Hyppää sisältöön

Vanliga frågor om lön

Allmänna bestämmelser

 

Vi anställer en barnledare för viss tid 27.10–2.12. (38,25 h/vecka). Enligt KyrkTAK ska lönen för oktober och december betalas enligt timlön, eftersom anställningen dessa månader understiger 12 dagar. Om jag för oktober betalar enligt timlönen, får personen mer i lön (132,65 euro) jämfört med dagslönen. I vårt löneprogram skapas automatiskt fasta löner och personen skulle få lön enligt 5 dagar som dagslön. Ska lönen verkligen betalas enligt timlön för oktober?

Svar:

Enligt § 15 mom. 2 i KyrkTAK betalas lönen som timlön, om anställningen i sin helhet pågår högst 12 kalenderdagar. Eftersom denna anställning pågår över 12 dagar, betalas lönen enligt avtal som månadslön. För kortare tid än en månad betalas lönen som dagslön. För oktober betalas 5/31 av månadslönen och för december 2/31 av månadslönen.


Jag vill försäkra mig om innehållet i § 15 i KyrkTAK, dvs. lön (som har fastställts som månadslön) betalas alltid enligt månadslönen, om anställningen pågår över 12 dagar. Betalas exempelvis till dem som utför begravningsplatsarbete och börjar t.ex. 28.4 och vars anställningsförhållande har ingåtts för hela sommaren också dagarna i april som dagslön?

Svar:

Lönen betalas enligt arbetade timmar när anställningen pågår högst 12 kalenderdagar (§ 15 mom. 2). Om anställningen för en månadsavlönad arbetstagare börjar eller slutar mitt under månaden betalas lönen som dagslön. Då anställningsförhållandet börjar 28.4 betalas för april lön för tre dagar.


Min fråga gäller en visstidsanställd säsongarbetare i arbetsavtalsförhållande vars anställning började 28.4. Den anställda avled 16.5.

Vårt antagande är att lön betalas fram till 16.5 eller har något avtalats om en dylik specialsituation?

Svar:

Ert antagande är korrekt. Lön till arbetstagare betalas fram till dödsdagen. I fråga om tjänstemän finns det däremot en särskild bestämmelse i KyrkTAK § 10 mom. 2: Om tjänsteinnehavaren avlider och anställningen upphör mitt under en kalendermånad, betalas lönen till honom eller henne för hela kalendermånaden (= redan betald lön återkrävs inte).