Hyppää sisältöön

Distansarbete

Med distansarbete avses arbete som också kunde utföras i arbetsgivarens lokaler, men som organiserats att utföras eller utförs regelbundet någon annanstans med hjälp av informationsteknik.

Distansarbete kan utföras i såväl tjänste- som arbetsförhållande, antingen på heltid eller delvis (t.ex. några dagar per vecka). Sporadiskt deltidsarbete är inte deltidsarbete enligt definitionen och hör inte till det nedan nämnda ramavtalets tillämpningsområde.

Arbetsmarknadsorganisationernas ramavtal

De europeiska arbetsmarknadsparterna UNICE/UEAPME, CEEP och ETUC undertecknade sommaren 2002 ett ramavtal om distansarbete. I Finland verkställdes ramavtalet nationellt genom ett dokument som undertecknades av arbetsmarknadens centralorganisationer 23.5.2005 (Avtal om genomförande av ramavtalet om distansarbete).

Distansarbete ses som ett sätt att modernisera organiseringen av arbetet och samordna arbete och privatliv. Distansarbete är också ett sätt att ge arbetstagarna större självständighet vid utförandet av sina uppgifter. Denna nya form av arbetsorganisation måste enligt ramavtalet uppmuntras om man vill få ut så många fördelar som möjligt av informationssamhället.

Arbetsmarknadens centralorganisationer anser att principerna i ramavtalet är viktiga och rekommenderar att de iakttas i avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare, liksom även i tjänsteförordnanden som gäller distansarbete. Principerna i ramavtalet är förenliga med lagstiftningen i Finland. På distansarbetare tillämpas samma lagstiftningsnormer som på andra arbetstagare med vissa begränsningar som framgår av arbetarskyddslagstiftningen.

Arbetsmarknadens centralorganisationer har med beaktande av ramavtalets principer och Finlands lagstiftning upprättat en förteckning över frågor som bör beaktas när man kommer överens om distansarbete.

Cirkulär A8/2005

Avtal om genomförande av ramavtalet om distansarbeteÖppna länk i ny flik (på finska)

Vad som skall beaktas i avtal om distansarbeteÖppna länk i ny flik (på finska)

Ramavtal om distansarbeteÖppna länk i ny flik (på finska)

Avtalsmall för distansarbete