Hyppää sisältöön

Vanliga frågor om timlönesystemet

Min fråga gäller hur tid som berättigar till erfarenhetstillägg tjänas in för en timanställd begravningsplatsarbetare. Hur exakt är det tänkt att tillämpningsanvisningarna i § 34 mom. 3 ska tolkas? Ska vi höja de två första perioderna/alla tre/eller ingendera?

Svar:

Din fråga gäller således hur arbete under tidigare år beaktas i enlighet med kumuleringsregeln. Vi har kommit fram till följande tolkning:

  • Om en arbetstagare i timlönegrupp T3 flera somrar i följd arbetar hos samma församling/samfällighet, beaktas arbetsperioderna alla föregående somrar i enlighet med kumuleringsregeln. Således inte enbart året innan (som ordalydelsen säger) utan alla föregående år.
  • Om det förekommer ens ett års avbrott i arbetshistorian i arbetet hos församlingen/samfälligheten, räknas alla tidigare år endast enligt de faktiskt arbetade månaderna. Kumuleringsregeln tillämpas då inte. Om det sedan på nytt förekommer flera år i följd i sommararbete hos samma församling, omfattas dessa nya år naturligtvis av kumuleringsregeln (men inte de år som föregår avbrottet).