Hyppää sisältöön

Individuell lönedel

Den individuella lönedelen består av ett erfarenhetstillägg och ett prestationstillägg. Erfarenhetstillägget och prestationstillägget är en del av den egentliga lönen. 

Erfarenhetstillägg

Erfarenhetstillägget bestäms som ett eurobelopp och baseras på den anställningstid som berättigar till tillägget. Erfarenhetstillägg betalas till en tjänsteinnehavare/arbetstagare utöver grundlönen efter fem, tio och femton års anställning. Minimibeloppen för erfarenhetstillägg anges i tabell 1.2 i bilaga 1 till KyrkTAK.

Prestationstillägg

Till en tjänsteinnehavare/arbetstagare kan betalas ett prestationstillägg i eurobelopp som baserar sig på tjänsteinnehavarens/arbetstagarens arbetsprestation. Arbetsgivaren beslutar om systemet med bedömningsgrunder för prestationstillägget, de medel som styrs till tillägget, prestationstilläggets eurobelopp och till vem prestationstillägget betalas.

Prestationstillägget är ett led i en sporrande lönesättning. Det baserar sig på de mål som ställts upp för den anställda och på arbetsgivarens bedömning av arbetsprestationen. Prestationstillägget utgör ett incitament, eftersom den anställda genom sin egen arbetsprestation kan påverka resultatet av sitt arbete och därmed sin egen lönenivå. En god arbetsprestation kan förekomma i olika arbetsuppgifter oberoende av kravnivå.

Som bedömningsgrund för prestationstillägget används bedömningskriterier och prestationsnivåer. Arbetsgivaren bedömer tjänsteinnehavarens/arbetstagarens prestation när bedömningsperioden avslutats. Utvärderingsperioden i regel ett år. Även visstidsanställningar som är kortare än ett år men dock minst fyra månader långa omfattas av prestationstilläggssystemet. Arbetstagaren får respons om bedömningen. Bedömningen och responsen riktas alltid på personens arbetsprestation och aldrig på personen själv.

Prestationstillägget betalas till den anställda under det kalenderår som följer på utvärderingsperioden. I ett tidsbundet, minst fyra månader långt anställningsförhållande betalas prestationstillägget som en engångsbetalning.

Församlingen/den kyrkliga samfälligheten ska till prestationstilläggen använda minst 1,1 % av det totala grundlönebeloppet för personalen inom det allmänna lönesystemet.

Gemensam anvisning för evangelisk-lutherska kyrkans församlingar om användning av prestationstilläggÖppna länk i ny flik

KyrkTAK 2023–2025 Del II Löner