Hyppää sisältöön

Vanliga frågor om prestationstillägg

Betalning av prestationstillägg när anställningsförhållandet blir deltidsarbete

I vår församling har man funderat på följande: Arbetstagarens arbetsprestation bedöms under ett år och därefter beslutar man att betala honom eller henne prestationstillägg på basis av hans eller hennes arbetsprestation. Arbetstagarens anställningsförhållande ändras dock till deltid mitt under det år då prestationstillägg betalas ut. Kan vi ändå betala hela prestationstillägget till arbetstagaren, eftersom det har tjänats in när arbetstagaren var heltidsanställd?

Svar:
Prestationstillägget är en del av den ordinarie lönen. Till en deltidsanställd arbetstagare betalas lönen i proportion till hans eller hennes arbetstid (KyrkTAK 14 §). Även prestationstillägget betalas alltså enligt deltidsprocenten.

När det gäller prestationstillägget är det inte fråga om att tjäna in tillägget, utan om att arbetstagarens arbetsprestation bedöms ett år och tillägget betalas under det följande kalenderåret som en del av den månatliga lönen.

Betalning av prestationstillägg när anställningsförhållandet upphör

I vår församling finns en anställd vars arbetsprestation har bedömts och till den anställda kommer att betalas prestationstillägg under det följande året. Arbetstagarens anställningsförhållande upphör dock mitt under året, i slutet av september 2020. Betalar vi prestationstillägget för resten av året till personen som ett engångsbelopp?

Svar:
Prestationstillägget är en del av den ordinarie lönen. Arbetstagarens arbetsprestation bedöms ett år och tillägget betalas månatligen under det följande året Om anställningsförhållandet upphör mitt i året, upphör också utbetalningen av prestationstillägg. Prestationstillägg kan betalas endast så länge anställningsförhållandet är i kraft. De återstående prestationstilläggen delas alltså inte ut.

Delgivning av prestationstilläggsbeslut till cheferna

Ska alla beslut om församlingens prestationstillägg delges alla chefer?

Svar:
Namnen på dem som får prestationstillägg meddelas endast dessa arbetstagares egna chefer. Varje chef ska endast informeras om de anställda som är underställda honom eller henne.

Betalning av prestationstillägg när arbetstagarens arbetsuppgift i församlingen ändras

Den som har arbetat som ställföreträdare för vår församlings ekonomisekreterare blir församlingssekreterare hos oss 1.3.2020. Till honom eller henne betalas ett prestationstillägg på basis av den arbetsprestation som utförts i uppgiften som ekonomisekreterare. Ska prestationstillägget betalas när arbetsuppgiften ändras?

Svar:

Prestationstillägget betalas alltjämt. Grundtanken med prestationstilläggssystemet är att arbetsprestationen bedöms under cirka ett år och att prestationstillägg betalas under det följande kalenderåret. Även om arbetstagaren övergår till en annan uppgift hos samma arbetsgivare, betalas prestationstillägg fortfarande till arbetstagaren. Efter att arbetstagaren övergått till en ny arbetsuppgift gäller bedömningen arbetsprestationen i den nya uppgiften, och i slutet av 2020 fattas ett beslut om huruvida arbetstagaren får prestationstillägg också följande år.