Hyppää sisältöön

Befattningsbeskrivning

Den skriftliga beskrivningen av de uppgifter som ingår i befattningen är central för bedömningen av befattningens svårighetsgrad.  I befattningsbeskrivningen ges en allmän beskrivning av befattningen och nivåer definieras för de olika kravkriterierna.

Arbetsgivaren ska se till att det finns uppdaterade befattningsbeskrivningar för alla befattningar. Befattningens innehåll ska beskrivas objektivt och heltäckande. Enskilda arbetsmoment ska inte beskrivas, utan fokus ska ligga på saker som är väsentliga med tanke på bedömningen av svårighetsgraden. I befattningsbeskrivningen görs ingen bedömning av den anställdas arbetsprestation.

Befattningsbeskrivningarna ska vara jämförbara och reglerna och praxis på arbetsplatsen ska vara så enhetliga som möjligt. Befattningsbeskrivningen görs på den blankett (KyrkTAK, bilaga 2) som följer kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal.

Befattningsbeskrivningen ses över årligen vid utvecklingssamtalet mellan chef och anställd. Om befattningen inte har förändrats till sitt innehåll ska befattningsbeskrivningen inte ändras. Om behandlingen av befattningsbeskrivningen leder till konstaterandet att den behöver ses över ska chefen informera den anställda om ändringen. Arbetsgivaren godkänner befattningsbeskrivningen.

Förtroendemän har rätt att få del av uppdaterade befattningsbeskrivningar för de medlemmar de företräder (tillämpningsanvisningen för KyrkTAK 23 §).

Befattningsbeskrivningen är central för bestämmandet av grundlönen. Befattningsbeskrivningen utgör en offentlig handling (OffL 1 §) och får därför inte innehålla någon värdering av personen eller dennes arbetsprestation. Befattningsbeskrivningen utgör inte en tjänsteinstruktion eller ett arbetsavtal. Det är en skriftlig beskrivning av arbetet på grundval av vilken lönen bestäms. (Blankett för befattningsbeskrivning)