Statistik

Kyrkans arbetsmarknadsverk samlar varje år i juni in uppgifter om församlingspersonalens anställningsförhållanden och löner. Uppgifterna hämtas från Kyrkans servicecentrals system. Dessa uppgifter använder arbetsmarknadsverket vid förhandlingar och de utgör också grunden för den statistik och de grafer som arbetsmarknadsverket publicerar.

Kyrkans personalstatistik 2018

Personalstatistik publiceras också i Kyrkans statistiktjänst.

Statistikrapport om församlingens personal 

Till hjälp för församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas personalledning utarbetas en statistikrapport utifrån Kyrkans arbetsmarknadsverks material.  Rapporten skickas varje månad på samma sätt som andra statistikrapporter som görs vid Kyrkostyrelsen. Rapporten skickas per e-post till församlingarnas kyrkoherdar och ekonomichefer samt till samfälligheternas ekonomi- och personalledning.

Rapporten innehåller information om bland annat personalens antal och struktur, årsverken, arbetstidens fördelning, utvecklingen av kompetensen och yrkeskunnandet samt sjukfrånvaron. Rapporten har utarbetats utifrån promemorian om definitionerna av de nyckeltal som beskriver personalresurserna och utvecklingen av dem (utkast från 2015) och på de personal- och löneuppgifter som församlingarna/de kyrkliga samfälligheterna har meddelat i Kyrkans servicecentrals system för personalförvaltningen.  Vi tar gärna emot frågor, utvecklingsförslag och annan respons på rapporten per e-post kit@evl.fi

Koder

Kyrkans arbetsmarknadsverk upprätthåller ett kodsystem för personaluppgifter när det gäller t.ex. de olika benämningarna inom kyrkan och anger vilka uppgifter som samlas in om personalen. Kyrkans servicecentral överlåter de uppgifter som behövs för personalstatistiken till arbetsmarknadsverket. Församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna ombeds se till att uppgifterna i servicecentralens system är aktuella. I synnerhet bör de tider som berättigar till årsbunden lönedel och erfarenhetstillägg kontrolleras och uppdateras.

Benämningskoder

Prästernas, kantorernas och diakoniarbetarnas tjänstebenämningar kommer delvis från kyrkolagstiftningen, men i allmänhet kan församlingen välja vilken benämning som används. Den allmänna principen är att samma benämning används för kyrkliga uppgifter med samma innehåll. Benämningen som införs i det officiella systemet behöver inte vara en fullständig beskrivning av uppgiften. Specifikationer eller längre benämningar kan användas t.ex. på församlingens webbplats, visitkort och i meritförteckningar.

Gällande benämningskoder

Vid valet av ny benämning bör följande aspekter tas i beaktande:

  • Benämningen bör vara allmängiltig och kunna användas av alla församlingar. Benämningen innehåller inte en detaljerad beskrivning av uppgiften eller namnet på arbetsplatsen (t.ex. används benämningen chef, inte chef för Helena-hemmet).
  • De benämningar som nu används kan kontrolleras i förteckningen över benämningskoder. Om ingen lämplig benämning hittas i förteckningen bör man redan när rekryteringen planeras ta kontakt med Kyrkans arbetsmarknadsverk på adressen kit@evl.fi.

Examenskoder

Examenskoder som används av Statistikcentralen.

Statistikcentralens system för examenskoder saknar färdiga koder för sådana s.k. kyrkliga utbildningar som inte är egentliga slutexamina. Arbetsmarknadsverkets kansli har därför angett examenskoder för dessa examina.