Hyppää sisältöön

Vanliga frågor om lön

Allmänna bestämmelser

 

Vi anställer en barnledare för viss tid 27.10–2.12.2014 (38,25 h/vecka). Enligt KyrkTAK ska lönen för oktober och december betalas enligt timlön, eftersom anställningen dessa månader understiger 12 dagar. Om jag för oktober betalar enligt timlönen, får personen mer i lön (132,65 euro) jämfört med dagslönen. I vårt löneprogram skapas automatiskt fasta löner och personen skulle få lön enligt 5 dagar som dagslön. Ska lönen verkligen betalas enligt timlön för oktober?

Svar:

Enligt § 15 mom. 2 i KyrkTAK betalas lönen som timlön, om anställningen i sin helhet pågår högst 12 kalenderdagar. Eftersom denna anställning pågår över 12 dagar, betalas lönen enligt avtal som månadslön. För kortare tid än en månad betalas lönen som dagslön. För oktober betalas 5/31 av månadslönen och för december 2/31 av månadslönen.

________________________

 

Jag vill kontrollera några frågor som gäller flyttning av betalningsdagen för en tjänsteinnehavares lön.

Vi betalar för närvarande lönerna den 5:e dagen i månaden och avsikten är att flytta fram betalningsdagen till kalendermånadens 15:e dag.

Vi avser att göra flyttningen antingen på så sätt att samarbetskommissionen beslutar att flytta fram dagen på en gång så att bytet till den nya betalningsdagen sker 15.10.2015 eller alternativt så att vi gör flyttningen i två omgångar 10.3.2015 och 15.9.2015.

Jag fick i samband med utbildningen den uppfattningen att en slutlig framflyttning på en gång är möjlig, förutsatt att personalen har informerats om saken i god tid (i detta fall minst 5 månader i förväg, dvs. 2 dagar/månad) – stämmer det? Avsikten är naturligtvis att informera om saken genast när vi bestämt hur vi kommer att förfara.

Var borde beslutet om framflyttningen fattas? Får samarbetskommissionen fatta beslutet? Måste samarbetskommissionen då vara enhällig? Eller borde vi göra på något annat sätt?

Ska samarbetskommissionens beslut tolkas som ett förslag och den personalansvariga dessutom fatta ett tjänstemannabeslut i ärendet?

Svar:

Beslutet om flyttning av avlöningsdagen fattas av arbetsgivaren, dvs. församlingen/samfälligheten. Vilket beslutsorgan som är behörigt i ärendet framgår av reglementet.

Innan arbetsgivaren kan fatta beslut om saken, ska förslaget om en flyttning av avlöningsdagen behandlas av samarbetskommissionen. Behandlingen baserar sig på arbetsgivarens beredning av ärendet. Behandlingen sker i enlighet med § 4 mom. 1 (KyrkTAK bilaga 11) i kyrkans samarbetsavtal, vilket innebär att grunderna för, verkningarna av och eventuella alternativ till den åtgärd som är under beredning behandlas. Tidtabellen bestäms på det sätt som föreskrivs i § 4 mom. 2. Till denna del har inget avtalats om något datum.

Om ni som arbetsgivare vill att flyttningen sker på en gång, måste samarbetskommissionen vara enhällig i ärendet (KyrkTAK § 16).

Personalen ska underrättas om det beslut som fattats i ärendet på ett sätt som är lämpligt med tanke på ärendets natur (kyrkans samarbetsavtal § 7 mom. 1).

________________________

 

Jag vill försäkra mig om innehållet i § 15 i KyrkTAK, dvs. lön (som har fastställts som månadslön) betalas alltid enligt månadslönen, om anställningen pågår över 12 dagar. Betalas exempelvis till dem som utför begravningsplatsarbete och börjar t.ex. 28.4 och vars anställningsförhållande har ingåtts för hela sommaren också dagarna i april som dagslön?

Svar:

Lönen betalas enligt arbetade timmar när anställningen pågår högst 12 kalenderdagar (§ 15 mom. 2). Om anställningen för en månadsavlönad arbetstagare börjar eller slutar mitt under månaden betalas lönen som dagslön. Då anställningsförhållandet börjar 28.4 betalas för april lön för tre dagar.

________________________

 

Min fråga gäller en visstidsanställd säsongarbetare i arbetsavtalsförhållande vars anställning började 28.4. Den anställda avled 16.5.

Vårt antagande är att lön betalas fram till 16.5 eller har något avtalats om en dylik specialsituation?

Svar:

Ert antagande är korrekt. Lön till arbetstagare betalas fram till dödsdagen. I fråga om tjänstemän finns det däremot en särskild bestämmelse i KyrkTAK § 10 mom. 2: Om tjänsteinnehavaren avlider och anställningen upphör mitt under en kalendermånad, betalas lönen till honom eller henne för hela kalendermånaden (= redan betald lön återkrävs inte).