Hyppää sisältöön

Kravgrupper och kravkriterier

Befattningar ska tillskrivas en kravgrupp baserat på respektive befattningsbeskrivning. Det finns 18 kravgrupper och grupperna identifieras med tresiffriga tal (t.ex. 201). Varje kravgrupp har sin avtalade minimilön, och grundlönen för en befattning som placerats i en kravgrupp ska ligga på minst denna nivå. Kravgrupperna finns i bilaga 3 till KyrkTAK och kravgruppernas minimilöner i bilaga 1.

För varje kravgrupp gäller fem kravkriterier. Kriterierna anger den kompetens (1), samverkan (2), arbetsledning (3), problemlösning och informationssökning (4) samt det ansvar (5) som en befattning kräver.  Kriterierna 2–5 har ett antal nivåer med varsin beskrivning (KyrkTAK bilaga 2). När befattningen ska placeras i en kravgrupp ska man välja en av nivåerna för varje kravkriterium. Det är tillåtet att använda preciserande tilläggsnoteringar (t.ex. +).

Siffrorna som används i de olika kravgrupperna, t.ex. (3.2) avser respektive punkt i blanketten som innehåller befattningsbeskrivningen.

Syftet är att hitta den kravgrupp som helhetsmässigt bäst motsvarar den allmänna beskrivningen av befattningen och nivåanteckningarna under de olika kravkriterierna.

Kravkriterierna anger arbetsuppgiftens svårighetsgrad enligt följande:

Bild 2. Beskrivning av kravkriterierna

Kravkriterier Vad bedöms? Inverkan på svårighetsgraden
1. Kompetens Vilken kompetens, utbildningsnivå eller arbetserfarenhet eller vilka kunskaper och färdigheter förutsätter arbetsuppgiften? Arbetsuppgiftens svårighetsgrad är högre ju djupare och mångsidigare kompetens eller utbildning samt ju bredare kunskaper och färdigheter den förutsätter.
2. Samverkan
(nivåer: 1–9)
Vilken är arbetsuppgiftens samverkansmiljö och vad innebär samverkan? Vad eftersträvas genom samverkan? Arbetsuppgiftens svårighetsgrad är högre ju större djup och bredd samt längre tidsperspektiv samverkansmålet innebär.
3. Arbetsledning
(nivåer: 1-5)
Hur leds arbetet och hur självständig är arbetsuppgiften i förhållande till ledningen? Arbetsuppgiftens svårighetsgrad är högre ju mindre arbetsledning man får och ju större självständighet man har att välja förfaringssätt.
4. Problemlösning och informationssökning
(nivåer: 1-4)
Hur inhämtas den information som behövs för verksamheten och avgörandena och hur analyseras informationen i samband med arbetsuppgiften? Arbetsuppgiftens svårighetsgrad är högre ju högre kraven på att inhämta och analysera information för problemlösning är.
5. Ansvar
(nivåerna 1–7)
Vilket ansvar och vilken roll har den som utför arbetsuppgiften i förhållande till verksamhetens konsekvenser? Arbetsuppgiftens svårighetsgrad är högre ju konkretare ansvaret för uppnående av organisationens målsättningar och för slutresultatet är.

 

KyrkTAK 2023-2025, bilaga 3 Kravgrupper