Hyppää sisältöön

KyrkTAK 2023–2025

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2023–2025 är i kraft 1.3.2023 - 28.2.2025. 

Bestämmelserna i avtalet gäller tjänster, tjänsteinnehavare och arbetstagare i arbetsavtalsförhållande (nedan arbetstagare). Om det i en bestämmelse inte uttryckligen anges vilken av dessa kategorier den gäller, ska den tillämpas på både tjänsteinnehavare och arbetstagare. Bestämmelser som endast gäller tjänsteinnehavare har märkts med TKA och bestämmelser som endast gäller arbetstagare med AKA.

Avtalets delar

KyrkTAK är indelat i delarna I–VII enligt ämnesområde. Varje del har en inledning som presenterar innehållet i huvuddrag.

Del I Allmänna bestämmelser om anställningar
Del II Löner
Del III Frånvaro och lön under frånvaro
Del IV Semester
Del V Ersättningar
Del VI Arbetstid
Del VII Förmåner för vissa personalrepresentanter

Bilagorna 1–4 ingår som delar i KyrkTAK och bilagorna 5-19 utgör separata tjänste- och/eller arbetskollektivavtal och rekommendationer.

Bilaga 1 Löner, arvoden och ersättningar i euro
Bilaga 2 Kyrkans allmänna lönesystemets befattningsbeskrivning
Bilaga 3 Kyrkans allmänna lönesystemets kravgrupper
Bilaga 4 Resekostnadsersättning

Bilaga 5 Avtal om avlöning av ungdomar och arbetstagare i läroavtal
Bilaga 6 Avtal om begränsning av kollektivavtalets bindande verkan
Bilaga 7 Tjänstekollektivavtal om försök med ett lönesystem för högsta ledningen i församlingarna
Bilaga 8 Tjänstekollektivavtal om genomförande av direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i europeiska unionen 2019/1152 eu (det s.k. arbetsvillkorsdirektivet)
Bilaga 9 Evangelisk-lutherska kyrkans huvudavtal
Bilaga 10 Kyrkans samarbetsavtal
Bilaga 11 Kyrkans förtroendemannaavtal
Bilaga 12 Avtal om utveckling av yrkeskompetensen hos kyrkans anställda
Bilaga 13 Tjänste- och arbetskollektivavtal om arbetstidsbank, del A
Bilaga 13 Modell för beslut om arbetstidsbank, del B
Bilaga 13 Anvisning för komplettering av beslutsmodellen för arbetstidsbank, del C
Bilaga 13 Löneadministrativa anvisningar för arbetstidsbanker, del D
Bilaga 14 Rekommendation om ordnande av sjukvård i församlingarna
Bilaga 15 Rekommendation om skyddskläder i församlingarna
Bilaga 16 Rekommendation om ordnande av personalmåltider i församlingarna
Bilaga 17 Tjänste- och arbetskollektivavtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring
Bilaga 18 Rekommendation om förrättningsarvoden
Bilaga 19 Tjänste- och arbetskollektivavtal om modularbetsförsök för tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2023–2025

Andra bestämmelser som gäller kyrkans tjänsteinnehavare och arbetstagare

Allmänna bestämmelser om tjänsteinnehavare finns även i kyrkolagen (1054/1993) och kyrkoordningen (1055/1993). Allmänna bestämmelser om arbetstagare finns i arbetsavtalslagen (55/2001). Arbetsavtalslagen samt bestämmelserna om tjänsteinnehavare i kyrkolagen och kyrkoordningen (5 och 6 kap.) finns på adressen www.finlex.fiÖppna länk i ny flik.

Den viktigaste lagstiftningen som gäller personalförvaltningen