Hyppää sisältöön

Extern granskning

När miljöinventeringen är gjord och miljöprogrammet godkänts av kyrkorådet ber församlingen domkapitlet i stiftet om en extern granskning av miljösystemet.

Kyrkan har utbildat personer som är kunniga i miljöfrågor till utvärderare för kyrkans miljödiplom. En självständig utvärderare får behörighet efter granskningspraktik (en granskning tillsammans med en behörig utvärderare). På begäran av de församlingar som ansöker om diplomet skickar domkapitlet utvärderarna för att granska om församlingens miljösystem uppfyller kraven för miljödiplomet. Granskningsmaterialet ska lämnas till utvärderarna i god tid före den önskade granskningstidpunkten så att de hinner begära tilläggsutredningar om det behövs.

Avsikten med den externa granskningen är att få en opartisk utvärdering av hur församlingen sköter miljöfrågorna. Om miljöinventeringsrapporten och miljöprogrammet inte motsvarar de kriterier som ställts upp kommer församlingen överens med utvärderaren om ytterligare åtgärder och en utsatt tid när de ska vara genomförda så att granskningen kan slutföras.

I små församlingar kan granskningen slutföras på en dag och i större församlingar behövs två dagar. I små församlingar räcker det med en utvärderare, men i stora behövs två (och eventuellt en praktikant). Församlingen utarbetar i samarbete med utvärderaren ett program för granskningsdagen. Granskningen inleds vanligen med ett möte dit man kallar alla miljöansvariga, chefer för verksamhetsområdena samt förtroendevalda.

Granskningen ska helst vara en lärorik och inspirerande händelse. Utvärderaren väljer ut några objekt som granskas (begravningsplats, lägergård e.d.) och kan komma överens på förhand om vilka de är. Utvärderaren kan också göra stickprov i kök, avfallsrum e.d.

Efter den externa granskningen utarbetar utvärderaren/utvärderarna och eventuellt utvärderarpraktikanten en rapport.

Innehållet i den externa utvärderarens rapport

  • Tidpunkten för den externa granskningen, utvärderarna och de närvarande. 
  • Ett sammandrag av församlingens miljöarbete. 
  • Besöksmålen. 
  • Positiva iakttagelser om miljöåtgärder som vidtagits. 
  • Utvecklingsförslag. 
  • Miljöinventeringens poängsättningsschema där utvärderarna noterar sin egen poängsättning invid församlingens poängsättning. 
  • Församlingens totalpoäng. 
  • Ett utlåtande om miljöprogrammet för följande diplomperiod. 
  • Ett utlåtande om huruvida miljödiplom förordas för församlingen eller ytterligare åtgärder krävs. 
  • Plats, tid, datum och underskrifter.

Församlingen lämnar sin ansökan om miljödiplom till domkapitlet. Till ansökan bifogas det godkända miljöprogrammet och den externa utvärderarens rapport.

Församlingarna betalar kostnaderna för den externa granskningen, det vill säga resekostnader, dagtraktamente, vid behov skälig inkvartering och måltider samt utvärderarens arvode. Uppföljningsgruppen för kyrkans miljöärenden rekommenderar (eventuella ändringar på nätet) att man betalar utvärderaren ett arvode på 600 euro för den första dagen och 400 euro per dag för följande dagar. Utvärderarpraktikantens resekostnader och dagtraktamenten betalas. Den behöriga utvärderaren utfärdar ett intyg till praktikanten över utförd granskningspraktik så att praktikanten blir behörig som ordinarie utvärderare.

Stiftens miljöansvariga har som uppgift att föra en uppdaterad lista över utvärderarpraktikanterna, utvärderarna och de församlingar som fått diplom i stiftet. Stiften samarbetar sinsemellan och med Kyrkostyrelsen om utbildningar och kompetensutveckling för utvärderare och miljöansvariga. Granskningsutbildningar och rådplägningsdagar för utvärderare ordnas regelbundet. Utvärderaren ska vara insatt i den senaste upplagan av diplomhandboken. Rådplägningsdagar ordnas årligen i augusti-september i samband med antingen Kyrkans miljödagar eller rådplägningsdagar/nätverksträffar.

En utvärderare blir behörig genom att avlägga Kyrkostyrelsens utvärderarutbildning och delta som praktikant i en extern granskning. Utvärderaren utfärdar ett intyg över praktikantens deltagande i granskningen.

Biskopsvisitationer är lägliga tillfällen att ta upp miljöfrågor.

Åtgärd

Be domkapitlet om en extern granskning. Göra tilläggsutredningar och nödvändiga ändringar som utvärderaren begärt. Utarbeta ett program för granskningsdagen, avsätta nödvändiga resurser och sammankalla personer. Ordna extern granskning av församlingens miljösystem.

Poäng: Minimikriterium.

Mer information

En mall för den externa utvärderarens rapport och en aktuell arvodesrekommendation finns på webbplatsen evl.fi.Öppna länk i ny flik