Hyppää sisältöön

Vanliga frågor om ledningens lönesystem

 

Avtalsförhöjning för den högsta ledningen 1.5.2021

Kräver justeringen från och med 1.5.2021 av den högsta ledningens grundlöner enligt punkt 3.2 i underteckningsprotokollet till KyrkTAK 2020–2022 församlingens beslut, om justeringen genomförs som en allmän höjning?

Svar:

Enligt punkt 3.2 i underteckningsprotokollet justeras grundlönerna för tjänsteinnehavare som omfattas av lönesystemet för högsta ledningen med en allmän förhöjning på 1,6 procent 1.5.2021, om inte församlingen beslutar att justera grundlönerna för högsta ledningen med en motsvarande pott som fördelas enligt mål som tidigare ställts upp för ledningen och utvärdering av hur målen uppnåtts. Detta innebär i praktiken att en allmän förhöjning inte kan verkställas förrän det organ som är behörigt i församlingen har tagit ställning till om den allmänna förhöjningen eller det alternativa sättet som baserar sig på en prestationsbedömning ska användas. Det är fråga om ett beslut genom vilket man avgör justeringssättet: allmän förhöjning eller bedömning av prestationer. Det ska göras i god tid, eventuellt redan i början av hösten 2020, för att det ska finnas tillräckligt med tid för den process som bedömningen av prestationer kräver. Avtalsförhöjningen kan inte lämnas obeaktad.

Läs mer om justeringen 1.5.2021 i KyA:s cirkulär 4/2020.


Vad betyder § 2 punkt 2 i underteckningsprotokollet i praktiken? Om vi nu i mars för första gången fastställer mål för högsta ledningen, hur kan vi redan i april fördela de 1,6 % som står i protokollet? Vi har inte ställt upp mål tidigare, så de borde nu ställas i rasande fart. Men de målen kan ju inte heller verkställas under en period på t.ex. 6 månader. De ”hinner” inte bli synliga om 1,6 % ska betalas redan i april 2018.

Svar:

I underteckningsprotokollet konstateras att användning av justeringspotten förutsätter att man ställer upp mål om man inte gjort det tidigare. I frågeställarens fall har det inte gjorts och då kan man inte kräva att mål ställs upp och utvärderas med så snäv tidtabell.

Justeringspotten ska betalas ut och kan alltså inte stå oanvänd. I det här fallet kan potten till exempel betalas som ett engångsbelopp eller en gång per månad som en allmän förhöjning till 31.3.2019 eller tills mål har ställts upp och man kan fördela pengar enligt måluppfyllelsen. Om potten betalas som ett engångsbelopp avgör arbetsgivaren om man beräknar den som en viss procent av grundlönen eller ett lika stort belopp till alla.

Det är bra att sikta på att systemet med måluppställning för högsta ledningen ska vara klart inom avtalsperioden, så att potten kan fördelas på basis av en helhetsbedömning av uppgifterna och/eller den individuella arbetsprestationen.


I vår församling fattar vi beslut om lönerna för ledningen. I detta sammanhang har det uppstått en fråga huruvida en vikarie ska få samma lön som vi nu bestämmer att ska betalas till tjänsteinnehavaren eller kan lönen på beslut av rådet vara lägre?

Svar:

Lönen för den som sköter ett vikariat bestäms på samma sätt som vid ordinarie anställning i tjänst (se § 3 mom. 2 om ledningens försöksavtal, KyrkTAK bilaga 7). Lönen ska vara densamma, om uppgifternas kravnivå, omfattning och ansvar samt vikariens arbetsprestationer bedöms motsvara den ordinarie tjänsteinnehavarens.

Om vikarien inte uppfyller tjänstens behörighetsvillkor (obehörig tjänsteinnehavare), fastställs vikariens grundlön på löneskalan med ett avdrag för avsaknad av behörighet på högst 12 procent, se § 3 mom. 3. I annat fall kan den nedre gränsen för lönesättningsgruppen som kyrkans arbetsmarknadsverk har satt för tjänsten inte underskridas.


Vår kyrkoherde har haft en telefonförmån på 20 euro som lagts till på lönen, vilket innebär att kyrkoherden fått E02 + årstillägg + 20 euro. Jag har förstått att naturaförmåner i det nya lönesystemet för ledningen borde ingå i lönen. Är det nu så och från och med när?

Svar:

För detta redogörs i tillämpningsanvisningarna till § 2 i KyrkTAK bilaga 7 (lönesystem för ledningen). För dem som omfattas av lönesystemet för högsta ledningen består lönen från och med 1.8.2014 av en grundlön som baserar sig på en helhetsbedömning. Om tjänsteinnehavaren får en naturaförmån ska dess beskattningsvärde räknas som en del av den grundlön som baserar sig på helhetsbedömningen. Ni måste nu fastställa beloppet av den totala grundlönen, dra av naturaförmånen från denna och den återstående andelen betalas ut i pengar. Om den totala grundlönen inte justeras, ska naturaförmånen dras av från penninglönen på så sätt att den totala lönen (penninglön + naturaförmån) är lika stor som den fastställda grundlönen.