Hyppää sisältöön

Meddelande

25.6.2019

Arbetet om arbetstidslagen i kyrkans arbetsgrupp avslutades för den här gången.

Kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans arbetstagarorganisationer avslutade arbetsgruppens arbete. Målsättningen med arbetet var att hitta en gemensam ståndpunkt om hur arbetstidslagen, som träder i kraft den 1 april 2020, ska tillämpas inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Arbetsmarknadsverkets och organisationernas ståndpunkter har skiljt sig från varandra ända sedan den nya lagen godkändes i riksdagen och samförstånd uppnåddes tyvärr inte.  

Arbetsmarknadsverkets uppfattning är att den nuvarande situationen, där arbetstidsbestämmelserna inte omfattar tjänsteinnehavare i andligt arbete, fortsätter efter att den nya lagen träder i kraft. Det är inte nödvändigt att vidta några åtgärder i församlingarna med anledning av den nya arbetstidslagen. Arbetsmarknadsverket ger närmare anvisningar till församlingarna på hösten.

På tjänsteinnehavare i andligt arbete tillämpas bestämmelserna om ledig tid i kapitel 6A1 i KyrkTAK och bestämmelserna om tjänstefri tid för präster (bilaga 8 till KyrkTAK). Arbetsmarknadsverket påminner om att två fridagar per kalendervecka måste kunna ordnas och att extra ledighet under lägerperioder måste kunna hållas. Avtalsbestämmelserna beaktar även frågor som gäller arbetarskydd och återhämtning från arbetet.

Tjänstekollektivavtalet omfattar också möjligheten att lokalt avtala om s.k. modularbetstid. Arbetsmarknadsverket rekommenderar användning av modularbetstid speciellt på arbetsplatser där jämn fördelning av arbetsbördan mellan de anställda av en eller annan orsak kan innebära utmaningar.

Utgångspunkten för regeringens proposition om ny arbetstidslag är att preciseringarna i lagens tillämpningsområde inte i betydande omfattning ändrar lagens tillämpningsområde. Redan i den gällande arbetstidslagen har de arbetstidsdirektiv beaktats, som Europeiska unionens råd har utfärdat (93/104/EY, 2000/34/EY och 2003/88/EY).

Den nya arbetstidslagens tillämpningsområde är fortsättningsvis omfattande och i dess 2 § föreskrivs, liksom i den gällande lagen, om undantag. Inom det kyrkliga fältet gäller undantagen präster och kantorer (med andra ord tjänsteinnehavare som utför religiösa förrättningar) och tjänsteinnehavare som utför annat andligt arbete (bl.a. tjänsteinnehavare inom diakonin och ungdomsarbetsledare). Om en arbetsgivare undantagsvis bestämmer om arbetstidsarrangemangen i så omfattande grad att tjänsteinnehavaren inte självständigt kan bestämma om sin arbetstid, kan tjänsteinnehavaren omfattas av arbetstidsregleringen, dvs. bestämmelserna i arbetstidslagen. En helhetsbedömning om situationen görs enskilt för varje tjänsteförhållande.

Ytterligare information ges av arbetsmarknadsdirektör Anna Kaarina Piepponen och jurist Timo von Boehm.