Hyppää sisältöön

Cirkulär 1/2023

6.3.2023

 

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2023–2025

1. Allmänt

Avtal om nya tjänste- och arbetskollektivavtal för Evangelisk-lutherska kyrkan har nåtts. Det centrala innehållet i de nya tjänste- och arbetskollektivavtalen är följande:

Avtalsperiod och avtalets kostnadshöjande effekt

Avtalsperioden är 24 månader: 1.3.2023–28.2.2025. I avtalet finns överenskommelser om lönejusteringar åren 2023 och 2024 samt om en revidering av erfarenhetstilläggs-tabellen och om vissa textändringar. Lönerna justeras med en allmän förhöjning 1.4.2023 och 1.4.2024.

Innevarande år träder lönejusteringarna i kraft 1.4.2023 och textändringarna 1.3.2023.  Dessutom har det avtalats om ändringar i erfarenhetstilläggstabellen som träder i kraft 1.9.2023. De avtalade lönejusteringarnas genomsnittliga lönekostnadshöjande effekt i kyrkan som helhet följer den så kallade allmänna linjen och är totalt cirka 4,5 procent under det första avtalsåret.

Lönejusteringarna 2024 träder i kraft 1.2.2024 och är 2,5 procent, om inte den granskning av kyrkans lönekonkurrenskraft som inletts med stöd av tidigare avtal leder till att något annat avtalas om lönerna. Utredningens inverkan på lönerna avtalas senast 30.11.2023.

Avtalets kostnadseffekter ur ett budgeteringsperspektiv

År 2023 ökar lönekostnaderna på årsnivå med i genomsnitt cirka 3,4 procent jämfört med fjolåret. När lönejusteringarna träder i kraft fr.o.m. 1.4.2023 inverkar de på budgetårets kostnader 9 månader. Revideringen av erfarenhetstilläggstabellen kan medföra lönejusteringar fr.o.m. 1.9.2023, och då påverkar de kostnaderna för 2023
4 månader.

År 2024 inverkar de lönejusteringar som genomförts 2023 på år 2024 i sin helhet (s.k. löneöverhäng). 

Lönejusteringarna 2024 träder i kraft 1.2.2024 och är då minst 2,5 procent, om inte utredningen av kyrkans lönekonkurrenskraft leder till att en annan förhöjningsnivå avtalas. Det är därför i detta skede omöjligt att göra en noggrannare bedömning av lönejusteringarna 2024 än att de är minst 2,5 procent från ingången av februari 2024. Utredningen av lönekonkurrenskraften kan öka kostnaderna mer än så, om man avtalar om det.

Ändringarna i erfarenhetstilläggstabellen 1.9.2023

Erfarenhetstilläggstabellen för det allmänna lönesystemet (KyrkTAK Bilaga 1.2) ändras fr.o.m. 1.9.2023 så att

  1. ett nytt erfarenhetstillägg på basis av 3 års anställningstid införs fr.o.m. 1.9.2023
  2. i tabellen justeras eurobeloppet för erfarenhetstillägg efter 5 års anställningstid från och med 1.9.2023.

Erfarenhetstilläggen på basis av 10 och 15 års anställningstid justeras inte i detta sammanhang.

Om erfarenhetstillägget för tjänsteinnehavare/arbetstagare på basis av den nya bestämmelsen 1.9.2023 blir mindre än vad som bestäms i erfarenhetstilläggstabellen, justeras erfarenhetstillägget fr.o.m. 1.9.2023 i enlighet med tabellen. Kyrkans arbetsmarknadsverk utreder tillsammans med Kyrkans servicecentral om justeringarna enligt den nya tabellen kan genomföras av servicecentralen 1.9.2023.

