Hyppää sisältöön

Cirkulär 1/2024

30.1.2024

 

Församlingarna förhandlar om justeringspotten i kyrkans lönekonkurrenskraftsuppgörelse

  1. Fastställande och användning av lönesumman som reserveras för förhandlingarna om justeringspotten
  2. Fördelning av den lokala justeringspotten och kostnadsberäkning
  3. Förhandlingsprocessen och dess tidtabell i församlingen
  4. Det lokala förhandlingsresultatet meddelas till KyA

 

Kyrkans huvudavtalsparter har avtalat om lönejusteringar 2024 för att trygga kyrkans lönekonkurrenskraft. Församlingarna har informerats om löneuppgörelsen i cirkulär 3/2023. I detta cirkulär redogörs för bestämmandet av beloppet på den lokala justeringspott på 0,5 procent som ingår i löneuppgörelsen, beräkningen av kostnaderna samt den lokala förhandlingsprocessen och tidtabellen. De lokala förhandlingarna om den lokala justeringspotten gäller endast grundlönerna i det allmänna lönesystemet. För statistisk data samlar Kyrkans arbetsmarknadsverk under hösten 2024 in uppgifter av församlingarna om de beslut om justeringspotten som har fattats lokalt.

Församlingarna ombeds bekanta sig noggrant med detta cirkulär tillsammans med huvudavtalsorganisationernas huvudförtroendemän.

1. Fastställande och användning av lönesumman som reserveras för förhandlingarna om justeringspotten

Justeringspotten är 0,5 procent av totalsumman av de grundlöner som år 2023 betalats till tjänsteinnehavare och arbetstagare i församlingen som omfattas av det allmänna lönesystemet. Kyrkans servicecentral meddelar varje församling inom februari 2024 storleken på den lönesumma som församlingen betalar. I denna summa för grundlönerna ingår inte erfarenhetstillägg eller prestationstillägg. Med grundlön avses det sammanlagda beloppet av minimilönen enligt kravgrupp för varje tjänsteinnehavare och arbetstagare samt en eventuell kravdel och en särskild del. Utöver totalbeloppet för grundlönerna innehåller servicecentralens meddelande också som bakgrundsinformation en på personer baserad specifikation av beloppet av den grundlön som betalats till varje tjänsteinnehavare och arbetstagare under 2023.

I lönesumman för grundlöner ingår förutom löner som betalats för den arbetade tiden även semesterlöner och löner för sjukdomstid. Löner som betalats under familjeledigheter har dock dragits av från grundlönesumman. Semesterpenning har inte inkluderats i lönesumman och beaktas inte vid beräkningen av kostnaderna.

I den lönesumma som servicecentralen meddelar ingår inte löner inom andra lönesystem (löner för högsta ledningen i församlingarna, timlöner eller löner enligt bilaga 5) och förhandlingarna gäller inte dem.

För förhandlingarna fastställs i församlingen justeringspottens belopp på årsnivå genom att det årslönebelopp som servicecentralen meddelar multipliceras med 0,5 procent. Det erhållna beloppet sätt ska användas i sin helhet till justeringar av grundlönerna i det allmänna lönesystemet. Beloppet får inte underskrida det belopp som reserveras för förhandlingarna, men kan överstiga det något, eftersom det i praktiken är svårt att få det sammanlagda belopp som föranleds av de lönejusteringar som ska fördelas att passa exakt ihop med beloppet på den lokala justeringspotten.

Exempel på hur justeringspotten fastställs:

Servicecentralen meddelar att församlingens lönesumma för grundlönerna år 2023 är 1 250 000 euro. Justeringspotten är 0,5 % x 1 250 000 € = 6 250 €. Detta eurobelopp ska på årsnivå användas i sin helhet för justering av grundlönerna. På månadsnivå räcker summan till justeringar av grundlönerna till ett belopp av sammanlagt ca 520 euro
(= 6 260 €/12).

2. Fördelning av den lokala justeringspotten och kostnadsberäkning

I församlingen beräknas kostnaderna för de grundlöner som ska justeras genom justeringspotten först enligt uppgifter på månadsnivå. Om justeringspotten riktas till en deltidsanställd, används som kostnad en månadskostnad enligt den deltidsanställda tjänsteinnehavarens/arbetstagarens deltidslön, inte en kostnad enligt den 100 % lönenivå som utgör lönegrund.  För att omvandla en månatlig kostnad till en årskostnad räknas de månatliga kostnader som justeringen föranleder samman och multipliceras med 12. Den årliga kostnaden ska vara minst det belopp som erhålls när man beräknar 0,5 procent av det lönebelopp för 2023 som servicecentralen meddelar. Om justeringspotten riktas till en visstidsanställning omvandlas månadskostnaden till n totalkostnad genom att i stället för 12 månader som koefficient använda antalet fulla månader i anställningens längd. Till kostnaderna räknas inte personalens lönebikostnader, utan enbart grundlöner.

