Hyppää sisältöön

Semesterlön

 

Beräkning av semesterlön när arbetstiden ändras
Semesterlön och semesterersättning när arbetstagaren övergår från timlön till månadslön
Hur förändringar i arbetsmängden och lönen inverkar på semesterlönens storlek och förbrukandet av semesterdagar
Hur förändringar i barnledarens arbetsmängd och lön inverkar på semesterlönen

Beräkning av semesterlön när arbetstiden ändras

Jag ber er precisera hur man räknar ut semesterlön när arbetstiden har förändrats under kvalifikationsåret. När räknas semesterlönen enligt KyrkTAK § 99 mom. 2 och när räknas den enligt mom. 3 i samma paragraf?

Svar:

Det finns två olika typer av situationer:

 1. Graden av huvudsyssla ändras under kvalifikationsåret och när semestern tas ut följande sommar funderar man ut vilken lön som ska betalas under semestern. I så fall ska lönen betalas enligt den genomsnittliga löneprocenten. Under semestern betalas då en annan lön än den (nya) lön som egentligen gäller när semestern hålls. Det här gäller § 99 mom. 2.
 2. Den andra situationen är den att graden av huvudsyssla har varit densamma under hela kvalifikationsåret, men kort efter att kvalifikationsåret har avslutats (t.ex. 1.4 eller 1.5) ändras arbetstiden och lönenivån innan (!) semestern hålls. I det här fallet har lönenivån och arbetstiden varit desamma alla månader under kvalifikationsåret. Ändringen sker först efter att semestern fallit ut, men innan den hålls. Semesterlön betalas då enligt den lön som medarbetaren fick under det föregående kvalifikationsåret. Det här gäller § 99 mom. 3. I det här fallet bestäms alltså semesterlönen enligt den genomsnittliga löneprocenten först följande sommar, då lönenivån har ändrats först i början av det nya kvalifikationsåret. Endast om arbetstiden och lönen ändrar exakt 1.4 slipper man använda den genomsnittliga beräkningen överhuvudtaget, eftersom arbetstiden och lönen då har varit oförändrade hela kvalifikationsåret. Den semesterlön som ges efter att arbetstiden och lönen minskade (eller ökade, om detta är fallet) avviker emellertid ändå ett år från den dåvarande lönenivån för tid i arbete.

Samma sak i form av exempel:

a.   Arbetstiden och lönen har först varit 100 % och har fr.o.m. 1.11 ändrats till 60 %. När semestern faller ut i slutet av mars följande år beräknas den genomsnittliga löneprocenten: (7 mån. x 100 % + 5 mån. x 60 %) / 12 mån. = 83,33 % (§ 99 mom. 2). Semesterlön av denna storlek betalas för den semester som faller ut i mars året efter förändringen, dvs. följande sommar och påföljande vintersemester.

b.   Arbetstiden och lönen har varit 100 % vid slutet av kvalifikationsåret. Arbetstiden och lönen ändras till 60 % fr.o.m. 1.5. När semestern ges betalas 100 %:s lön, eftersom arbetet under hela kvalifikationsåret varit 100 % (§ 99 mom. 3). Lönen för arbetstid fr.o.m. 1.5 är självfallet 60 %.

När man sedan kommer till slutet av följande kvalifikationsår har lönen under året varit 100 % en månad och 60 % 11 månader. Man blir då tvungen att tillämpa den genomsnittliga semesterlönen enligt § 99 mom. 2 på hela semestern: (1 mån. x 100 % + 11 mån. x 60 %) / 12 mån. = 63,33 %.

Det här är alltså ett ”övergångsår”. I slutet av följande kvalifikationsår har personen under hela året arbetat 60 % och man börjar tillämpa huvudregeln i § 99 mom. 1, dvs. normal ordinarie lön betalas under semestern.

c.   Undantaget är att arbetstiden och lönen ändrar exakt 1.4. Personen har då under varje kvalifikationsår fått samma lön hela året, men lönen har ändrats vid ett kvalifikationsårsskifte. För semester som hålls efter ändringen betalas semesterlön enligt det tidigare året (i exemplet 100 %), medan man för tid i arbete självfallet betalar lön som motsvarar den ändrade arbetstiden.

