Hyppää sisältöön

Arbetstid

Till skillnad från andra arbetsgivare består kyrkans anställda av arbetstagare både med och utan arbetstid.  Omkring en tredjedel av de kyrkligt anställda omfattas inte av arbetstidslagen.

Som arbetstid räknas den tid som används för arbete och den tid då tjänsteinnehavaren/arbetstagaren är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen.

Arbetstidsformer

Av kyrkans anställda omfattas största delen av arbetstidsbestämmelserna. Arbetstidsformer som tillämpas på dem är

  • allmän arbetstid
  • kontorsarbetstid.

Kontorsarbetstid tillämpas på tjänsteinnehavare/arbetstagare med kontorsuppgifter, administrativa uppgifter eller planeringsuppgifter.  Full kontorsarbetstid är 36 timmar 45 minuter per vecka.

På andra arbetsuppgifter med arbetstid tillämpas allmän arbetstid, där den fulla arbetstiden jämnas ut till 38 timmar 45 minuter i genomsnitt under en period på 1–4 veckor.

Utöver arbetstidsbestämmelserna i avtalet tillämpas arbetstidslagen på dem som omfattas av arbetstidsbestämmelser, om inte avtalet innehåller bestämmelser som avviker från arbetstidslagen.

Arbetstidslöst arbete

Tjänsteinnehavarna i andligt arbete har ingen arbetstid. Dessa är tjänsteinnehavare som tjänstgör vid religiösa förrättningar (präster och kantorer) eller direkt utför förkunnelse-, fostrings-, undervisnings-, missions- och diakoniarbete. På dem tillämpas inte arbetstidslagen och arbetstiden bestäms inte i timmar eller minuter, men de har bestämda lediga dagar och principer för att flytta lediga dagar.

Högsta ledningen i en del stora församlingar eller kyrkliga samfälligheter har inte heller arbetstid. 

 

Bestämmelserna om arbetstid i kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2018–2020 är i kraft som försök till 31.3.2020.

KyrkTAK del VI