Exempel på beräkning av kostnader:

Församlingens justeringsbelopp är liksom i det föregående exemplet 6 250 €/år (ca 520,83 €/mån.). Justeringspotten riktas till de särskilda delarna av grundlönen för ordinarie personal:

  • Till två tjänster/arbetsavtalsförhållanden à 85,00 €/mån.
  • Till tre tjänster/avtalsförhållanden à 75,00 €/mån.
  • Till tre tjänster/avtalsförhållanden à 45,00 €/mån.

Den sammanlagda kostnaden för höjningarna är 530,00 € per månad (= 2 x 85 + 3 x 75 + 3 x 45) och 6 360,00 € per år. Slutresultatet överstiger en aning det beräknade beloppet för justeringspotten.

Lönejusteringarna är till sin karaktär bestående justeringar av den uppgiftsrelaterade lönen. Det är inte fråga om en justering som baserar sig på tjänsteinnehavarens/arbetstagarens prestation, utan det handlar om lönekonkurrenskraft.

3. Förhandlingsprocessen och dess tidtabell i församlingen

Arbetsgivaren kallar huvudavtalsorganisationernas huvudförtroendemän att inleda förhandlingar om justeringspotten enligt § 13 i huvudavtalet:

§ 13 Verkställighetsförhandlingar

Mom. 1. Förhandlingsförfarande

Verkställighetsförhandlingar förs när verkställigheten av förmåner eller skyldigheter eller andra arrangemang enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal förutsätter lokala förhandlingar till grund för församlingsmyndighetens beslut. Vid förhandlingarna eftersträvas samförstånd.

Mom. 2 Protokoll över verkställighetsförhandlingarna

Över förhandlingarna upprättas ett protokoll där förhandlingsresultatet antecknas eller, om ett sådant inte nåtts, parternas ståndpunkter inklusive motiveringar. Den behöriga församlingsmyndighetens beslut i det ärende som behandlats vid verkställighetsförhandlingarna ska så snart som möjligt delges den andra förhandlingsparten.

Om en huvudavtalsorganisation inte har tillsatt någon förtroendeman i församlingen iakttas § 2 mom. 3 i huvudavtalet.

När församlingen har fått meddelandet om lönesumman 2023 av servicecentralen är det skäl att börja förhandla om justeringspotten så snart som möjligt genom att kalla fackförbundens huvudförtroendemän till det inledande mötet för förhandlingarna. I början av verkställighetsförhandlingarna skisserar man upp den lokala processen, det preliminära antalet förhandlingsmöten och den tid som förväntas behövas för förhandlingarna. I stora ekonomiska församlingsenheter är det naturligt att det behövs mer tid för förhandlingarna och fler sammanträden än i små församlingsenheter. I vilket fall som helst ska förhandlingarna slutföras så att kyrkorådet eller i en kyrklig samfällighet gemensamma kyrkorådet hinner fatta beslut i ärendet före 1.9.2024, så att lönejusteringarna kan genomföras i samband med den första löneutbetalningen efter 1.10.2024. Församlingen ska alltså senast 1.9.2024 meddela Kyrkans servicecentral att lönejusteringarna ska verkställas.  Om den lokala lösningen nås redan under våren 2024 meddelas den till servicecentralen då.

Vid förhandlingarna strävar man efter en enhällig lösning. Syftet är att rikta justeringspotten till grundlöner för sådana uppgifter som enligt lokala bedömningar har de största utmaningarna antingen att rekrytera ny personal eller att behålla befintlig personal i anställning. Om enighet inte nås vid förhandlingarna beslutar arbetsgivaren hur justeringspotten ska riktas. I en sådan situation ska arbetsgivaren i första hand sträva efter att rikta justeringspotten till de objekt som man varit eniga om, även om en enhällig helhetslösning inte nåddes.

Ett protokoll upprättas över förhandlingarnas slutresultat. Om enighet inte kan nås vid förhandlingarna antecknas alla parters synpunkter jämte motivering i protokollet. I en sådan situation ska den föredragande tjänsteinnehavaren lägga fram ett förslag för kyrkorådet eller i en samfällighet för gemensamma kyrkorådet om fördelningen av justeringspotten.

4. Det lokala förhandlingsresultatet meddelas till KyA

KyA är skyldigt att övervaka att justeringspotten genomförs i församlingarna i enlighet med underteckningsprotokollet. Eftersom församlingarna sällan har använt justeringspottar, har KyA beslutat samla in information från alla församlingar om hur justeringspotten har genomförts lokalt. KyA skickar ut en elektronisk blankett till församlingarna nästa höst med vilken församlingarna meddelar hur justeringspotten genomförts lokalt.  Huvudavtalsorganisationerna granskar tillsammans hur justeringspotten har fördelats i församlingarna.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör   Anna Kaarina Piepponen

 

Jurist                                      Timo von Boehm

 

Cirkulär 1/2024