Hyppää sisältöön

Begrepp som ansluter sig till kravgrupperingen

Nedan ges exempel som förklarar de begrepp som används i kravgrupperingen och befattningsbeskrivningen baserade på det allmänna lönesystemet. Bedömningar av svårighetsgrad förutsätter att definitionerna preciseras lokalt med beaktande av församlingens/samfällighetens verkliga struktur och storlek. Organisationsdiagrammet som ges här som exempel kan också hjälpa att förklara begreppen (bild).

Bild 3. Fiktivt exempel* på en församlings organisation

 

* Organisationsdiagrammet kan hjälpa förtydliga begreppen i kravgrupperingen.

Organisation: t.ex. församling, kyrklig samfällighet.
Omfattande organisation med många verksamhetsformer: t.ex. stor (befolkningsunderlag och mångsidiga arbetsformer) kyrklig samfällighet.
Verksamhet: t.ex. en förvaltning i dess helhet, församlingsarbetet i dess helhet.
Omfattande verksamhet: t.ex. en kyrklig samfällighets eller stor församlings förvaltning i dess helhet
Delverksamhet t.ex. familjerådgivning, begravningsplatsarbete
Verksamhetsenhet: t.ex. lägergård, begravningsplats, ungdomslokal.
Uppgiftsområde (bransch): t.ex. barnarbete, diakoniarbete
Specialområde: t.ex. verksamhet för barn i skolåldern, specialdiakoniarbete
Uppgift: t.ex. församlingspastor, byråsekreterare, barnledare.

Kundarbete innebär samverkan i syfte att tillgodose kundernas behov t.ex. genom rådgivning, anvisningar eller förmedling av information. Kundarbetet kan också bestå av samverkan mellan sakkunniga. Kunden kan vara t.ex. en församlingsmedlem, en annan anställd, en del av en organisation eller en annan organisation.

Strategi är en metod som syftar till att uppnå uppställda mål.