Hyppää sisältöön

Restaurering av skogar och myrar

Myrar och torvmarker är viktiga kollager. Torvkollagret som binds i Finlands myrar är flera gånger större än mängden kol som binds i levande träd.

Finlands skogar har blivit allt ensidigare eftersom de i årtionden odlats enbart för kommersiellt skogsbruk. För att öka skogens mångfald har man börjat restaurera skogar och myrar på skyddade områden, vilket innebär att de återställs till sitt naturliga tillstånd. Restaurering är ofta en engångsåtgärd som antingen inleder naturtypens återgång till ett naturligt tillstånd eller påskyndar en långsam förändring. Det är en åtgärd som vidtas i områden där nyttan med den biologiska mångfalden är störst och riskerna minst. En del dikade myrar är fortfarande lågproduktiva – i vårt land upp till cirka en miljon hektar. 

Finansiering kan sökas för restaurering: 

  • Projektet Hydrologi-LIFE understöder restaurering av myrar och våtmarker 2017–2023. LIFE-finansiering har också anvisats till vård av solexponerade miljöer, vårdbiotoper och lundar samt restaurering av strömmande vatten. 
  • Skogscentralerna understöder projekt för vård av skogsnaturen, till exempel hyggesbränning och återställning av dikningsskador. 
  • Finlands Naturskyddsförbund med samarbetspartner har en Kolbörs där myrens ägare ger Kolbörsen i uppdrag att restaurera den. Det kostar inget att låta restaurera en myr. 
  • Programmet Helmi har som mål att stärka den biologiska mångfalden i Finland och förbättra livsmiljöernas tillstånd bland annat genom att skydda och restaurera myrar, restaurera och sköta fågelvatten, vårdbiotoper och skogshabitat samt restaurera små vattendrag och strandnatur. Ett annat mål är att främja ekosystemtjänsterna, vattenskyddet, kolbindningen och andra sätt att bekämpa och anpassa samhället till klimatförändringen.

Åtgärd

Restaurera skogar bland annat genom hyggesbränning, luckhuggning och död ved.
Det går att återställa myrarnas särdrag och artrikedom genom att fylla upp diken och ta bort träd som till följd av dikningen vuxit på myrar som i naturligt tillstånd är öppna.

Poäng: 1–2 poäng/åtgärd, högst 5 poäng. 

Mer information

Finlands miljöcentral, restaurering och skötselÖppna länk i ny flik

Finlands skogscentral, Stöd för vård av skogsnaturenÖppna länk i ny flik

Finlands naturskyddsförbunds guide för restaurering av myrarÖppna länk i ny flik (på finska)

Projektet Hydrologi-LIFEÖppna länk i ny flik (på finska)

KolbörsenÖppna länk i ny flik (på finska)

Livsmiljöprogrammet HelmiÖppna länk i ny flik