Hyppää sisältöön

Cirkulär 3/2023

4.12.2023

Kyrkans lönekonkurrenskraftsuppgörelse 2024

1. Allmänt

Inom evangelisk-lutherska kyrkans avtalsområde har lönejusteringar för 2024 avtalats och vissa tekniska ändringar har gjorts i avtalen. Kyrkans arbetsmarknadsverk publicerar i början av 2024 en ny avtalsbok för den återstående tiden av avtalsperioden 2023–2025. Ändringarna uppdateras också i KyrTAK:s nätversion.

Det centrala innehållet i de nya tjänste- och arbetskollektivavtalen är följande:

Syftet med uppgörelsen om lönekonkurrenskraft

Uppgörelsen om lönekonkurrenskraft baserar sig på § 7 i underteckningsprotokollet till kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2023–2025:

Huvudgruppen fortsätter under 2023 det arbete som avtalats under 2022 och gäller en mall för att säkerställa kyrkans lönekonkurrensförmåga i olika uppgifter. Inom ramen för arbetet ser man över eventuella eftersläpningar i lönerna med ett övergripande perspektiv på anställningsvillkoren. Förhandlingar om möjliga effekter av eftersläpningarna på lönerna förs senast 30.11.2023 och åtgärder genomförs i samband med avtalsjusteringarna 2024.

Syftet med lönekonkurrenskraftsuppgörelsen är att trygga tillgången på personal i församlingarnas befattningar och å andra sidan att trygga personalens stabilitet i församlingarnas befattningar. I uppgörelsen har man utöver den allmänna höjning på 2,5 procent som redan tidigare avtalats och träder i kraft 1.2.2024 också kommit överens om lönejusteringar som träder i kraft 1.9.2024 samt om en justeringspott som förhandlas lokalt och träder i kraft 1.10.2024. Uppgörelsen innehåller i synnerhet i det allmänna lönesystemet riktade lönejusteringar i kravgrupper där det på basis av utredningar har bedömts att det finns mest utmaningar i fråga om lönekonkurrenskraften. Församlingarna kan dessutom genom en lokal justeringspott själva rikta medel till sådana befattningar där det lokalt bedöms finnas flest utmaningar i anslutning till lönekonkurrenskraften.

Lönekonkurrenskraftsuppgörelsens höjande inverkan på kostnadsnivån

Lönerna justeras 1.2.2024 och 1.9.2024. Dessutom ska församlingarna förhandla lokalt om en justeringspott på 0,5 procent för justering av grundlönerna i det allmänna lönesystemet. Det detaljerade innehållet i avtalslösningen redogörs nedan. Den genomsnittliga höjningen av lönekostnaderna i samband med lönejusteringarna 2024 är sammanlagt ca 5,5 procent på hela kyrkans nivå.

Avtalets kostnadseffekter ur ett budgeteringsperspektiv

Kostnaderna för 2024 påverkas av löneöverhänget från 2023. Dessutom ökar de årliga lönekostnaderna 2024 på grund av lönejusteringarna:

  • Den allmänna förhöjningen 1.2.2024 inverkar på kostnaderna i 11 månader.
  • Lönejusteringarna 1.9.2024 inverkar på budgetårets kostnader i 4 månader.
  • Lönekostnaderna ökar dessutom genom en lokal justeringspott som betalas fr.o.m. 1.10.2024 och inverkar på årets lönekostnader i 3 månader.

Dessa lönejusteringar ökar lönekostnaderna med sammanlagt cirka 3,3 procent under 2024, vilket också inbegriper den allmänna förhöjning på 2,5 procent i februari 2024 som redan tidigare överenskommits. 