När sedan följande kvalifikationsår avslutas har arbetstiden och lönen under hela året varit 60 % och följande sommar motsvarar semesterlönen den lön som betalas för tid i arbete.

 

Semesterlön och semesterersättning när arbetstagaren övergår från timlön till månadslön

Arbetstagaren är anställd i bisyssla, arbetstid 7 timmar i veckan. Hur räknas semesterlönen och semesterpenningen för semesteråret 2016 i följande situation?

Anställning 1: 18.8.2006–31.12.2015 timavlönad, arbetar 7 timmar/vecka

 • Omfattas av semestertabell 1
 • Fulla kvalifikationsmånader 3 (maj, augusti och oktober 2015)
 • Inkomst 1.4–31.12.2015 totalt 3 291,85 euro
 • Inkomst under månaderna med semesterrätt 1 324,40 euro

Anställning 2: 1.1.2016–, månadsavlönad (2 045,51 euro/månad), löneprocent 18, arbetstid 7 timmar/vecka

 • Omfattas av semestertabell 1
 • Fulla kvalifikationsmånader 1 (januari)
 • Inkomst 1.1–31.3.2016 totalt 1 101,61 euro
 • Inkomst under månaden med semesterrätt 365,21 euro

Svar:

1) I det första fallet tillämpas § 104 som gäller timavlönade, om anställningen anses ha upphört 31.12. Det innebär i praktiken följande:

 • Semesterersättningen (om anställningen upphörde 31.12.2015) är 13 procent av inkomsten, dvs. 427,94 euro.
 • Semesterpenningen beräknas endast på inkomsterna för månaderna med semesterrätt, dvs. först beräknas den kalkylerade semesterersättningen på 13 procent av inkomsten under de aktuella månaderna som ger rätt till semester och av detta utgör semesterpenningen 50 procent (§ 107 mom. 2). Jag fick som semesterersättning 172,72 euro, varav semesterpenningen utgör hälften dvs. 86,36 euro (denna semesterersättning betalas naturligtvis inte två gånger, utan endast semesterpenning).

2) För den månadsavlönade är det alltså fråga om en fortgående anställning som anses ha börjat 1.1.2016 och frågeställningen gäller semesterrätt i början av året. Nu är det fråga om semesterlön och inte semesterersättning. Som semesterlön betalas regelbunden månadslön under semestern. Betalningen av semesterlön beror på om arbetstagaren har tjänat in semester under de 3 månader som anställningen fortgått.

3) Tydligen är det i punkt 1 och 2 fråga om samma fall: en timavlönad övergår till månadslön? Om så är fallet, betalas ingen semesterersättning eller semesterpenning vid årsskiftet, utan semesterlön betalas i enlighet med § 99 mom. 7, dvs. som om arbetstagaren varit månadsavlönad hela kvalifikationsåret. Då beräknas semesterlönen på grund av liten arbetstid enligt § 99 mom. 4 och § 104.

Utgångspunkten är att semesterlönen och semesterpenningen beräknas på månadslönen, när arbetstagaren vid kvalifikationsårets slut är månadsavlönad (§ 99 mom. 7). Vid fastställandet av semesterlönen tillämpas på arbetstagaren dessutom KyrkTAK § 99 mom. 4 (Procentbaserad semesterlön när arbetstiden är 7–8 timmar i veckan): En tjänsteinnehavare/månadsavlönad arbetstagare i bisyssla som på basis av sin ordinarie arbetstid arbetar så få dagar och ett så litet antal timmar att en eller flera kvalifikationsmånader varje kvalifikationsår blir ofullständiga betalas en procentbaserad semesterlön som beräknas enligt § 104. I tillämpningsanvisningarna finns dessutom mer ingående beräkningsanvisningar, bl.a. att lönen för alla månader tas med i beräkningen.

I semesterpenning betalas i enlighet med § 106 mom. 1 (och inte enligt § 107 mom. 2) på basis av lönen för mars 6 procent av den ordinarie deltidslönen för 4 månader.

 

Hur förändringar i arbetsmängden och lönen inverkar på semesterlönens storlek och förbrukandet av semesterdagar

Församlingspastorn har varit tjänstledig och har år 2015 tjänat in 29 innestående semesterdagar. Pastorn har nu kommit på jobb 1.1.2016 och arbetar på deltid (50 procent) fram till 31.12.2016. Pastorn arbetar varannan månad. Församlingspastorn tar nu ut hela semestern (år 2015) före utgången av september. Ska semesterlönen betalas enligt 100 procent, eftersom pastorn arbetat heltid när semesterdagarna tjänades in.

