Hyppää sisältöön

Ledningens engagemang

Allt utvecklingsarbete förutsätter att ledningen är engagerad. Det gäller även miljösystemet.

Engagemanget är en djupgående process. I kyrkans miljödiplom bevisas engagemanget genom att kyrkorådet fattar beslutet om ansökan och även godkänner miljöprogrammet.

I denna handbok avses med termen ”församling” en församling eller kyrklig samfällighet. Med termen ”kyrkoråd” avses såväl kyrkorådet som gemensamma kyrkorådet.

Ansökningsprocessen för kyrkans miljödiplom

 1. Kyrkorådet beslutar om att ansöka om diplomet, utser en ansvarig person och tillsätter en arbetsgrupp som bereder ärendet. I kyrkliga samfälligheter krävs att åtminstone hälften av församlingsråden har fattat beslut om att församlingen deltar.
 2. Arbetet inleds utgående från handboken.
 3. Arbetsgruppen genomför en miljöinventering. Minimikriterierna och poängen som krävs för diplomet samt tilläggsuppgifter förs in i inventeringsschemat. 
 4. Arbetsgruppen utarbetar ett miljöprogram. Miljöprogrammet utformas enligt diplomkriterierna så att församlingen uppfyller alla minimikriterier och utöver detta har samlat ihop minst de 100 poäng som krävs.
 5. Kyrkorådet godkänner miljöprogrammet och ber stiftet om en extern granskning.
 6. Utvärderaren gör en genomgång i församlingen för att konstatera om den uppfyller kraven för diplomet. Utvärderaren kan be om tilläggsutredningar och visa på områden som behöver åtgärdas innan miljöinventeringen kan godkännas. 
 7. Utvärderaren lämnar ett utlåtande till domkapitlet, som föreslår för Kyrkostyrelsen att församlingen beviljas miljödiplom.
 8. Kyrkostyrelsen fattar beslutet om att bevilja miljödiplomet. Miljödiplomet är tidsbegränsat. Det gäller fem kalenderår inklusive det år det beviljas. 
 9. Församlingen bedriver miljöarbete enligt sitt eget miljöprogram.
   

Till grundprinciperna för miljösystemet hör att både ledningen och medarbetarna ställer sig bakom miljömålen. Kyrkorådet ställer sig bakom miljömålen genom att godkänna miljöprogrammet. Fullmäktige godkänner anslag som berör miljöfrågorna och kan i samband med behandlingen av verksamhetsberättelsen utvärdera hur miljömålen utfallit.

Även församlingens verksamhetsstrategi ska överensstämma med miljömålen. Detta är målet för diplomprocessen, men utvärderas inte separat.

Åtgärd

Bifoga kyrkorådets eller församlingsrådets beslut om att ansöka om miljödiplomet. I kyrkliga samfälligheter krävs att åtminstone hälften av församlingsråden har fattat beslut om att församlingen deltar.

Poäng: Minimikriterium.