Hyppää sisältöön

Företagshälsovården och verksamhetsplanen för den

Lagen om företagshälsovård förutsätter att arbetsgivaren ordnar förebyggande företagshälsovård för sin personal. Det gäller alla arbetstagare som är anställda hos arbetsgivaren.

Den förebyggande företagshälsovården kan dessutom omfatta sjukvård på allmänläkarnivå, vilken är frivillig för arbetsgivaren. Rekommendationen om ordnande av sjukvård i församlingarna innehåller en rekommendation till församlingarna.

Avtal om företagshälsovårdstjänster

Arbetsgivaren och den som producerar företagshälsovårdstjänster ska ingå ett skriftligt avtal om ordnande av företagshälsovård, varav framgår de allmänna arrangemangen inom företagshälsovården samt tjänsternas innehåll och omfattning. Om omständigheterna förändras väsentligt, ska avtalet ses över.

Verksamhetsplan för företagshälsovården och antidrogprogram

Arbetsgivaren ska ha en skriftlig verksamhetsplan för företagshälsovården som innehåller de allmänna målen för företagshälsovården samt de behov som grundar sig på förhållandena på arbetsplatsen och de åtgärder som föranleds av dessa. Verksamhetsplanen ska ses över årligen på basis av arbetsplatsbesök och andra utredningar som företagshälsovården utför. 

Verksamhetsplanen för företagshälsovården kan också utgöra en del av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet eller något annat utvecklingsprogram eller någon annan utvecklingsplan som arbetsgivaren gjort upp.

När företagshälsovårdstjänster ordnas ska arbetsgivaren bedriva ett kontinuerligt samarbete med arbetstagarna eller deras representanter i enlighet med Kyrkans samarbetsavtal.

Kevas utvecklingstjänster för företagshälsovårdssamarbetet

Församlingsarbetsgivarna kan få utvecklingstjänster för företagshälsovårdssamarbetet av Keva. Keva konsulterar bl.a. organisationer om vad som är högkvalitativ företagshälsovård och hurdana företagshälsovårdstjänster det är viktigt att de investerar i. Keva erbjuder också stöd för att utveckla metoden för aktivt stöd.