Hyppää sisältöön

Skogar och andra naturområden

Skogarna är en förnybar naturresurs och en källa till ekonomiskt och psykiskt välmående. Även myrar, vattendrag och andra naturområden behöver vårdas och upprätthållas.

Skogarna upprätthåller den biologiska mångfalden och tillhandahåller ekosystemtjänster. Det finländska skogsbruket bygger på en hållbar användning och skötsel av skogarna. Ett hållbart skogsbruk beaktar virkesproduktionen, kolsänkorna och kollagringen, skogsnaturens biologiska mångfald och rekreationsanvändningen.

Med hållbart skogsbruk avses att skogarna vårdas och används på ett sätt som är ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbart. Hållbarheten bedöms utgående från sex fastställda kriterier. Mätresultatet visar bland annat hur olika åtgärder med tiden påverkar skogsbrukets hållbarhet.

De sex paneuropeiska kriterierna för hållbart skogsbruk är följande: 

  1. Underhåll och lämplig förstärkning av skogsresurser och deras bidrag till de globala kolcyklerna. 
  2. Bibehållande av skogsekosystemens hälsa och livskraft. 
  3. Bibehållande och förstärkning av skogarnas produktionskapacitet. 
  4. Underhåll, bevarande och lämplig förstärkning av den biologiska mångfalden i skogsekosystem. 
  5. Underhåll, bevarande och lämplig förstärkning av skogsbrukets skyddsfunktioner. 
  6. Underhåll av övriga socioekonomiska funktioner och villkor.