Hyppää sisältöön

MÅNGA UTMANINGAR VÅREN 2020

 

Avtalsförhandlingarna mellan Kyrkans arbetsmarknadsverk och huvudavtalsorganisationerna fortsätter på fredagen 3.4, trots de utmaningar coronaviruset medför. ”Nu behöver vi konsensus och krafter att lita på varandra”, konstaterar kyrkans arbetsmarknadsdirektör Anna Kaarina Piepponen. Hon redogör nedan för Kyrkans arbetsmarknadsverks insatser under vårens förhandlingar och efter att coronaviruset började sprida sig i Finland.

Arbetsmarknadsförhandlingarna inom kyrkan inleddes i januari och framskred till en början normalt. Såväl arbetsgivar- som organisationsrepresentanterna ansåg att den största utmaningen var att nå samförstånd om de frågor som arbetstidslagen medför för dem som inte har arbetstid.

Juridiskt sett var frågan inte alls så klar som Juko och AKI-förbunden hade låtit förstå. Det förekom också en hel del felaktig information; det talades till exempel om arbetstidsersättningar och att alla som nu inte har arbetstid skulle ha rätt till dem om de övergick till arbetstid. Så är det inte, eftersom även de som för närvarande omfattas av arbetstidsbestämmelserna har begränsad rätt till arbetstidsersättning.

På grund av många frågor i anslutning till arbetstidslagen förberedde vi oss också på att vi inte skulle kunna slutföra förhandlingarna om ett nytt avtal före utgången av det nuvarande avtalet. Så gick det.

Tillsammans med organisationerna gav vi 9.3.2020 anvisningar om arbetstidsautonomi som bereddes med tanke på ett avtalslöst tillstånd. De var inte så konkreta och tydliga som vi ursprungligen hoppades. Vi ansåg dock att det är viktigt med en gemensam vision som vi har förbundit oss till med tanke på en tid utan avtal.

Det ovanstående gällde ”den gamla tiden”, dvs. tiden före coronaviruset och undantagstillståndet. När vi sammanträdde med huvudgruppen den 13 mars deltog alla företrädare för organisationerna på distans, eftersom vi bedömde att coronaläget krävde det.

Vid mötet framförde JUKO:s representant att JUKO eventuellt föreslår en gemensam lösningsmodell för alla offentliga aktörer när det gäller att ingå avtal på grund av krisen. Vi ansåg att detta var viktigt och trodde att det var ett klokt sätt att agera. JUKO erbjöd också ett ettårigt avtal som inte fick något gensvar vid det statliga och kommunala bordet, av orsaker som vi inte exakt känner till.

På Kyrkans arbetsmarknadsverk satte vi redan i början av mars i en högre växel på grund av coronan. Vi skrev anvisningar för församlingsarbetsgivarna med tanke på coronaviruset och framförde en stark vädjan till församlingarna om att de inte skulle permittera anställda. Vidare utredde vi också bl.a. den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt fortsatte vi intensivt förhandlingarna på distans.

Vid ett möte med arbetsmarknadens centralorganisationer, som statsminister Marin sammankallade till måndagen 16.3.2020, framförde jag min åsikt att man under den tid som beredskapslagen är i kraft tillsammans borde försöka bygga en bro över denna svåra tid. Jag tänkte då och tänker ännu i dag, ungefär två veckor senare, optimistiskt: Nästa höst har vi betydligt bättre förutsättningar att träffa motiverade beslut och avtal, när vi har sett vilka multiplikatoreffekter coronaviruset har på samhället.

De ekonomiska experterna bedömer att vi redan nu befinner oss i en recession. Det är omöjligt att uppskatta hur lång recessionen blir. Enligt Kyrkostyrelsen sjunker intäkterna av kyrkoskatten under innevarande år med ca 5 %, dvs. 44 miljoner euro, på grund av det antal permitterade i Finland som vi nu känner till.

Vi är mycket oroade över både den ekonomiska situationen och den oklarhet som åtminstone i vissa församlingar finns runt dem som inte omfattas av arbetstidsbestämmelserna. Vi anser att det viktigaste i coronakrisen som nu drabbar Finland och hela världen är att koncentrera sig på att överleva. Vi vill tillsammans med organisationerna bygga en bro över denna svåra tid genom att förlänga avtalen till hösten. Då är det läge att tillsammans se hur det är bäst att sköta saker genom avtal. En sådan lösning har man kommit fram till i Sverige. Avtalsparterna inom kommunsektorn kom redan i början av förra veckan fram till en lösning där kollektivavtalen förlängs till utgången av oktober.

Vi ser naturligtvis också att det inte finns någon verklig förhandlingssituation i dag; inte fysiskt (distansförhandlingarna skiljer sig helt från en situation där man fysiskt har samlats runt samma bord) eller psykiskt när det råder undantagstillstånd i landet. En helt egen utmaning är att ta fram ett helhetsmässig nytt KyrkTAK genom fjärranslutning: det är i nuläget omöjligt att göra omfattande textändringar tillräckligt omsorgsfullt och tryckdugligt.

Vi lever i en tid med många utmaningar. Nu behöver vi konsensus och krafter att lita på varandra. Vi fortsätter förhandlingarna med personalorganisationerna nästa fredag 3.4.

Med hänvisning till det som sagts ovan hoppas jag att alla förstår att vi på Kyrkans arbetsmarknadsverk strävar efter lösningar som är av gemensamt intresse.

 

Anna Kaarina Piepponen
arbetsmarknadsdirektör, ecklesiastikråd
Kyrkans arbetsmarknadsverk