Svar:

Om jag uppfattat saken rätt, har församlingspastorn tjänat in full semester enligt tabell 2 (29 dagar) under kvalifikationsåret 1.4.2014–31.3.2015. Denna semester är på grund av tjänstledigheten i sin helhet innestående och avsikten är att ta ut semestern inkommande sommar.

Pastorn har kommit tillbaka från tjänstledigheten 1.1.2016 men ”endast” på deltid (50 procent). Deltidsarbetet fortgår fram till utgången av innevarande år, dvs. till 31.12.2016. Efter att pastorn återvänt till arbetet i början av året har han eller hon tjänat in semester för deltidsarbetet från och med 1.1.2016. Har semester tjänats in för det gångna kvalifikationsåret också i övrigt, dvs. för perioden 1.4–31.12.2015? Det framgår inte av frågan.

Din egentliga fråga gäller de innestående 29 ”gamla” semesterdagarna och lönen när de tas ut. När semestern i sin helhet har tjänats in i heltidsarbete, betalas också under semestern lön enligt 100 procent, även om för närvarande i övrigt lön för tiden i arbete betalas enligt 50 procent (§ 99 mom. 2 och 3). Till denna del är saken klar.

Med tanke på fortsättningen måste man emellertid beakta att församlingspastorn i tjänsteförhållandet på 50 procent redan tjänat in semester för inkommande sommar under minst 3 månader (och dessutom eventuellt under föregående kalenderår i tjänsteförhållandet på 100 procent, om han eller hon inte hela tiden varit tjänstledig). Om pastorn tjänat in semester både i deltidsarbete (50 procent) och heltidsarbete (100 procent), bestäms lönen i enlighet med § 99 mom. 2 som en genomsnittlig semesterlön när dessa nya semesterdagar tas ut.

Och ännu nästa sommar år 2017. Församlingspastorn tjänar för närvarande in semester i tjänsteförhållandet på 50 procent till årets slut. Om pastorn från början av nästa år återgår till ett tjänsteförhållande på 100 procent, ska semestern 2017 åter bestämmas i enlighet med § 99 mom. 2, dvs. 9 månader 50 procents lön och 3 månader 100 procents lön, om tjänsteförhållandet fortgår på heltid 1.1.2017.

Församlingspastorn arbetar 50 procent år 2016. Pastorns arbete har ordnats på så sätt att han eller hon arbetar varannan månad på heltid och varannan månad är helt ledig från arbetet. När semestern beviljas måste arbetstidsarrangemanget beaktas så att semester beviljas i samma förhållande som för en heltidsanställd (§ 95 mom. 4). I praktiken innebär det i detta fall att alltid när församlingspastorn beviljas en semesterdag som placerats på en arbetsdag, antecknas samtidigt en semesterdag på en frånvarodag. Pastorn får således 15 semesterdagar som förläggs på arbetsdagar och de återstående 14 dagarna antecknas på frånvarodagar.

 

Hur förändringar i barnledarens arbetsmängd och lön inverkar på semesterlönen

Vi har avlönat en barnledare för tiden 8.8.2016–31.1.2017. I arbetsavtalet antecknades som arbetstid 17 timmar/vecka (44 procent). I arbetstiden gjordes emellertid en ändring och 8.8–31.10 har barnledarens arbetstid varit 28 timmar/vecka (73 procent).

Hur bestäms semesterlönen, om personen i oktober håller 5 dagar semester för år 2017 som inte fallit ut.

Tillämpas genomsnittlig anställningsprocent? Hur beräknas denna procent? Anställningen pågår 6 månader. Räknas redan i detta skede den procentuella arbetstiden per månad samman och divideras med 6?

Svar:

Semesterlönen beräknas enligt den genomsnittliga anställningsprocenten enligt följande: För 3 månader (augusti–oktober) 73 procent och för 3 månader (november–januari) 44 procent, och detta divideras med 6 (anställningens längd). Semesterlönens genomsnittliga procenttal är 58,5 procent för semestern. Samma procent används, om semesterersättning för outtagna semesterdagar betalas vid anställningens slut.