Hyppää sisältöön

Frånvaro och lön under frånvaro

I denna del behandlas tjänst- och arbetsledigheter som beviljas tjänsteinnehavare och arbetstagare på grund av sjukdom eller familjeledighet, vissa andra ledigheter och lön under ledigheterna. Tjänst-/arbetsledighet som beviljas på grund av arbetsoförmåga benämns också sjukledighet eller sjukfrånvaro.

Rätt till ledighet:

  • En tjänsteinnehavare/arbetstagare har i vissa situationer rätt att få tjänst-/arbetsledighet.
  • Tjänsteinnehavarens/arbetstagarens rätt till ledighet baserar sig antingen på lag eller på bestämmelserna i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK). En tjänsteinnehavare och en arbetstagare har t.ex. enligt 6 kap. 40 § 2 mom. i kyrkolagen rätt att få ledigt från arbetet för att sköta kommunala förtroendeuppdrag. För vissa lagstadgade ledigheter finns dessutom bestämmelser i KyrkTAK (t.ex. familjeledigheter) och de baserar sig därmed på både lag och kollektivavtal.
  • I dessa fall, där tjänsteinnehavarens/arbetstagarens rätt till ledighet baserar sig antingen på lag eller på Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal, har arbetsgivaren ingen eller enbart begränsad prövningsrätt.
  • Om tjänsteinnehavaren/arbetstagaren inte har ovan nämnda uttryckliga rätt till ledigheten kan arbetsgivaren enligt egen prövning besluta huruvida tjänst-/arbetsledighet beviljas eller inte.
  • Alla tjänst-/arbetsledigheter förutsätter ansökan. När tjänst-/arbetsledighet beviljas är tjänsteinnehavaren/arbetstagaren befriad från arbetet under tjänst-/arbetsledigheten.

Lön under ledigheterna:

  • Under tjänst-/arbetsledigheten betalas lön endast om så bestäms i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK). Om avtalet inte föreskriver att lön ska betalas under ledigheten kan tjänsteinnehavaren/arbetstagaren med stöd av lag ha rätt att av myndigheterna få dagpenning (t.ex. sjukdagpenning från FPA) eller annan ersättning för ledigheten. Om arbetsgivaren med stöd av bestämmelserna i kollektivavtalet betalar lön under tjänst-/arbetsledigheten har arbetsgivaren i allmänhet rätt att få den dagpenning eller ersättning som skulle betalas till tjänsteinnehavaren/arbetstagaren.

KyrkTAK 2023–2025 Del III Frånvaro och lön under frånvaro