Hyppää sisältöön

Miljöprogram

Miljöprogrammet är en plan för de följande fem åren.

I miljöprogrammet anges målen för den kommande diplomperioden. Målen ska schemaläggas och en ansvarsperson ska utses för åtgärderna. Varje lokalförsamling kan utarbeta ett eget miljöprogram eller alternativt utarbetas ett gemensamt program.

Det tydligaste sättet är att utarbeta ett program med miljöinventeringen som underlag, där man samlar de åtgärder som ska fortsätta eller utvecklas under diplomperioden.  Under inventeringen framkommer saker som kan organiseras på ett miljövänligare sätt. Avsikten är inte att lösa alla problem med en gång, utan att schemalägga hur de ska lösas. Det är just detta som avses med tanken på kontinuerlig förbättring.

Under diplomperioden preciseras eller förändras målen enligt omständigheterna och lagstiftningen. Den mellanutvärdering som görs efter halva diplomperioden [länk] är ett bra tillfälle att precisera och uppdatera de uppställda målen.

Verksamhetssektorerna kan plocka in mål från miljöprogrammet i sina verksamhetsplaner. På det sättet integreras miljöaspekterna i församlingens dagliga verksamhet.

Församlingens olika verksamheter ges möjlighet att kommentera utkastet till miljöprogram. Ett utlåtande om miljöprogrammet begärs av uppgiftsområdena och cheferna innan det föreläggs kyrkorådet för godkännande.

Åtgärd

Utifrån miljöinventeringen utarbetas ett miljöprogram som innehåller åtgärder, tidsschema och ansvariga. Målet är att varje verksamhetssektor ska ha något konkret mål i programmet. Församlingens olika verksamheter ges möjlighet att kommentera utkastet till miljöprogram.

Poäng: Minimikriterium.