Hyppää sisältöön

Miljöinventering

I miljöinventeringen utreds miljökonsekvenserna av församlingens verksamhet.

Under inventeringen kan miljöaspekterna förbättras så att minimikriterierna uppfylls.

Den tid som krävs för miljöinventeringen beror på församlingens storlek och hur miljöaspekterna beaktats. Genom att avsätta tillräckligt med tid kan miljöaspekterna bättre integreras i församlingens verksamhet.

Miljöinventeringen samordnas av miljöarbetsgruppen. Församlingen kan själv utföra miljöinventeringen eller beställa arbetet av studerande eller externa experter, men då gäller det att se till att inte inventeringen blir en lösryckt åtgärd eftersom miljöarbetet då inte utvecklas till en del av församlingens dagliga verksamhet.

Resultatet noteras så koncist som möjligt i det inventeringsschema som finns tillgängligt på miljödiplomets webbplats.

När diplomet förnyas utreds i inventeringen utfallet av den föregående periodens miljöprogram och hur de uppställda målen uppnåtts.

Miljöinventeringen kan också utföras i samarbete med en annan församling.

Åtgärd

Församlingen eller lokalförsamlingarna var för sig utför en miljöinventering. Inventeringen kan också göras tillsammans med en eller flera andra församlingar till exempel enligt prosteri.

Poäng: Minimikriterium.

Mer information

Inventeringsschemat finns här.