Hyppää sisältöön

Cirkulär 1997-1999

1999

A5/1999 20.12.1999

 1. Resekostnadsersättningarna räknat från 1.1.2000
 2. Församlingarnas socialskydds- och pensionsavgifter 2000
 3. Skattestyrelsens beslut om naturaförmåners beskattningsvärden 2000
 4. Hur ändringarna i arbetarskyddslagstiftningen påverkar arbetarskyddsfullmäktigens ställning
 5. Personalen vid KyAD:s byrå

A4/1999 25.11.1999

 1. Offentligheten i fråga om kyrkans anställdas löneuppgifter fr.o.m. 1.12.1999
 2. Temadagar om personalförvaltning

A3/1999 28.4.1999

 1. Frågan om arbetsförhållanden och pensionsavgifter för skriftskollägers hjälpledare
 2. Avtalsdelegationens byrå stängd 19-23.7.1999

A2/1999 1.4.1999

 1. Lönebestämmelserna och annonser om lediga tjänster/befattningar
 2. Behörigheten för diakoni- och ungdomsarbetstjänster
 3. Ändrade tider för förtroendemannakurser
 4. Kyrkans avtalsdelegations cirkulär 1998

A1/1999 10.3.1999

 1. Arbetsdomstolens avgörande i en tvist om resekostnadsersättning
 2. Avtal om grupplivförsäkring
 3. Arbetsgivares bikostnader 1999
 4. Lagändringar

B1/1999 29.11.1999

Förfrågan om församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas verksamhet för att upprätthålla och utveckla arbetsförmågan 1999

1998

A7/1998 21.12.1998

 1. Församlingarnas socialskydds- och pensionsavgifter 1999
 2. Resekostnadsersättningarna räknat från 1.1.1999
 3. Skattestyrelsens beslut om naturaförmåners beskattningsvärden 1999
 4. Korrigering av I dyrortsklassen i R-lönetabellen
 5. Grundkurs i arbetarskydd

A6/1998 26.11.1998

Utbildning som ordnas 1999 enligt avtalet om förtroendemannautbildning

A5/1998 26.11.1998

1. Lönejusteringar 1.1.1999
2. Lönesättningen öppnas
3. Tjänste- och arbetskollektivavtalens ändrade bestämmelser
3.1 Lönesättningen för kantorer
3.2. Lönesättningen för barnledare
3.3. Arbetskollektivavtal om en protokollsanteckning gällande säsongarbetstagare
3.4. För viss tid anställda arbetstagares lön under sjukledighet
4. Övergångsbestämmelser om rätten till erfarenhetstilllägg i bisyssla
5. Ändring av avtalen om familjeledighet
6. Permittering av tjänsteinnehavare
7. Tjänstekollektivavtal om uppsägningstider gällande tjänsteinnehavare
8. Ändring av församlingens tjänstestadga
9. Avtalen och cirkulären på internet

A4/1998 1.6.1998

Arbetskollektivavtalet om avlöning av studerande och arbetstagare i läroavtalsförhållande 1.1.1998

A3/1998 28.5.1998

 1. Tjänste- och arbetskollektivavtal om användning av regleringsraten
 2. Rekommendationsavtal om förrättningsarvoden
 3. Ändringar i avtalet om grupplivförsäkring
 4. Ändringar i lagen om alterneringsledighet
 5. Ändring av 9 § lagen om skydd i arbete
 6. Personalen vid KyAD:s byrå

A2/1998 16.3.1998

 1. De nya arbetskollektivavtalen
 2. Arbetstidsförordningen för kyrkan
 3. Förteckning över Kyrkans avtalsdelegations publikationer

A1/1998 10.2.1998

 1. Kyrkans personalutbildningsavtal
 2. Utbildning som ordnas 1998 enligt avtalet om förtroendemannautbildning
 3. Registret över arbetarskyddspersonal
 4. Arbetarskyddsutbildning 1998
 5. Avtalsmaterial

1997

A8/1997 19.12.1997

 1. Avtalsuppgörelsen 1998-1999
 2. Presentation av de nya avtalen

A7/1997 8.10.1997

 1. Avtal om samarbete inom församlingarna
 2. Arbetarskyddsval 1997
 3. Förteckningen över löneombud

A6/1997 15.9.1997

 1. Inställda temadagar om personalfrågor
 2. Förändringar i personalen vid KyAD:s byrå
 3. Alterneringsledighet -broschyren

A5/1997 28.7.1997

 1. Lönesättning för barnarbetsledare
 2. Godkänd förtroendemannakurs som ordnas av FTBF

A4/1997 13.6.1997

 1. Ämbetsverksarbetstiden på sommaren
 2. Vissa lagändringar
 3. Arbetarskyddsval
 4. Kyrkans personalstatistik för 1996
 5. Kyrkans sysselsättningsbarometer 1997 -förfrågans resultat
 6. Personalförändringar vid KyAd:s byrå
 7. Nya sidor till TKA:s tillämpningsdirektiv

A3/1997 14.2.1997

 1. Användning av mobiltelefoner
 2. Permitteringsböter uppbärs inte längre
 3. Ändringar i arbetslagstiftningen
 4. Systemet med deltidstillägg blir permanent
 5. Adoptivföräldrars föräldra- och faderskapspenning
 6. Ändringar i avtalet om grupplivförsäkring

A2/1997 12.2.1997

Bestämmande av tjänstefri tid för församlingspräster fr.o.m. 1.9.1997

A1/1997 7.1.1997

 1. Grunderna för tjänsteförhållandens upphörande regleras i kyrkolagen
 2. Examensbenämningen i lönesättningen för kantorer
 3. Semesterpenningsavtal och semesterpenningsledigheter