Hyppää sisältöön

Cirkulär 8/2022

19.12.2022

 

1. Förtroendemannautbildning 2023

Kyrkans arbetsmarknadsverk har godkänt de kurser som listas i bilaga 1 som förtroendemannautbildning enligt 11 § i Kyrkans förtroendemannaavtal. Kurserna kan genomföras på distans utan separat beslut av Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Den som utses till förtroendemannauppdraget beviljas tjänst-/arbetsledighet för att delta i utbildningen, om deltagande kan anses vara nödvändigt för skötseln av förtroendemannauppdraget och arbetssituationen medger deltagande. De utbildningar som genomförs som nätkurser har märkts ut i bilagan. Den beräknade längden på sådan utbildning är 15 timmar. Förtroendemannen ska avtala med chefen om den tid som används för detta.

Om lön och ersättningar för tjänst-/arbetsledighet som beviljats förtroendemannautbildningen, se 221 och 223 § i KyrkTAK.

2. Avtal om grupplivförsäkring 2023

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har kommit överens om att avtalsvillkoren för grupplivförsäkringen ska ses över för 2023. Basbeloppen och barntilläggen som betalas ut från försäkringen höjs med 2,8 procent.

Kyrkans huvudavtalsparters avtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring har justerats enligt de ovan nämnda ändringarna. Dessutom har vissa ändringar av teknisk natur gjorts i avtalet. Grupplivförsäkringsavtalet 2023 finns som bilaga till detta cirkulär.

3. Beskattningsvärden för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2023

Beskattningsvärdena för naturaförmåner fr.o.m. 1.1.2023 har fastställts. Skatteförvaltningens beslut om nya beskattningsvärden för naturaförmåner kan läsas på Skatteförvaltningens webbplats.  

I 2–7 § i Skatteförvaltningens beslut fastställs beskattningsvärdet för bostadsförmån som grundar sig på bostadens läge. Enligt 8 § i beslutet kan beskattningsvärdet för bostadsförmån sänkas om hyresnivån för bostäder i en kommun konstaterats vara lägre än de värden som angetts i 2 § 1 mom.

I 10–14 § i Skatteförvaltningens beslut fastställs beskattningsvärdet för kostförmån. Kostförmånens värde vid arbetsplatsbespisning är 8,00 euro under perioden 1.1–31.12.2023. För att arbetsplatsbespisningen inte ska betraktas som en naturaförmån ska det pris som arbetstagaren betalar till arbetsgivaren uppgå till minst 8,00 euro per måltid. Kostförmånens värde vid anstaltsbespisning är 6,00 euro.

I 26 § i Skatteförvaltningens beslut fastställs beskattningsvärdet för telefonförmån, som är 20 euro per månad.

4. Resekostnadsersättningar fr.o.m. 1.1.2023

I resekostnadsersättningarna enligt bilaga 4 i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2022–2024 har vissa belopp justerats. I den nya bilagan, som träder i kraft 1.1.2023, har Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2023 beaktats.

Inrikes heldagstraktamente är 48 euro från och med 1.1. 2023 och partiellt dagtraktamente 22 euro. Kilometerersättningen för användning av egen bil är 53 cent för de 5 000 första kilometrarna och 47 cent per följande kilometer.

 

Arbetsmarknadsdirektör     Anna Kaarina Piepponen

 

Arbetsmarknadsexpert       Meri Westerberg

 

Bilagor:      

1. Förtroendemannautbildning 2023
2. Avtal om grupplivförsäkring 2023
3. Resekostnadsersättning 2023

 

Cirkulär 8/2022