Kostnaderna 2025 påverkas av löneöverhänget från 2024. Löneöverhänget orsakas av lönejusteringarna 2024, som påverkar hela året 2025. Av justeringarna 2024 utgör löneöverhänget i kostnaderna för 2025 ca 2,2 procent på hela kyrkans nivå. Utan andra ändringar kommer således nivån på lönekostnaderna år 2025 att vara cirka 2,2 procent högre än år 2024. Med tanke på kostnaderna för 2025 bör man dock beakta att avtalsperioden går ut 28.2.2025 och att man då förhandlar om avtalsvillkoren för den nya avtalsperioden som träder i kraft 1.3.2025. Då kan lönejusteringar som eventuellt avtalas för den nya avtalsperioden höja kostnadsnivån 2025 jämfört med 2024.

2. Lönejusteringarna 2024

Nedan redogörs för lönejusteringarna 1.2.2024 och 1.9.2024 i kyrkans olika lönesystem samt för genomförandet av en lokal justeringspott för det allmänna lönesystemet fr.o.m. 1.10.2024. Av dessa är lönejusteringarna 1.2.2024 och 1.9.2024 av sådan karaktär att Kyrkans servicecentral kan göra justeringarna på församlingarnas vägnar och ändringarna kräver inga åtgärder av församlingarna. Församlingarna ska däremot underrätta servicecentralen om de beslut som hänför sig till den lokalt förhandlade justeringspotten för det allmänna lönesystemet och som ska verkställas fr.o.m. 1.10.2024. En mer detaljerad beskrivning av hur justeringspotten förverkligas ges nedan i avsnitt 2.2.

2.1 Lönejusteringar 1.2.2024

Det allmänna lönesystemet

Grundlönerna i det allmänna lönesystemet justeras med en allmän höjning på 2,5 procent fr.o.m. 1.2.2024. 

Dessutom justeras minimibeloppen i erfarenhetstilläggstabellen i det allmänna lönesystemet med 3,0 procent fr.o.m. 1.2.2024. Från och med 1.2.2024 ska erfarenhetstillägget för tjänsteinnehavare/arbetstagare vara minst erfarenhetstillägget enligt den nya tabellen. Om tjänsteinnehavarens/arbetstagarens erfarenhetstillägg efter revideringen av efterfarenhetstilläggstabellen redan är större än minimibeloppet i den nya tabellen justeras inte tjänsteinnehavarens/arbetstagarens erfarenhetstillägg.

Prestationstilläggen höjs inte 1.2.2024.

Lönesystemet för högsta ledningen i församlingarna

Grundlönen för tjänsteinnehavare som omfattas av lönesystemet för högsta ledningen i församlingarna justeras med en allmän förhöjning på 2,5 procent 1.2.2024.

Kyrkans huvudavtalsorganisationer har justerat löneskalorna för lönesättningsgrupperna K och J att motsvara de allmänna förhöjningarna fr.o.m. 1.2.2024 (KyrkTAK bilaga 1).

Dessutom har lönesättningsgrupp K 10 avförts från lönesättningsgrupp K fr.o.m. 1.2.2024. Kyrkoherdetjänsterna i lönesättningsgrupp K 10 har flyttats till K 20. Om kyrkoherdens grundlön enligt lönesättningsgrupp K 10 efter den allmänna förhöjningen är lägre än minimilönen i lönesättningsgrupp K 20, justeras grundlönen från och med 1.2.2024 till minimilönen i lönesättningsgrupp K 20.

Timlönesystemet

De grundtimlöner som bestäms enligt lönesättningen för timavlönade samt övriga grundtimlöner och tillägg för timavlönade justeras 1.2.2024 med en allmän förhöjning på 2,5 procent från ingången av närmast följande lönebetalningsperiod. Lönesättningen för timavlönade i bilaga 1 har justerats på motsvarande sätt.

Ett undantag från den allmänna förhöjningen på 2,5 procent är timlönesättningens erfarenhetstilläggstabell, vars minimibelopp justeras med en förhöjning på 3,0 procent från 1.2.2024. Erfarenhetstillägg för arbetstagare ska från och med 1.2.2024 följa den nya erfarenhetstabellen. Om arbetstagarens erfarenhetstillägg efter justeringen av efterfarenhetstilläggstabellen redan är större än tillägget enligt den nya tabellen, justeras inte arbetstagarens erfarenhetstillägg.

