan kopplas till den utredning av risker och riskbedömning som föreskrivs i arbetarskyddslagen. Likabehandlingsplanen kan också inkluderas i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet. Den kan också utgöra en del av någon annan plan som utarbetas på arbetsplatsen, t.ex. en del av jämställdhetsplanen.

Genomförandet av planen och effekterna av de främjande åtgärderna ska följas upp och när omständigheterna förändras ska planen uppdateras. Arbetsgivaren ska behandla de främjande åtgärderna och deras effekter i det kontinuerliga samarbete med personalen eller deras representanter som Kyrkans samarbetsavtal förutsätter.