Hyppää sisältöön

Cirkulär A13/2020

9.12.2020

1. Förtroendemannautbildning 2021

Kyrkans arbetsmarknadsverk har godkänt de kurser som listas i bilaga 1 som förtroendemannautbildning enligt 11 § i Kyrkans förtroendemannaavtal. På grund av det fortsatta coronaläget kan kurserna genomföras på distans utan separat beslut av Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Den som utses till förtroendemannauppdraget beviljas tjänst-/arbetsledighet för att delta i utbildningen, om deltagande kan anses vara nödvändigt för skötseln av förtroendemannauppdraget och arbetssituationen medger deltagande. De utbildningar som genomförs som nätkurser har märkts ut i bilagan. Den beräknade längden på sådan utbildning är 15 timmar. Förtroendemannen ska avtala med chefen om den tid som används för detta.

Om lön och ersättningar för tjänst-/arbetsledighet som beviljats förtroendemannautbildningen, se 221 och 223 § i KyrkTAK.

2. Samarbets- och arbetarskyddsutbildning 2021

Vi påminner församlingarna om skyldigheten att se till att en företrädare för personalen i en samarbetsorganisation som avses i Kyrkans samarbetsavtal har möjlighet att för sitt samarbetsuppdrag få ändamålsenlig utbildning om de bestämmelser och anvisningar som gäller arbetarskyddet och om andra frågor som hänför sig till skötseln av uppgifterna (Kyrkans samarbetsavtal 23 §).

I samarbetsavtal utgår man från att behovet av samarbets- och arbetarskyddsutbildning behandlas mellan arbetsgivaren och de anställdas företrädare i början av den fyra år långa mandatperioden och att man då utarbetar utbildningsplaner, som vid behov preciseras under mandatperioden. Det är bra om också arbetarskyddschefens utbildningsbehov beaktas i planen.

För samarbets- och arbetarskyddsutbildning som avses i Kyrkans samarbetsavtal beviljas företrädarna tjänst-/arbetsledighet med lön. Dessutom ersätts resor och kostnader för utbildningen enligt KyrkTAK.

Enligt Kyrkans samarbetsavtal kan utbildning som anlitar sakkunskap från Arbetarskyddscentralen, Arbetshälsoinstitutet eller någon annan motsvarande expertis räknas som samarbets- och arbetarskyddsutbildning. Sådan utbildning ordnas också av Keva, som sköter kyrkans pensionsärenden. Även samarbets- och arbetarskyddsutbildning som ordnas av en huvudavtalsorganisation kan utgöra avtalsenlig utbildning, förutsatt att det inte är utbildning som uteslutande erbjuds organisationens egna medlemmar.  

3. Kirteko-möten 2021

I arbetslivsprogrammet Kirteko, som är gemensamt för kyrkans huvudavtalsparter, ordnas under 2021 Kirteko-möten för församlingarnas ledning och chefer samt förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. De genomförs som webbinarier under 2 timmar i april och maj och i mån av möjlighet som fysiska möten på hösten. Under mötena förs en dialog om kyrkan som framtidens arbetsplats. Avsikten är att behandla temat så mångsidigt som möjligt och stödja utvecklingen av kyrkans och församlingarnas arbetsliv. Vi informerar om tidpunkterna och arrangemangen för mötena i början av 2021.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör      Anna Kaarina Piepponen

 

Förhandlingschef                  Oili Marttila

 

Bilaga 1: Förtroendemannautbildning 2021

 

Cirkulär A13/2020