Hyppää sisältöön

Kyrkans eget miljösystem

Kyrkans miljödiplom är ett system som Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tagit fram för församlingarna. Med hjälp av diplomet kan församlingen bära sitt miljöansvar. Endast genom att föregå med gott exempel i sin egen verksamhet kan församlingen vara trovärdig när den talar om människans uppdrag att bruka och värna om skapelsen.

Miljöarbetet utgår från att församlingsledningen är engagerad. Systemet betonar både församlingsledningens, personalens och församlingsmedlemmarnas ansvar. Observera att kommunikationen också är en gemensam uppgift och en del av miljöarbetet. Därför tas den upp i flera kapitel.

Vid sidan av miljöansvaret har vi också inkluderat vissa aspekter som gäller kulturell hållbarhet och socialt ansvar, internationell diakoni, ansvarfull placeringsverksamhet och Rättvis handel.

Miljöfrågorna berör församlingens hela verksamhet. Lagstiftningen kräver att man beaktar miljökonsekvenserna såväl vid byggande och fastighetsskötsel som i avfallshantering och skogsvård. Kyrkans miljödiplom förutsätter att varje aktör känner till lagar och bestämmelser som gäller den egna verksamheten.

Kyrkans miljödiplom kan öka medvetenheten om verksamhetens miljökonsekvenser, minimera riskerna, förutse framtida utmaningar och erbjuda redskap för fortlöpande utveckling av olika funktioner. Detta är också ett ekonomiskt fördelaktigt verksamhetssätt på lång sikt.

För en kyrklig samfällighet beviljas diplomet hela samfälligheten, inte en enskild församling som hör till den. Samfälligheten fattar beslutet om miljöinventeringen och hur den genomförs. Utifrån miljöinventeringen utarbetas ett miljöprogram. Lokalförsamlingarna deltar i arbetet med inventeringen och miljöprogrammet.

När en församling ansluter sig till en kyrklig samfällighet ska församlingsrådet i den anslutande församlingen fatta beslut om att anta den kyrkliga samfällighetens miljöprogram och om nödvändiga åtgärder.

I denna handbok används termen ”församling” när en församling eller en kyrklig samfällighet avses. Med termen ”lokalförsamling” avses de församlingar som hör till samfälligheten.

Med termen ”kyrkoråd” avses både kyrkorådet och gemensamma kyrkorådet. För de lokala råden används termen ”församlingsråd”.

Kyrkans miljödiplom kan på begäran beviljas kyrkliga samfälligheter, självständiga församlingar, domkapitel, Kyrkostyrelsens ämbetsverk, kyrkans missionsorganisationer och organisationer som ingått samarbetsavtalet mellan organisationerna och kyrkan (Kyrkostyrelsen den 29 januari 2019) om de uppfyller kriterierna i den gällande handboken. Miljödiplomet är tidsbegränsat och gäller fem kalenderår inklusive det år det beviljas.

När en församling beviljats kyrkans miljödiplom informeras de anställda, församlingsmedlemmarna och andra intressentgrupper. Kyrkostyrelsen skickar miljödiplomet till församlingen, som gärna på ett lämpligt sätt kan fira diplomet och hålla det synligt.

Med hjälp av miljödiplomet vill vi

 • bruka och värna om skapelsen   
 • trygga miljöns livskraft   
 • säkerställa den biologiska mångfalden 
 • bromsa klimatförändringen   
 • inrikta oss på en klimatneutral kyrka 2030
 • arbeta för att våra ord ska motsvara våra handlingar 
 • främja ett föregripande miljötänkande: redan i dag göra det som lagen kräver i morgon
 • söka kostnadsbesparingar
 • effektivisera funktionerna och resursanvändningen   
 • integrera miljöfrågorna i församlingens verksamhet   
 • eftersträva idealet om kontinuerlig förbättring  
 • lyssna på församlingsmedlemmarna och involvera dem i det gemensamma miljöarbetet.

Åtgärd

I sin första ansökan beskriver församlingen kort hur miljöarbetet började.  När församlingen senare ansöker om förnyat miljödiplom utvärderas och beskrivs hur miljöarbetet har avancerat i församlingen under den senaste diplomperioden.

Poäng: Minimikriterium.

Mer information

Miljödiplomet på webbplatsen evl.fi/plus.Öppna länk i ny flik