Hyppää sisältöön

Strategi för ansvarsfulla placeringar

Församlingen bör beakta Kyrkans pensionsfonds anvisningar för ansvarsfull placeringsverksamhet i sin placeringsstrategi.

Anvisningarna om ansvarsfulla placeringar är ett exempel på hur ansvarsfulla placeringar kan göras i olika tillgångsslag. Församlingen ska bestämma vilka ansatser och former som är lämpliga i den egna placeringsverksamheten. Pensionsfondens placeringsenhet har utarbetat anvisningar som kan vara till nytta för församlingarna: en mall och en anvisning om placeringsplaner, en anvisning om anbudsförfrågningar och de viktigaste frågorna för kapitalförvaltare i anslutning till ansvarsfulla placeringar.

I enlighet med strategin En kolneutral kyrka 2030 beaktas klimatmålen i kyrkans placeringsverksamhet. Kyrkan gör inga direkta placeringar i bolag som producerar fossila bränslen.

Exempel på mall för placeringsplan:

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Församlingen är en långsiktig placerare, som har som mål att placeringsobjektet ska ge god avkastning och ha en god värdeutveckling i det långa loppet. Ett ansvarsfullt företag som beaktar miljöfrågor, sociala aspekter och god förvaltningssed är på lång sikt ett lönsammare investeringsobjekt, bland annat på grund av effektivare riskhantering och konkurrensfördel tack vare nya affärsmöjligheter.

I församlingens placeringsverksamhet beaktas Kyrkans pensionsfonds anvisningar för ansvarsfull placeringsverksamhet (2018) och klimatförändringsstrategi (2016). Enligt principerna för ansvarsfull placeringsverksamhet ska församlingen

  • prioritera ansvarsfulla företag i valet av placeringsobjekt  
  • undvika placeringar i företag som inte iakttar god förvaltningssed och internationella människorätts- och arbetslivskonventioner (FN:s och OECD:s regelverk) 
  • iaktta ansvarskriterierna (miljö, sociala aspekter och förvaltningssed) i alla placeringsbeslut 
  • sträva efter att påverka företagen så att de åtar sig att agera ansvarsfullt.

I praktiken kan församlingen se till att placeringsverksamheten är ansvarsfull till exempel på följande sätt:

  • Ansvarskriteriet gäller alla församlingens placeringar (värdepapper, fondandelar, råvaror, fastigheter, skog osv.). Tilläggsuppgifter om hur ansvarsaspekterna beaktas begärs alltid av kapitalförvaltarna när församlingen söker nya placeringsobjekt och som en del av den fortlöpande uppföljningen av placeringsportföljen. 
  • I sin placeringsverksamhet prioriterar församlingen placeringsfonder och kapitalförvaltare som beaktar ansvarsaspekterna i sin verksamhet. Församlingen kräver att kapitalförvaltaren har undertecknat de FN-stödda PRI-principerna.  
  • Principerna vördnad för det heliga, ansvar, rättvisa och sanning som anges i Kyrkostyrelsens strategi styr även församlingens placeringsverksamhet.   
  • Församlingen placerar sina medel inom ramen för ansvarsfulla verksamheter och hållbar utveckling. Ansvarsteman är till exempel klimatförändringen och förnybar energi och de som anges i tabellen nedan:
Miljö Samhälle Förvaltningssed
Standarder och certifikat
Miljöprogram
Arbete mot klimatförändringen
Energieffektivitet
Biodiversitet
Cirkulär ekonomi
Personalpolitik 
Mänskliga rättigheter 
Barns rättigheter 
Rättigheter i arbetslivet 
Produktansvar 
Hänsyn till lokalsamhället 
Styrelsens oavhängighet
Belöning av styrelsen
Verkställande direktör och ledningsgrupp
Belöningssystem 
Betalning av skatt 
Motarbetande av korruption och bestickning

 

Åtgärd

Församlingen utarbetar en strategi eller anvisningar för ansvarsfull placeringsverksamhet.

Poäng: 5 poäng.

Mer information

Kyrkans pensionsfonds anvisningar för ansvarsfull placeringsverksamhetÖppna länk i ny flik

Finsif – föreningen för ansvarsfull placering i FinlandÖppna länk i ny flik

PRI – de FN-stödda principerna för ansvarsfull placeringsverksamhetÖppna länk i ny flik