2. Lönejusteringarna och textändringarna 2023

Allmänt om lönejusteringarna 2023

Alla lönejusteringar vid 2023 års justeringstidpunkt 1.4.2023 är allmänna förhöjningar enligt en procentsats. Till skillnad från löneuppgörelserna för vissa andra arbetsmarknadssektorer innehåller löneuppgörelsen för kyrkan inte något engångsbelopp som betalas till löntagarna. Ett engångsbelopp är administrativt tungrott. Kyrkan har också mycket visstidsanställd arbetskraft och det skulle vara arbetskrävande att fastställa engångsbeloppets storlek för dessa anställda. Därför har man i stället för ett engångsbelopp avtalat att den allmänna löneförhöjningen år 2023 är något större än inom andra sektorer. Den allmänna förhöjningens kostnadseffekt 2023 följer som helhet arbetsmarknadens s.k. allmänna linje.

Eftersom lönejusteringarna är procentuella allmänna höjningar i alla lönesystem, verkställer Kyrkans servicecentral justeringarna. Församlingarna behöver alltså inte själva verkställa förhöjningarna. Avsikten är att justeringarna betalas ut i april 2023. Om servicecentralen blir tvungen att göra programändringar för att verkställa lönejusteringarna, genomförs de i enlighet med § 4 i underteckningsprotokollet senast inom två månader från det justeringen trädde i kraft.

Det allmänna lönesystemet

Allmän förhöjning: Församlingarna justerar grundlönerna för månadsavlönade tjänsteinnehavare och arbetstagare som omfattas av det allmänna lönesystemet med en allmän förhöjning på 5,0 procent fr.o.m. 1.4.2023. Justeringen av grundlönerna med 5,0 procent, dvs. med högre förhöjningsprocent än i kyrkans övriga lönesystem, beror på att erfarenhetstilläggen och prestationstilläggen inte justeras 1.4.2023. Genom den avtalade justeringen av grundlönerna på 5,0 procent inom det allmänna lönesystemet stiger löntagarnas ordinarie lön (”totallönerna”) lika mycket som inom andra lönesystem.

Kyrkans huvudavtalsparter har justerat minimilönerna för kravgrupperna i KyrkTAK:s bilaga 1 att motsvara den allmänna förhöjningen fr.o.m. 1.4.2023

Erfarenhetstillägg: Erfarenhetstilläggstabellen justeras inte 1.4.2023. Däremot justeras erfarenhetstilläggen i det allmänna lönesystemet 1.9.2023 på det sätt som framgår av erfarenhetstilläggstabellen (KyrkTAK bilaga 1.1). I erfarenhetstilläggstabellen har man avtalat om ett nytt erfarenhetstillägg från och med 1.9.2023 på basis av en anställningstid på 3 år. Samtidigt har beloppet för erfarenhetstillägg på basis av 5 års anställningstid justerats. Erfarenhetstilläggen på basis av 10 och 15 års anställningstid har inte justerats. Om tjänsteinnehavaren/arbetstagaren 1.9.2023 har 3 eller 5 års anställningstid som berättigar till erfarenhetstillägg, men erfarenhetstilläggets belopp är lägre än minimibeloppet i de justerade tabellerna i bilaga 1, justeras erfarenhetstillägget upp till minimibeloppet från och med 1.9.2023.

I övrigt justeras löntagarens erfarenhetstillägg på samma sätt som tidigare från ingången av den månad då han eller hon uppnår den anställningstid på 3, 5, 10 eller 15 år som berättigar till erfarenhetstillägg och det tidigare erfarenhetstillägget är mindre än erfarenhetstillägget enligt tabellen.

Lönesystemet för högsta ledningen i församlingarna

Församlingen justerar grundlönen för tjänsteinnehavare som omfattas av lönesystemet för den högsta ledningen med en allmän förhöjning på 4,5 procent 1.4.2023.

Kyrkans huvudavtalsorganisationer har justerat skalorna för lönesättningsgrupperna K och J att motsvara de allmänna förhöjningarna fr.o.m. 1.4.2023 (KyrkTAK bilaga 1).

Timlönesystemet

Församlingen justerar grundtimlönerna och ackordlönerna samt tilläggen för de timavlönade med en allmän förhöjning på 4,5 procent fr.o.m. 1.4.2023. Lönesättningen för timavlönade i bilaga 1 har justerats på motsvarande sätt.

