Hyppää sisältöön

Kyrkans arbetsmarknadsverks pressmeddelande
18.3.2019

Ny arbetstidslag godkändes i riksdagen - ställningen för kyrkligt anställda som utför andligt arbete utreds

Riksdagen har godkänt en ny arbetstidslag den 13 mars 2019. Riksdagen ändrade regeringens proposition med förslag till ny arbetstidslag till den del det gäller arbetstagare som utför religiösa uppgifter. Regeringen hade föreslagit att tjänsteinnehavare (präster och kantorer) som tjänstgör vid religiösa förrättningar fortfarande skulle undantas från arbetstidslagens tillämpningsområde. Utöver detta föreslog regeringen som en ny bestämmelse att också de som utför religiösa uppgifter (utöver präster och kantorer även traditionella tjänsteinnehavargrupper i kyrkan som utför andligt arbete, exempelvis tjänsteinnehavarna inom diakonin och ungdomsarbetsledarna) skulle falla utanför arbetstidslagen och därmed även tillämpningen av arbetstid. Dessa grupper omfattas för närvarande inte av arbetstidsbestämmelserna med stöd av kyrkans arbetstidsförordning. Då regeringens proposition innehåller upphävande av kyrkans arbetstidsförordning, skulle den nya bestämmelsen entydigt ha bibehållit nuläget.

Riksdagen ändrade emellertid bestämmelsen om arbetslagens tillämpningsområde. I bestämmelsen slopades hänvisningen till anställda som utför religiösa uppgifter som en grupp som undantas från arbetstidslagen. Då kyrkans arbetstidsförordning upphävs i samband med lagreformen, måste ställningen för andra tjänsteinnehavare i andligt arbete än präster och kantorer utredas. I samband med att hänvisningen till anställda som utför religiösa uppgifter slopas i bestämmelsen konstaterar riksdagen att deras ställning med avseende på tillämpningen av arbetstidslagen kan ses mot bakgrunden av den ändrade 2 § 1 mom. 4 punkten i lagen.  

Enligt paragrafen

tillämpas arbetstidslagen inte, med undantag av 15 § 3 och 4 mom., på arbetstagare vars arbetstid inte fastställs i förväg och vars användning av arbetstiden inte övervakas och som således själva får bestämma om sin arbetstid

… 

4) i arbete som på grund av verksamhetens särdrag utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens sak att övervaka hur den arbetade tiden är ordnad, 

 

Kyrkans arbetsmarknadsverk anser att ordalydelsen i motiveringen till lagen syftar till att kyrkans tjänsteinnehavare i andligt arbete fortsättningsvis inte ska omfattas av arbetstidsbestämmelserna, dvs. att 2 § 1 mom. 4 punkten kan tillämpas på de anställda som omfattas av kyrkans arbetstidsförordning. Kyrkans arbetsmarknadsverk inleder omedelbart en noggrannare utredning om hur den nya arbetstidslagen ska tolkas och hurdana verkningar den kan få på kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal, som innehåller bestämmelser om ledig tid för tjänsteinnehavare i andligt arbete.

Den nya arbetstidslagen träder i kraft 1.1.2020. I branscher som har ett gällande tjänste- och arbetskollektivavtal för arbetstidsarrangemangen träder emellertid lagen enligt övergångsbestämmelsen i kraft efter att avtalsperioden löpt ut. Inom den kyrkliga sektorn tillämpas bestämmelserna i den gällande arbetstidslagen därmed fram till 31.3.2020.

Ytterligare information ges av arbetsmarknadsdirektören Anna Kaarina Piepponen och juristen Timo von Boehm.