Hyppää sisältöön

Personalplan

I kyrkans samarbetsavtal förutsätts på motsvarande sätt som i bestämmelserna om personal- och utbildningsplan i samarbetslagarna för andra områden att församlingar/kyrkliga samfälligheter vars personal regelbundet uppgår till minst 20 personer fastställer principer och förfaranden för personalutveckling. De kan inkluderas i utbildningsplanen eller personalplanen, om en sådan utarbetas.


Enligt avtalet ska av principerna och förfarandena för personalutveckling, med beaktande av församlingens storlek, framgå

  • antalet faktiska arbetsavtals- och tjänsteförhållanden för viss tid samt en bedömning av hur dessa kommer att utvecklas,
  • principerna för användningen av olika anställningsformer,
  • allmänna principer för att upprätthålla arbetsförmågan hos arbetstagare som hotas av arbetsoförmåga och äldre arbetstagare samt arbetsmarknadskompetensen för arbetstagare som hotas av arbetslöshet,
  • förfaranden för genomförande och uppföljning av ovannämnda planer.

Dessutom ska uppmärksamhet fästas vid principerna för sysselsättning av partiellt arbetsföra arbetstagare samt flexibla arbetstidsarrangemang.


Principerna och förfarandena kan inkluderas i utbildningsplanen. Avtalet förutsätter inte att någon egentlig personalplan utarbetas. Om en sådan utarbetas, kan principerna och förfarandena inkluderas i den.