Hyppää sisältöön

METSO-programmet

METSO – Handlingsprogrammet för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland ska skydda skogarnas biologiska mångfald.

Programmet METSO har som mål att det i Finland även framöver ska växa skogar där också utrotningshotade och trängda arter kan leva. Avsikten är att utöka den skyddade skogsarealen genom att välja objekt med mångsidiga naturvärden och genom att vidta vårdåtgärder som bidrar till skyddet i och omkring utvalda områden. Aktiv naturvård kan behövas till exempel i lundar eller på solexponerade åssluttningar.  

Skogsägaren kan erbjuda sin skog för att upptas i METSO-programmet. Skogen utvärderas utifrån vilken typ av livsmiljö den representerar och vilka viktiga strukturella drag den har med tanke på naturens biologiska mångfald. Utvärderingen bygger på naturvetenskapliga urvalskriterier. På valet inverkar behovet att skydda livsmiljön samt närheten till andra skyddsområden.

När skog godkänns som METSO-objekt ersätter staten skogsägaren de kostnader som uppkommer till följd av inkomstbortfall i virkesproduktionen. Markägarskapet kvarstår. Skyddsbeslutet kan också vara tillfälligt, med oftast är det slutgiltigt. Programmet pågår åtminstone fram till 2025.

Åtgärd

Församlingens skogar kartläggs och möjliga METSO-områden identifieras.

Poäng:

  • METSO-kartläggning, 2 poäng. 
  • För områden som upptas i METSO-programmet får församlingen poäng enligt områdets yta: 
    • 0–10 hektar – 2 poäng.
    • över 10 hektar – 5 poäng.
  • Totalt högst 7 poäng.

Mer information

METSO-programmetÖppna länk i ny flik