Hyppää sisältöön

Cirkulär A8/2021

16.11.2021

1. Förtroendemannautbildning 2022

Kyrkans arbetsmarknadsverk har godkänt de kurser som listas i bilaga 1 som förtroendemannautbildning enligt 11 § i Kyrkans förtroendemannaavtal. På grund av det fortsatta coronaläget kan kurserna genomföras på distans utan separat beslut av Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Den som utses till förtroendemannauppdraget beviljas tjänst-/arbetsledighet för att delta i utbildningen, om deltagande kan anses vara nödvändigt för skötseln av förtroendemannauppdraget och arbetssituationen medger deltagande. De utbildningar som genomförs som nätkurser har märkts ut i bilagan. Den beräknade längden på sådan utbildning är 15 timmar. Förtroendemannen ska avtala med chefen om den tid som används för detta.

Om lön och ersättningar för tjänst-/arbetsledighet som beviljats förtroendemannautbildningen, se 221 och 223 § i KyrkTAK.

2. Samarbets- och arbetarskyddsutbildning 2022

Vi påminner församlingarna om skyldigheten att se till att en företrädare för personalen i en samarbetsorganisation som avses i Kyrkans samarbetsavtal har möjlighet att för sitt samarbetsuppdrag få ändamålsenlig utbildning om de bestämmelser och anvisningar som gäller arbetarskyddet och om andra frågor som hänför sig till skötseln av uppgifterna (Kyrkans samarbetsavtal 23 §).

I samarbetsavtal utgår man från att behovet av samarbets- och arbetarskyddsutbildning behandlas mellan arbetsgivaren och de anställdas företrädare i början av den fyra år långa mandatperioden och att man då utarbetar utbildningsplaner, som vid behov preciseras under mandatperioden. Det är bra om också arbetarskyddschefens utbildningsbehov beaktas i planen.

För samarbets- och arbetarskyddsutbildning som avses i Kyrkans samarbetsavtal beviljas företrädarna tjänst-/arbetsledighet med lön. Dessutom ersätts resor och kostnader för utbildningen enligt KyrkTAK.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör             Anna Kaarina Piepponen

 

Arbetsmarknadsombudsman    Kari Ala-Kokkila

 

Bilaga 1: Förtroendemannautbildning 2022

 

Cirkulär A8/2021