Hyppää sisältöön

Fastighetsstrategi

Det är bra om församlingen utarbetar en fastighetsstrategi till grund för sitt fastighetsväsende.

I fastighetsstrategin finns riktlinjerna för användningen av byggnaderna på lång eller medellång sikt. Församlingen beslutar själv hur omfattande och noggrann strategin ska vara.

Av strategin ska framgå vilket behov av åtgärder det finns med tanke byggnadernas kondition och deras användning. I strategin kan man dra upp riktlinjer exempelvis för behovet av reparationer och tidpunkten för reparationer eller för att avstå från en byggnad.

Församlingarna bör fästa uppmärksamhet vid bland annat byggnadernas användningsgrad och uppvärmning. När det gäller äldre kyrkor ska man alltid också utreda hur reparationerna eller ändringarna inverkar på kulturarvet i dem och på förhållandena för att bevara konstverken.

De bakgrundsuppgifter som behövs i strategin sparas och uppdateras i Basisregistret som används i varje församling. Det är en databas där församlingen kan registrera basuppgifter om sina fastigheter. Man kan skaffa tilläggsdelar till systemet, exempelvis en servicebok. Med hjälp av tilläggsdelarna kan församlingen bygga upp ett fastighetsförvaltningssystem.

I fastighetsstrategin kan församlingen till exempel

  • bedöma vilka lokaler församlingen behöver och hur mycket 
  • kartlägga användningsgraden för lokalerna 
  • kartlägga tillgängligheten i fastigheterna
  • inventera byggnader som ska skyddas enligt kyrkolagen och i övrigt samt göra konditionsbedömningar för dem  
  • kategorisera andra byggnader på byggnadstekniska grunder (till exempel god kondition/behöver renoveras inom de närmaste åren/behöver renoveras senare/församlingen avstår från att använda byggnaden) 
  • analysera vilka byggnader som används för närvarande och planera underhållet (fastighetsförvaltning) 
  • ställa upp strategiska mål och principer för avyttring av byggnader i framtiden  
  • analysera objekt som ska utvecklas: hur kan församlingen få hyresintäkter (utarrendering/lokaluthyrning/försäljning) 
  • vid behov vidta samma åtgärder för begravningsplatser, skogar och åker- och tomtmark. 

Åtgärd

En fastighetsstrategi utarbetas/uppdateras. Kyrkorådet fattar beslut om att godkänna strategin.

Poäng: Minimikriterium. 

Mer information

Kyrkostyrelsens anvisning om fastighetsstrategier (färdigställs i början av 2021).