Hyppää sisältöön

Cirkulär 3/2022

1.4.2022

Preciseringar gällande ikraftträdandet av bestämmelserna i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2022–2024

1. Allmänt

Inom evangelisk-lutherska kyrkans avtalsområde har nya tjänste- och arbetskollektivavtal ingåtts för 2022–2024. Kyrkans arbetsmarknadsverk har 11.3.2022 utfärdat ett cirkulär om dessa avtal. I detta cirkulär preciseras de bestämmelser om ikraftträdande av avtalet 2022–2024 som nämns där. Preciseringarna har kursiverats i texten nedan.

2. Lönejusteringar 1.6.2022

Allmänna lönejusteringar

Justeringarna av grundlönerna träder i kraft 1.6.2022. Lönejusteringarna är till sin karaktär allmänna förhöjningar och Kyrkans servicecentral sköter därför verkställigheten för församlingarnas räkning. Även ändringarna i erfarenhetstilläggen genomförs av servicecentralen i de fall då ändringar i tabellen inverkar på en tjänsteinnehavares/arbetstagares erfarenhetstillägg.

Lönesystemet för högsta ledningen i församlingarna

Församlingen justerar grundlönen för tjänsteinnehavare som hör till lönesystemet för den högsta ledningen med en allmän förhöjning på 2,0 procent fr.o.m. 1.6.2022.

Kyrkans huvudavtalsorganisationer har justerat skalorna för lönesättningsgrupperna K och J att motsvara de allmänna förhöjningarna fr.o.m. 1.6.2022.

Timlönesystemet

Församlingen justerar grundtimlönerna och ackordlönerna samt tilläggen för de timavlönade med en allmän förhöjning på 2,0 procent fr.o.m. 1.6.2022. Lönesättningen för timavlönade i bilaga 1 har justerats på motsvarande sätt.

Vissa andra löner och lönetillägg

På basis av § 2 punkt 2.4 i underteckningsprotokollet justerar församlingarna bland annat de avtalsenliga lönerna för unga arbetstagare och arbetstagare i läroavtalsförhållande och vissa arvoden som betalas från kyrkans centralfond med 2,0 procent från och med 1.6.2022.

Motsvarande justeringar har gjorts på lönerna i bilaga 1 och 5.

Ersättningar till huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige samt s.k. matpengar

Ersättningarna till huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige har justerats fr.o.m. 1.6.2022. De justerade ersättningarna finns i KyrkTAK, bilaga 1 punkt 6. Den s.k. matpengen enligt Kyrkans förtroendemannaavtal är fortsättningsvis 26 euro per kursdag.

Till andra förtroendemän än huvudförtroendemännen betalas retroaktivt ersättning enligt KyrkTAK bilaga 1 fr.o.m. 1.3.2022. Om församlingen lokalt har avtalat att ersättningen fördelas mellan huvudförtroendemannen och förtroendemännen, ska dessa avtal sägas upp och efter uppsägningsperioden ska församlingen iaktta KyrkTAK:s förtroendemannaavtal som trädde i kraft 1.3.2022.

Om ikraftträdandet av höjningarna av lägerföreståndartillägg och ersättning för mobiltillgänglighet

Kyrkans arbetsmarknadsverk fäster uppmärksamhet vid att höjningarna av lägerföreståndartillägget och ersättningen för mobiltillgänglighet (minimi) träder i kraft 1.6.2022 även om höjningarna avviker från den allmänna höjningen.

3. Textändringar

Avtalslösningen innehåller flera textjusteringar. De har trätt i kraft 1.3.2022, frånsett bestämmelserna om ledighet för vård av anhörig och familjeledigheter, som träder i kraft 1.8.2022.

Kyrkans arbetsmarknadsverk fäster uppmärksamhet vid att den övre åldersgränsen för tillfällig vårdledighet har höjts till tolv år fr.o.m. 1.3.2022.

Om en person har vårdat till exempel ett elva år gammalt barn 2.3.2022 och använt en semesterdag för det, ska situationen korrigeras retroaktivt så att semesterdagen omvandlas till tillfällig vårdledighet.

3.1 Lägerarbete för tjänsteinnehavare/arbetstagare i andligt arbete utan arbetstid

Bestämmelsen i mom. 2 om ersättning för lägerarbetstid har justerats. Till den anställda ges en andra kompensationsdag, då lägret har varat minst 4 dygn och 12 timmar. Den tidigare gränsen var 6 dagar 12 timmar.

Denna ändring i trädde i kraft 1.3.2022. Om en person har varit i lägerarbete efter 1.3.2022 ska den arbetstidskompensation som beviljats för detta ersättas retroaktivt i enlighet med avtalet 2022–2024.

3.2 Tjänstekollektivavtal för genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

För avtalsperioden 2022–2024 har avtalats om ett tjänstekollektivavtal för genomförande av arbetsvillkorsdirektivet, som fastställer vilken information arbetsgivaren ska ge en tjänsteinnehavare när anställningen inleds (bilaga 8). Faktainnehållet motsvarar i stort sett gällande 6 kap. 18 § i kyrkolagen. För anställda i arbetsavtalsförhållande finns motsvarande bestämmelser i ändringen av 2 kap. 4 § i arbetsavtalslagen.

Tjänstekollektivavtalet för genomförande av arbetsvillkorsdirektivet träder i kraft 1.8.2022 eller senast när lagstiftningen om genomförandet träder i kraft. Kyrkans arbetsmarknadsverk ordnar ett webbinarium om arbetsvillkorsdirektivet i början av sommaren 2022.

 

Arbetsmarknadsdirektör    Anna Kaarina Piepponen

 

Förhandlingschef                 Ulla Westermarck

 

Cirkulär 3/2022