Hyppää sisältöön

Cirkulär A2/2019

5.6.2019

Beräkning av justeringspotten som förfaller 1.1.2020 i det allmänna lönesystemet

Det har kommit förfrågningar från församlingarna om hur man ska beräkna beloppet av justeringspotten på 0,6 % som förfaller 1.1.2020.  Justeringspotten kan användas för prestationstillägg eller justering av uppgiftsrelaterade lönedelar. Enligt 4 § i underteckningsprotokollet till KyrkTAK används den lönesumma som består av grundlönerna en normal månad under 2019 som beräkningsgrund för församlingarnas justeringspott.

Frågor har ställts speciellt kring vad som avses med en ”normal månad”. Kyrkans arbetsmarknadsverk och huvudavtalsorganisationerna har behandlat ärendet och beslutat ge följande gemensamma tolkningsanvisning, som församlingarna ska iaktta när justeringspottens belopp fastställs.

Samtidigt som justeringspotten på 0,6 % ska verkställas, dvs. 1.1.2020, förfaller även det prestationstillägg som betalas till anställda till betalning. När justeringspottens penningbelopp beräknas är det därför ändamålsenligt att använda samma beräkningsgrund som vid fastställandet av den lönesumma som används för prestationstillägg. Enligt § 26 mom. 1 i KyrkTAK ska församlingen för prestationstillägg årligen använda minst 1,1 % av det totala grundlönebeloppet för personalen inom det allmänna lönesystemet. I denna lönesumma ingår alla löner som budgeteras för grundlöner inom det allmänna lönesystemet 2020. I lönesumman ingår förutom löner till tillsvidareanställda även visstidsanställda som anställs 2020 inom det allmänna lönesystemet (säsongsarbetare, vikarier).

När budgeten för 2020 godkänns fastställer den ekonomiska församlingsenheten som en del av budgeten även grundlönesumman. I den beaktas de olika anställningsförhållandenas längd under året (tillsvidareanställda och visstidsanställda) samt graden av huvudsyssla (heltidsanställda och deltidsanställda) som faktorer som inverkar på årslönesumman. I den lönesumma som ligger till grund för beräkningen av justeringspotten ingår inte årsbundna lönedelar eller eventuella prövningsbaserade lönedelar. I lönesumman ingår inte heller lönerna för församlingens hösta ledning, timlöner eller grundlöner som med stöd av bilaga 5 betalas till unga säsongarbetare, studerande och läroavtalsstuderande. Den lönesumma som bildats på detta sätt ska användas när storleken av den i 4 § i underteckningsprotokollet avsedda justeringspotten (liksom den lönepost som med stöd av 26 § i KyrkTAK ska användas för prestationstillägg) beräknas. Vid beräkningen av justeringspotten används alltså ingen lönesumma för en ”normal månad”, dvs. lönesumman för en månad, utan hela den budgeterade lönesumman för 2020, eftersom det är ändamålsenligt på grund av beräkningen av den lönesumma som används för prestationstillägget.

KyA har som bilaga till cirkulär A7/2018 publicerat Anvisningar för förhandlingarna om lokal justeringspott. Anvisningarna har uppdaterats utifrån ståndpunkten i detta cirkulär när det gäller beräkningen av justeringspottens storlek.

Exempel 1: Församlingen använder justeringspotten för prestationstillägg

Församlingen har fastställt att man använder hela justeringspotten på 0,6 % för prestationstillägg, utöver 1,1 % av grundlönesumman som 26 § förutsätter. Från och med 1.1.2020 används därmed 1,7 % av grundlönesumman för personalen inom det allmänna lönesystemet 2020 för prestationstillägg. Om församlingen budgeterar 1,2 miljoner euro för de anställdas grundlöner, är det belopp som ska reserveras för prestationstillägg 20 400 euro om året (1,7 % x 1,2 milj. euro). Denna summa fördelas till dem som får prestationstillägg enligt de bedömningsgrunder som församlingen har fastställt.

Exempel 2: Församlingen använder justeringspotten för uppgiftsrelaterade löner.

Församlingen har fastställt att man för prestationstillägg endast använder den andel på 1,1 procent av grundlönesumman som 26 § förutsätter. Församlingen budgeterar 1,2 miljoner euro för de anställdas grundlöner. Församlingen använder hela justeringspotten på 0,6 % för justering av grundlönerna, varvid det belopp som ska användas för att justera grundlönerna är 7 200 euro om året. Då fastställs justeringen av de uppgiftsrelaterade lönerna som en del av budgeten. Justeringarna är permanenta justeringar av grundlönen. (I budgeten fastställs separat även den summa på 1,1 % som används för prestationstillägg.)

Om justeringspotten styrs till deltidsanställda tjänsteinnehavare/arbetstagare, förbrukar den förhöjning som riktas till deltidsanställda justeringspotten med den summa med vilken deltidslönen justeras. Till exempel om man för en deltidsanställd vars arbetstid och lön är 50 % av full arbetstid (100 %) gör en höjning på 40 euro i den 100 % lön som ligger till grund för lönen, justeras den deltidsanställdas lön utifrån 50 % med 20 euro. När man beräknar hur mycket justeringen förbrukar justeringspotten är kostnaden för justeringen på årsnivå 12 x 20 euro = 240 euro.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör     Anna Kaarina Piepponen

 

Jurist                                       Timo von Boehm

 

Cirkulär A2/2019