Hyppää sisältöön

Kommunikation om miljöarbetet

Kommunikationen är en viktig del av miljöarbetet. Det behövs information för att de anställda, beslutsfattarna och församlingsmedlemmarna ska engagera sig i miljöprogrammet och känna sig delaktiga. Information behövs också som styrning, vägledning och påminnelse så att miljöprogrammet iakttas i församlingens verksamhet.

Miljöprogrammet är en positiv möjlighet för församlingen att informera om hur den i praktiken uppfyller det gemensamma miljöansvaret i sin verksamhet. Församlingen kan också bedriva miljöfostran genom information och uppmuntra församlingsmedlemmarna att värna om skapelsen.

Särskilt i inledningsfasen när miljödiplomet börjar tillämpas kan det behövas förändringskommunikation. Diplomet kan förändra församlingens sätt att arbeta när nya faktorer måste beaktas och något kanske också lämnas bort. Alla känner inte nödvändigtvis till miljöfrågorna eller tycker de är viktiga. Därför är det så viktigt att kommunikationen är öppen och att frågorna kan diskuteras och påverkas.

I samband med förändringar behövs mycket mer information och delaktighet än vanligt. En genuin förändring i människans beteende – till exempel att man förbinder sig att iaktta miljödiplomets kriterier – sker endast om personen upplever sig vara delaktig i förändringen. Personen måste själv få analysera frågan utifrån sitt eget arbete: Varför införs miljödiplomet? Hur påverkar det mitt arbete/min verksamhet? Vilken är nyttan av miljödiplomet? Medför det nackdelar? Även kritiska frågor och till exempel osäkerhet om den egna kompetensen måste få komma fram och diskuteras öppet.

Miljökommunikationen är en del av församlingens samlade kommunikation, och därför är det bra om församlingens kommunikationsansvariga sitter i miljöarbetsgruppen. Eftersom miljöverksamheten och miljökommunikationen går hand i hand är miljökommunikationen också en gemensam uppgift för alla. Samtidigt som man vidtar en åtgärd diskuterar man informationen om den. Var och en är miljöinformatör.

Planering av kommunikationen

Det lönar sig att börja planera kommunikationen redan i början av miljödiplomsprocessen. Församlingen kan informera olika målgrupper om avsikten att ansöka om diplomet, vad som eftersträvas genom diplomet och varför.

Miljökommunikationsplanen kan gärna göras som en del av hela församlingens kommunikationsplan. Då integreras miljökommunikationen i helheten och församlingens olika kommunikationskanaler och kommunikationsverktyg används. Det lönar sig också att förena sina krafter med eventuella samarbetspartner inom kommunikationen.

I kommunikationsplanen beskrivs först målen och avsikten med miljökommunikationen (varför informerar församlingen) samt målgrupperna (vem informeras). Enligt målgruppen och målet väljs kanaler och verktyg (var informationen sprids), tonläge (hur man informerar) och tidpunkt (när man informerar). I planen ska man också ange vem som är ansvarig (vem som informerar). Det är också bra att ange hur utfallet av kommunikationen mäts och vilka de eventuella kostnaderna för kommunikationen är. Planen kan bland annat utformas som en årsklocka som åskådliggör kommunikationen under hela året (se avsnittet Kommunikation och årsklocka för miljöfostran).

När man överväger vilka kommunikationsverktygen ska vara gäller det att göra miljökommunikationen så effektiv som möjligt. Det lönar sig att använda berättelser, människor, upplevelser och känslor jämsides med fakta i kommunikationen.

Miljödebatten

Miljödiskussionen med det omgivande samhället kan också gärna inkluderas i kommunikationsplanen. Kommunikationsplanen anger hur församlingen proaktivt, och vid behov även retroaktivt, kan delta i den aktuella miljödebatten. Hur kan församlingsmedlemmarna och de anställda delta i den offentliga debatten om miljöfrågor? Hur deltar församlingen eller den kyrkliga samfälligheten i miljö- och klimatdebatten i olika forum?

Ett av målen i kyrkans energi- och klimatstrategi är att kyrkan aktivt ska påverka som samhällelig aktör och debattör. I klimatstrategin rekommenderas det att kyrkan i sin kommunikation och verksamhet uppmuntrar och utmanar sina medlemmar att engagera sig i klimatarbetet och arbeta för att nå målet om klimatneutralitet och att kyrkan kräver djärva klimatåtgärder av beslutsfattarna.

Skyltar och anvisningar

Skyltar och anvisningar som hjälper människor att handla i enlighet med miljödiplomet är också miljökommunikation. Skyltar behövs särskilt i bland annat avfallshanteringen i kök, på lägergårdar och på begravningsplatser. Ett bra rättesnöre är att skyltar och anvisningar ska vara tydliga och kärnfulla. De visuella lösningarna ska åskådliggöra anvisningarna, göra miljödiplomet känt och lätt att känna igen och skapa positiva associationer. De visuella lösningarna kan bygga på församlingens eller miljödiplomets visuella profil. Planeringarna och lösningarna kan gärna diskuteras med församlingens kommunikationsansvariga.

Målgrupper

 • Församlingsanställda
 • Förtroendevalda
 • Andra frivilliga i församlingen
 • Aktiva deltagare
 • Övriga församlingsmedlemmar
 • Kommuninvånare
 • Kommunala myndigheter
 • Samarbetspartner
 • Andra lokala aktörer
 • Journalister

Exempel på kanaler

 • Sociala medier, bland annat bloggar, vloggar, Facebook, Instagram, YouTube, Jodel, TikTok, LinkedIn, Snapchat, Twitter, WhatsApp, offentliga diskussionsforum, webbtjänster, videor, chattar
 • Poddar
 • Nyhetsbrev
 • E-postlistor
 • Webbplatser
 • Intra/Socialt intranät
 • Utbildningar, seminarier
 • Mässor
 • Broschyrer, affischer, roll-ups
 • Reklam, annonser
 • Tidningar
 • Tips till journalister, journalistträffar, infotillfällen
 • Briefingar, presskonferenser, medieträffar
 • Pressmeddelanden/Riktade meddelanden
 • Opinionstexter, insändare

I sociala medier används till exempel hashtaggarna #kyrkansmiljödiplom och #kolneutralkyrka.

Åtgärd

Församlingen informerar omfattande om sina miljöfrågor.

Poäng: Församlingen har en miljökommunikationsplan, 2 poäng.
1 poäng/kommunikationskanal som används regelbundet. Högst 10 poäng.

Observera att kommunikationen också är en gemensam uppgift och en del av miljöarbetet. Därför ger den också poäng i flera andra avsnitt.