Hyppää sisältöön

Andligt arbete

 

Andligt arbete på deltid
Ombildning av en prästtjänst till en deltidstjänst
Rätt till en extra ledig dag för arbete under söckenhelg för den som inte har arbetstid (§ 142 5 mom.)

Rätt till en extra ledig dag för arbete under söckenhelg för den som inte har arbetstid (§ 142 5 mom.)

Prästens ordinarie lediga dagar är måndag och tisdag. Julen 2020 infaller julens helgdagar från torsdag till lördag. Hur ges extra lediga dagar för det arbete som prästen utfört under julhelgen?

Svar:

Om en arbetstagare/tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid utför arbete under en söckenhelg så att arbetsdagen till väsentliga delar motsvarar den ordinarie arbetsdagen, har hen rätt att under den pågående eller följande kalendermånaden få en extra ledig dag. När en extra ledig dag beviljas ska dock följande två specialvillkor som framgår av § 142 5 mom. beaktas:

  1. Arbetsdagen ska förläggas till en sådan söckenhelg som för anställda med arbetstid är en söckenhelg som förkortar arbetstiden. De här dagarna har fastställts i § 171. De är kyrkliga helgdagar eller andra helgdagar som i § 171 avtalats som dagar som förkortar arbetstiden (t.ex. självständighetsdagen). Gemensamt för söckenhelger som förkortar arbetstiden är att söckenhelgen ska infalla mellan måndag och fredag. En söckenhelg som infaller under veckoslutet (lö-sö) förkortar aldrig arbetstiden för anställda med arbetstid, och arbete på en sådan dag kan således inte heller ge den som inte har arbetstid rätt till en extra ledig dag.

I det fall som frågan gäller kan prästens arbete på julafton (torsdag) och/eller den första juldagen (fredag) ge rätt till en extra ledig dag. Om prästen arbetar båda söckenhelgerna har hen rätt att få två extra lediga dagar. Däremot ger arbetet på lördagen i julveckan inte rätt till en extra ledig dag, eftersom det inte är en i § 171 avsedd söckenhelg som förkortar arbetstiden för anställda med arbetstid.

  1. För anställda utan arbetstid är alla söckenhelger i princip likadana arbetsdagar som vardagarna. I själva verket har dock söckenhelgerna kunnat bli sådana dagar att även om de formellt sett är arbetsdagar, har det i själva verket inte getts konkreta arbetsuppgifter för dem. Just denna situation har beaktats i den nya bestämmelsen. Personer som inte måste arbeta på en arbetsdag som infaller på en söckenhelg har inte rätt till en extra ledig dag. De drar ju nytta av söckenhelgen likt en ledig dag, även om det formellt sett är en arbetsdag för dem. Däremot har de som på ett konkret och tillräckligt sätt arbetar på en söckenhelg, dvs. så att arbetsdagen till väsentliga delar motsvarar den ordinarie arbetsdagen, rätt till en extra ledig dag.

Det krävs inte ett visst minimiantal arbetstimmar för att arbetsmängden ska räcka för att få en extra ledig dag. Det väsentliga är att arbetsmängden gör att söckenhelgen till väsentliga delar motsvarar den ordinarie arbetsdagen. Till exempel en mässa som prästen förrättar på en söckenhelg anses till sin arbetsmängd vara tillräcklig för att få en extra ledig dag. I sista hand avgör chefen om den väsentlighetsförutsättning som ställs för arbete på en söckenhelg uppfylls. I Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär A9/2020 redogörs närmare för den arbetsmängd som krävs för att få en extra ledig dag.


Ombildning av en prästtjänst till en deltidstjänst

Vår församlingspräst är föräldraledig och vill fortsätta som deltidsanställd efter ledigheten. Församlingsprästen önskar arbeta två veckoslut per månad och dessutom en vardag under dessa veckor. Enligt församlingsprästen skulle deltidsarbete motsvara 30 procent av full arbetstid.

Kan vi avtala om att församlingsprästen varje månad arbetar tre dagar under en period av två veckor och att det motsvarar 30 procent av arbetet på heltid?

Svar:

Det är möjligt att förkorta arbetstiden om ni kommer överens om det. Bestämmelser om ombildning av ett tjänsteförhållande för en präst finns i 6 kap. 35 § och 59 § i kyrkolagen. En begäran om ändring av tjänsteförordnandet ska skickas till domkapitlet. Ändringen kan också sökas för en viss tid.

Vid organiseringen av arbetet bör man tänka på att 30 procents lön och 6 arbetsdagar fördelade på 4 veckor förutsätter att arbetsmängden följs upp enligt perioder av 4 veckor, inte enligt kalendermånaderna. Det innebär att antalet arbetsdagar i snitt blir något fler än sex per kalendermånad.


Andligt arbete på deltid

Jag vill få bekräftat hur antalet arbetsdagar och lediga dagar per vecka ska bestämmas när det handlar om en deltidsanställd i andligt arbete som t.ex. arbetar 60 procent, 70 procent eller 80 procent av full arbetstid.

Jag förstår saken så här:

Om det handlar om 80 procents arbetstid, är antalet arbetsdagar per vecka 4 och lediga dagar 3.

Om det handlar om 60 procents arbetstid, är antalet arbetsdagar per vecka 3 och lediga dagar 4. Enligt 40 procent vore det 2 arbetsdagar och 5 lediga dagar.

Om arbetstiden däremot är 70 procent av full tid, varierar då antalet arbetsdagar t.ex. under en period av 2 veckor så att man den ena veckan arbetar 3 dagar och är ledig 4 dagar, och den anda veckan arbetar 4 dagar och är ledig 3 dagar.

Svar:

Enligt KyrkTAK minskas den totala arbetsmängden enligt den proportion som deltidsanställningen anger, när en tjänsteinnehavare i andligt arbete arbetar på deltid (KyrkTAK § 141 mom. 3). I den enklaste formen organiseras arbetet som du konstaterade, t.ex. om arbetsmängden är 80 procent så är antalet arbetsdagar 4 per vecka.

Arbetet kan också utföras fem dagar i veckan oberoende av hur stor deltidsprocenten är. Då genomförs deltidsarrangemanget så att arbetsmängden varje arbetsdag motsvarar deltidsprocenten. Eftersom det för tjänster i andligt arbete ofta är svårt att fastställa vad som är arbetsdag för en deltidsanställd strävar man efter att utföra arbetet som hela arbetsdagar.

I en deltidstjänst i andligt arbete kan arbetet också organiseras så att antalet arbetsdagar per vecka varierar. Exempelvis i en deltidstjänst på 70 procent kan arbetet organiseras så att arbetet utförs 4 dagar den ena veckan och 3 dagar den andra veckan (och personen på motsvarande sätt är ledig 3 dagar den ena veckan och 4 dagar den andra).