I bilaga 1 har omnämnandet av ackord strukits som uppenbart obehövligt. Vid ackord iakttas i fortsättningen den lönesättning som lokalt överenskommits för dem.

Vissa andra löner och lönetillägg

Lönerna enligt bilaga 5 (ungdomar och arbetstagare i läroavtal) justeras fr.o.m. 1.2.2024 med 6,0 procent enligt lönekonkurrenskraftsuppgörelsen. Motsvarande justeringar har gjorts för lönerna i bilaga 5. Det bör noteras att dessa löner inte justeras ytterligare 1.9.2024.

De tillägg och arvoden som nämns i punkt 4 och 5 i bilaga 1 justeras med 2,5 procent fr.o.m. 1.2.2024 (lägerföreståndartillägg, mötesarvoden, vissa arvoden som betalas ur kyrkans centralfond, ersättning för mobiltillgänglighet samt ersättning för kvälls- och nattarbete).

En sådan annan grundlön som inte justeras med stöd av punkterna ovan justeras med en allmän förhöjning på 2,5 procent från och med 1.2.2024.

Sådana tillägg, tilläggsarvoden och lönetillägg som inte bestäms i förhållande till grundlönen och som inte ska justeras utifrån vad som avtalats särskilt, justeras med en allmän förhöjning på 2,5 procent från och med 1.2.2024.

Sådana tillägg, tilläggsarvoden och lönetillägg som bestäms i förhållande till en tjänsteinnehavares eller arbetstagares grundlön justeras automatiskt i och med att grundlönen justeras.

Ersättningar till huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige samt s.k. matpengar

Matpengen (KyrkTAK § 221) justeras till 30,00 euro fr.o.m. 1.2.2024.

De ersättningar som betalas till huvudförtroendemän, andra förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige justeras med 3,0 procent fr.o.m. 1.2.2024. Dessutom slopas den lägsta ersättningsklassen i tabellen för ersättningar till arbetarskyddsfullmäktige. Den nya tabellen över ersättningar till arbetarskyddsfullmäktige träder i kraft 1.2.2024 (KyrkTAK Bilaga 1). De justerade ersättningarna finns i KyrkTAK, bilaga 1 punkt 6.

Övriga ändringar 1.2.2024

I avtalen har det gjorts tekniska uppdateringar i laghänvisningarna i synnerhet på grund av ikraftträdandet av den nya kyrkolagen. Dessutom har § 8 mom. 3 i förtroendemannaavtalet preciserats i fråga om skyddet för förtroendemannakandidater.

2.2 Lönejusteringar 1.9.2024

Det allmänna lönesystemet

För tjänsteinnehavare/arbetstagare placerade i kravgrupperna 201–303 och 701–704 inom det allmänna lönesystemet justeras grundlönerna 1.9 2024 med en allmän förhöjning på 0,5 procent.

Grundlönerna för tjänsteinnehavare/arbetstagare placerade i kravgrupperna 401–603 i det allmänna lönesystemet justeras med 3,0 procent fr.o.m. 1.9.2024.

Minimilönerna för kravgrupperna i det allmänna lönesystemet har höjts på motsvarande sätt fr.o.m. 1.9.2024 (KyrkTAK bilaga 1).

Erfarenhetstilläggen och prestationstilläggen höjs inte 1.9.2024.

Lönesystemet för högsta ledningen i församlingarna

Grundlönen för tjänsteinnehavare som omfattas av lönesystemet för högsta ledningen i församlingarna justeras 1.9.2024 med en allmän förhöjning på 3,0 procent.

Kyrkans huvudavtalsorganisationer har justerat löneskalorna för lönesättningsgrupperna K och J att motsvara de allmänna förhöjningarna fr.o.m. 1.9.2024 (KyrkTAK bilaga 1).