Vissa andra löner och lönetillägg

På basis av § 2 punkt 2.4 i underteckningsprotokollet justerar församlingarna bland annat de avtalsenliga lönerna för unga arbetstagare och arbetstagare i läroavtalsförhållande och vissa arvoden som betalas från kyrkans centralfond med 4,5 procent från och med 1.4.2023. Motsvarande justeringar har gjorts på lönerna i bilaga 1 och 5.

Ersättningar till huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige samt s.k. matpengar

Ersättningarna till huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige har justerats fr.o.m. 1.4.2023. En avtalsändring som gäller ersättningen till förtroendemän presenteras i redogörelsen över textändringar nedan. De justerade ersättningarna finns i KyrkTAK, bilaga 1 punkt 6. Som ett undantag från övriga justeringar i bilaga 1 har ersättningarna till huvudförtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige justerats till hela euro.

Textändringar 1.3.2023

Endast vissa ändringar har gjorts i avtalen från och med 1.3.2023.  Ändringen som gäller erfarenhetstilläggen i det allmänna lönesystemet träder dock i kraft 1.9.2023. Ändringarna beskrivs nedan:

  • § 14, 220 och 222. Begreppet ordinarie lön har ändrats så att begreppet innefattar den ersättning som betalas till huvudförtroendemän och andra förtroendemän samt arbetarskyddsfullmäktige.
  • § 24. På motsvarande sätt som i den ovan beskrivna ändringen av erfarenhetstilläggstabellen har i § 24 också tagits in ett omnämnande av det erfarenhetstillägg som betalas efter 3 års anställningstid. Ändringen träder i kraft 1.9.2023.
  • § 63, 2 mom.  Lönebeloppet under familjeledigheter har ändrats. Ändringen motsvarar de ändringar som gjorts inom den övriga offentliga sektorn. Familjens andra förälder har rätt att få ordinarie lön för den period som inkluderar de första 32 vardagarna av föräldraledigheten. Tidigare betalades lön för en period på 18 vardagar. Arbetsgivaren har rätt att för denna tid få de dagpenningar som annars skulle betalas från Folkpensionsanstalten till arbetstagaren. Reformen gäller föräldrar till barn födda 1.3.2023 och därefter.

De ändrade paragraferna finns som bilaga till detta cirkulär.

Eftersom textändringarna är små, publicerar Kyrkans arbetsmarknadsverk inte någon ny avtalsbok för avtalsperioden 2023–2025. Ändringarna uppdateras i KyrTAKs nätversion. Den som tillämpar avtalen bör föra in ändringarna manuellt i boken KyrkTAK 2022–2024 som finns i församlingen.

3. Lönejusteringar 2024

I § 3 i underteckningsprotokollet avtalas om en justering av lönerna med minst 2,5 procent fr.o.m. 1.2.2024. Arbetet med att utreda konkurrenskraften hos kyrkans löner inleddes 2022 och fortsätter 2023. Eventuella lönejusteringar på basis av utredningen avtalas senast 30.11.2023. Ifall justeringar avtalas, träder de i kraft samtidigt som den allmänna förhöjningen på 2,5 procent enligt § 3 i underteckningsprotokollet, dvs. 1.2.2024.

Uttrycket som används i underteckningsprotokollet, att höjningen är minst 2,5 procent fr.o.m. 1.2.2024, beror på att det i detta skede ännu inte är klart hur resultaten av utredningen av konkurrenskraften hos kyrkans löner eventuellt inverkar på lönejusteringarna. Därför är det omöjligt att före den 30.11.2023 ange den exakta storleken på lönejusteringarna 1.2.2024. Därför publiceras i detta skede inte heller de lönetabeller som träder i kraft 1.2.2024 som en del av avtalet. Församlingarna underrättas om storleken på lönejusteringarna och om genomförandet av dem efter det att man avtalat om konsekvenserna av utredningen om lönekonkurrenskraften senast 30.11.2022.

 

Arbetsmarknadsdirektör    Anna Kaarina Piepponen

 

Jurist                                       Timo von Boehm

 

Cirkulär 1/2023