Hyppää sisältöön

Statistik

Kyrkans arbetsmarknadsverk samlar varje år i in uppgifter om församlingspersonalens anställningsförhållanden och löner. Uppgifterna hämtas från Kyrkans servicecentrals system. Dessa uppgifter använder arbetsmarknadsverket vid förhandlingar och de utgör också grunden för den statistik och de grafer som arbetsmarknadsverket publicerar.

Kyrkans personalstatistik 2023

Statistiken baserar sig på utfallsmaterial för 2023 som helhet, om inget annat nämns.

Personalstatistik publiceras också i Kyrkans statistiktjänstÖppna länk i ny flik.

Koder

Kyrkans arbetsmarknadsverk upprätthåller ett kodsystem för personaluppgifter när det gäller t.ex. de olika benämningarna inom kyrkan och anger vilka uppgifter som samlas in om personalen. Kyrkans servicecentral överlåter de uppgifter som behövs för personalstatistiken till arbetsmarknadsverket. Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna ombeds se till att uppgifterna i servicecentralens system är aktuella. I synnerhet bör de tider som berättigar till årsbunden lönedel och erfarenhetstillägg kontrolleras och uppdateras.

Benämningskoder

Prästernas, kantorernas och diakoniarbetarnas tjänstebenämningar kommer delvis från kyrkolagstiftningen, men i allmänhet kan församlingen välja vilken benämning som används. Den allmänna principen är att samma benämning används för kyrkliga uppgifter med samma innehåll. Benämningen som införs i det officiella systemet behöver inte vara en fullständig beskrivning av uppgiften. Specifikationer eller längre benämningar kan användas t.ex. på församlingens webbplats, visitkort och i meritförteckningar.

Gällande benämningskoder

Vid valet av ny benämning bör följande aspekter tas i beaktande:

  • Benämningen bör vara allmängiltig och kunna användas av alla församlingar. Benämningen innehåller inte en detaljerad beskrivning av uppgiften eller namnet på arbetsplatsen (t.ex. används benämningen chef, inte chef för Helena-hemmet).
  • De benämningar som nu används kan kontrolleras i förteckningen över benämningskoder. Om ingen lämplig benämning hittas i förteckningen bör man redan när rekryteringen planeras ta kontakt med Kyrkans arbetsmarknadsverk på adressen kit@evl.fi.

Examenskoder

Examenskoder som används av Statistikcentralen.

Statistikcentralens system för examenskoder saknar färdiga koder för sådana s.k. kyrkliga utbildningar som inte är egentliga slutexamina. Arbetsmarknadsverkets kansli har därför angett examenskoder för dessa examina.

Koder som används vid innehållningen av medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationerna

I underteckningsprotokollet (12 §) till Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal avtalas om innehållning av medlemsavgifter till huvudavtalsorganisationerna och deras underföreningar eller medlemsförbund. Församlingen innehåller medlemsavgiften från den lön som betalas till tjänsteinnehavaren/arbetstagaren när tjänsteinnehavaren/arbetstagaren har gett fullmakt till det.  Den innehållning av medlemsavgifter som avses i avtalsbestämmelsen gäller kyrkans huvudavtalsorganisationer och deras underföreningar eller medlemsförbund.  De koder som behövs när arbetsgivaren innehåller medlemsavgifterna finns här.