Timlönesystemet

De grundtimlöner som bestäms enligt lönesättningen för timavlönade samt övriga grundtimlöner och personligt tillägg (Bilaga 1 punkt 2.3) och arbetsmiljötillägg (Bilaga 1 punkt 2.4) för timavlönade justeras 1.9.2024 med en allmän förhöjning på 3,0 procent från ingången av närmast följande lönebetalningsperiod. Lönesättningen för timavlönade i bilaga 1 har justerats på motsvarande sätt.

Erfarenhetstillägget för timavlönade justeras inte 1.9.2024.

I bilaga 1 har omnämnandet av ackord strukits som uppenbart obehövligt. Vid ackord iakttas den lönesättning som avtalats lokalt.

Vissa andra löner och lönetillägg

Lönerna enligt bilaga 5 (ungdomar och arbetstagare i läroavtal) justeras inte 1.9.2024.

De tillägg och arvoden som nämns i punkt 4 och 5 i bilaga 1 justeras med 0,5 procent fr.o.m. 1.9.2024 (lägerföreståndartillägg, mötesarvoden, vissa arvoden som betalas ur kyrkans centralfond, ersättning för mobiltillgänglighet samt ersättning för kvälls- och nattarbete).

En sådan annan grundlön som inte justeras med stöd av punkterna ovan justeras med en allmän förhöjning på 3,0 procent från och med 1.9.2024.

Sådana tillägg, tilläggsarvoden och lönetillägg som inte bestäms i förhållande till grundlönen och som inte ska justeras utifrån vad som avtalats särskilt, justeras med en allmän förhöjning på 3,0 procent från och med 1.9.2024.

Sådana tillägg, tilläggsarvoden och lönetillägg som bestäms i förhållande till en tjänsteinnehavares eller arbetstagares grundlön justeras automatiskt i och med att grundlönen justeras.

2.3 Lokal justeringspott 1.10.2024

Som en del av lönekonkurrenskraftsuppgörelsen har det avtalats om en lokal justeringspott för det allmänna lönesystemet fr.o.m. 1.10.2024. Justeringspotten är 0,5 procent av de grundlöner som år 2023 betalats till tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattas av det allmänna lönesystemet. Kyrkans servicecentral meddelar i början av 2024 varje församling den sammanlagda lönesumma för grundlönerna 2023 som ligger till grund för fastställandet av justeringspotten. Av denna lönesumma beräknar församlingen beloppet av den lokala justeringspotten genom att multiplicera lönesumman med 0,5 procent. Genom en justeringspott som fastställts på detta sätt kan församlingarna själva rikta justeringar till sådana befattningar där det lokalt bedöms finnas mest utmaningar när det gäller lönekonkurrenskraften. Förhandlingarna om den lokala justeringspotten ska föras och besluten om justering av grundlöner ska fattas före 31.8.2024 för att de justerade lönerna ska kunna betalas från och med 1.10.2024. I förhandlingarna eftersträvas enighet. Om detta inte är möjligt beslutar arbetsgivaren hur justeringspotten ska fördelas.

Kyrkans huvudavtalsorganisationer ska senast 1.2.2024 ge församlingarna gemensamma anvisningar om hur justeringspotten ska bestämmas, hur kostnaderna ska beräknas samt om den lokala förhandlingsprocessen för verkställigheten enligt § 13 i huvudavtalet som gäller justeringspotten.

Justeringspotten kan användas endast för justering av grundlöner i det allmänna lönesystemet. Den kan inte användas för att justera erfarenhets- eller prestationstillägg eller andra tillägg eller arvoden. Justeringspotten kan inte heller användas till justering av löner eller andra tillägg eller arvoden enligt kyrkans övriga lönesystem (Lönesystemet för högsta ledningen i församlingarna, timlönesystemet, löner enligt bilaga 5 eller t.ex. arvoden till förtroendemän eller arbetarskyddsfullmäktige).

 

 

Arbetsmarknadsdirektör       Anna Kaarina Piepponen

 

Jurist                                          Timo von Boehm

 

Cirkulär 3/2023