Hyppää sisältöön

Familjeledighet

 

Tillämpningen av de nya bestämmelserna om familjeledighet
Avbrytande av familjeledighet
Lön under tillfällig familjeledighet

 

Tillämpningen av de nya bestämmelserna om familjeledighet

Om barnet har fötts i juni 2022 och pappan håller familjeledighet i oktober 2022, tillämpas då de gamla reglerna så att det handlar om en faderskapsledighet där de första 6 vardagarna är avlönade?

Svar:

Ja. När barnet har fötts innan de nya bestämmelserna trädde i kraft tillämpas bestämmelserna i föregående KyrkTAK (2020–2022) på alla familjeledigheter, även om familjeledigheten infaller efter de nya bestämmelsernas ikraftträdande.

Om däremot barnets beräknade födelsetid skulle ha varit tidigast 4.9.2022 och barnet skulle ha fötts tidigast 30.7.2022, skulle pappans familjeledighet i oktober falla under de nya reglerna och behandlas som föräldraledighet för den andra föräldern, där de första 18 vardagarna är avlönade.

 

Avbrytande av familjeledighet

En av våra arbetstagare har ansökt om familjeledighet och beviljats ledighet enligt ansökan. Arbetstagaren har meddelat önskemål om att återgå till arbetet innan den beviljade familjeledigheten upphör. Har arbetstagaren rätt att avbryta den beviljade ledigheten? Om ledigheten avbryts, vem har rätt att bestämma tidpunkten för när arbetet inleds?

Svar:

Arbetstagaren har rätt att avbryta familjeledigheten endast av grundad anledning med iakttagande av en anmälningstid på en månad. I motiveringen till arbetsavtalslagen anses en grundad anledning för ändring av tidpunkten för ledigheten vara en oförutsägbar och väsentlig ändring i förutsättningarna för vården av barnet som arbetstagaren inte har kunnat beakta när hen anmälde ledigheten. Exempel på sådana anledningar kan vara att barnet eller den andra föräldern insjuknat i en allvarlig och långvarig sjukdom eller dött, att barnets föräldrar flyttat isär eller tagit ut skilsmässa eller att någon annan väsentlig ändring inträffat i förutsättningarna för vården av barnet. Avbryts ledigheten förutsätter det att arbetstagaren återgår till arbetet (RP 37/2998 rd s. 9).

Enbart arbetstagarens vilja att återgå till arbetet tidigare än planerat är inte en tillräckligt grundad anledning för att avbryta familjeledigheten. Anledningen bör hänga samman med en väsentlig ändring i förutsättningarna för vården av barnet. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan dock separat komma överens om att familjeledigheten ska avbrytas.

Om arbetstagaren ersätts av en vikarie under tiden för den ursprungligen beviljade familjeledigheten kan det inte anses vara skäligt gentemot vikarien att avbryta familjeledigheten i förtid. Vikariens rättigheter måste respekteras, och det tidsbestämda arbetsavtalet kan inte sägas upp (om man inte uttryckligen har avtalat om uppsägningsrätten i arbetsavtalet).

Om avbrottet godkänns återgår arbetstagaren till arbetet den dag när avbrottet enligt församlingens beslut träder i kraft.

 

Lön under tillfällig familjeledighet

En av våra säsongsarbetare som just inlett sitt arbete måste hålla tillfällig familjeledighet för vård av sitt insjuknade barn. Är den tillfälliga familjeledigheten oavlönad när anställningsförhållandet har pågått i mindre än 60 kalenderdagar?

Svar:

I KyrkTAK finns ingen bestämmelse om att en tillfällig familjeledighet skulle vara oavlönad i början av ett anställningsförhållande. Vissa föräldraledigheter förutsätter en längre anställningstid, eftersom t.ex. betalning av lön under familjeledighet enligt § 63 mom. 1 och 2 i KyrkTAK förutsätter att anställningsförhållandet har pågått i minst 60 kalenderdagar. Dessa undantag nämns dock separat i de aktuella momenten. I § 63 mom. 4 om tillfällig vårdledighet nämns inget sådant undantag. Enligt momentet har en tjänsteinnehavare/arbetstagare som beviljas tillfällig vårdledighet för vård av sitt plötsligt insjuknade barn under 12 år eller barn med funktionsnedsättning eller ett annat plötsligt insjuknat barn under 12 år eller barn med funktionsnedsättning som varaktigt bor i hans eller hennes hushåll rätt att få sin ordinarie lön räknat från början av den tillfälliga vårdledigheten, likväl för högst två arbetsdagar. Den tillfälliga vårdledigheten är således inte förknippad med något annat tjänstgöringsvillkor än det allmänna villkoret om att arbetet och därigenom rätten till lön ska ha börjat (§ 10). Tillfällig familjeledighet är sålunda avlönad genast från början av ett anställningsförhållande.