Hyppää sisältöön

Cirkulär A8/2018

18.12.2018

 

1. Förtroendemannautbildning 2019

 

Kyrkans arbetsmarknadsverk har godkänt de kurser som listas i bilaga 1 som förtroendemannautbildning enligt 11 § i Kyrkans förtroendemannaavtal.

Den som utses till förtroendemannauppdraget beviljas tjänst-/arbetsledighet för att delta i utbildningen, om deltagande kan anses vara nödvändigt för skötseln av förtroendemannauppdraget och arbetssituationen medger deltagande. Till förtroendemannen betalas under tjänst-/arbetsledigheten ordinarie lön enligt KyrkTAK 223 § och matpeng enligt KyrkTAK § 221. Matpengen är 25,00 euro per dag år 2019. Matpengen betalas till tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren eller direkt till arbetstagarorganisationen, om man kommer överens om detta med arbetsgivaren.

2. Samarbets- och arbetarskyddsutbildning 2019

Vi påminner församlingarna om skyldigheten att se till att en företrädare för personalen i en samarbetsorganisation som avses i Kyrkans samarbetsavtal har möjlighet att för sitt samarbetsuppdrag få ändamålsenlig utbildning om de bestämmelser och anvisningar som gäller arbetarskyddet och om andra frågor som hänför sig till skötseln av uppgifterna (Kyrkans samarbetsavtal 23 §).

I samarbetsavtal utgår man från att behovet av samarbets- och arbetarskyddsutbildning behandlas mellan arbetsgivaren och de anställdas företrädare i början av den fyra år långa mandatperioden och att man då utarbetar utbildningsplaner, som vid behov preciseras under mandatperioden. Det är bra om också arbetarskyddschefens utbildningsbehov beaktas i planen.

För samarbets- och arbetarskyddsutbildning som avses i Kyrkans samarbetsavtal beviljas företrädarna tjänst-/arbetsledighet med lön. Dessutom ersätts resor och kostnader för utbildningen enligt KyrkTAK.

Som utbildning enligt kyrkans samarbetsavtal räknas utbildning som anlitar sakkunskap från Arbetarskyddscentralen eller Arbetshälsoinstitutet eller annan expertis på motsvarande nivå. Sådan utbildning ordnas också av Keva, som sköter kyrkans pensionsärenden. Även samarbets- och arbetarskyddsutbildning som ordnas av en huvudavtalsorganisation kan utgöra avtalsenlig utbildning, förutsatt att det inte är utbildning som uteslutande erbjuds organisationens egna medlemmar.

I utbildningsplanen enligt samarbetsavtalet är det dessutom bra att notera nätverksträffar och eventuella andra evenemang som ordnas inom ramen för kyrkans avtalsparters gemensamma program Kyrkans arbetsliv 2020 under namnet Kirteko-verkostotapaamiset. I nätverksträffarna kan arbetsgivarens och personalens företrädare nätverka och delta i diskussioner om aktuella frågor i arbetslivet. Träffarna 2019 ordnas i Björneborg 28.3 (anmälan), Uleåborg 8.10 och Helsingfors 10.10.

 

 

Arbetsmarknadsdirektör  Anna Kaarina Piepponen

 

Förhandlingschef               Oili Marttila

 

Bilaga 1: Förtroendemannakurser 2019

 

Cirkulär A8/2018