Hyppää sisältöön

Avgörande av meningsskiljaktigheter om tillämpning av avtal

Meningsskiljaktigheter om tolkning och tillämpning av tjänste- och arbetskollektivavtal ska i första hand behandlas vid en direkt förhandling mellan församlingen och den tjänsteinnehavare eller arbetstagare det gäller eller en förtroendeman som företräder honom eller henne. Om förhandlingen inte leder till resultat kan ärendet tas upp till lokal förhandling mellan en förhandlare som utses av tjänsteinnehavar- eller arbetstagarföreningen och en förhandlare som utses av församlingens behöriga förvaltningsorgan.

Om man inte når enighet genom lokala förhandlingar kan tjänsteinnehavar- eller arbetstagarorganisationen för ärendet vidare till centrala förhandlingar med Kyrkans arbetsmarknadsverk. Om man inte heller vid de centrala förhandlingarna når enighet kan ärendet föras vidare till arbetsdomstolen. Arbetsdomstolens avgörande är slutgiltigt och bindande för båda parter.