Jeävstõõzzi âânnmõš neʹttseeidain

Seiddõõzzâst âʹnne jeävstõõzzid tõn staanummšen, što kääzzkõs lij staanai, viõkksaž da vääivteʹmes.

Jeävstõs (cookie) lij seiddõõzz uʹcc, õõʹnni jiiʹjjes teâttmašina aʹje vuõltteem da toʹben seeiltem teʹkstt-teâttõs. Jeävstõõzz jiâ päʹrtted õõʹnnʼji teâttmašinaid leʹbe teâttõõzzid. Õõʹnni jiâ vueiʹt tobdsted mij jeävstõõzzi vieʹǩǩin. Pieʹǩǩ jeävstõõzzin liâ kuälmad vueʹssbeäʹl jeävstõõzz. Seiddõõzzâst laʹsǩǩee jeävstõssân HTTP cookie, de pääiklanji (local storage) da išttâmsâjjsânji  (session storage) ruõkkum teâđ da ouddmiârkkân seurrampikseeʹlid.

Tän dokumeeʹntest liâ čuõvtum mij ââʹnnem jeävtõõzz da tõi tåimmʼmõõžž de õõʹnni vaikktemvueiʹtlvažvuõđ.

Tän dokumeeʹnt liâ mõõnni vuâra editâsttam  8.11.2021

Analytikk jeävstõõzz 

Ââʹnnep seiddõõzzâst analytiikk, koon vieʹǩǩin jeäʹp personââʹst õõʹnnʼjid. Ââʹnnep teâđaid seiddõõzz tåimmjummuž pueʹreem da tuʹtǩǩeem diõtt, muʹvddem tåimmjemvuõđ älšmâʹtte õõʹnnʼjid, muʹvddem tåimmamvuõđ kuâđđje õtkksa da mõõk tåimmamvuõđ liâ õõʹnnʼja vaiggsânji kaunnâmnalla.

Analytikkdata vuâđast tuejjeep tuʹmmstõõǥǥid, mäʹhtt seiddõõzz juätkast ooudâsviikkâp da äuʹǩǩeep norrum teâđ plaanmeem veäʹǩǩen ooudâsviikkâd veâllan pueʹrab  kääzzkõõzz.

Matomo Analytikk

Ââʹnnep neʹttseeidaineen Matomo-analytiikk, koon tuõʹllʼjep jiijj. Analytikk ij piij seuʹrrjemjeäʹvstõõzzid.

Tåimmsallaš jeävstõõzz

Tåimmsallaš jeävstõõzz vueiʹtlvâʹstte seiddõõzz takai âânnmõõžž. Täin vieʹǩǩin neʹttlookki toobdâst ouddmiârkkân õõʹnni vaʹlljeem ǩiõl da pâstt taʹrjjeed ouddmiârkkân chatboks õõʹnnʼja nuʹvddem seeidast, koʹst chatboks âʹnne. Nääiʹt ââʹnnep huõl tõʹst, što seiddõõzz âânnmõš tobddai jeärmmʼmõššân.  

GIOSG

Giosg pääiʹǩ taʹrjjeep seiddõõzz chatboks- oddvuõđid. Giosg jeävstõõzzi vieʹǩǩin jeäʹp meäʹrtõõl oummid. Tõn sâjja ID âʹnne teâttneävvast nuʹtt, što anonyym saǥstõõllmõõžž vuäitt juäʹtǩǩed taarbšeʹmmen, jõs tõt ouddmiârkkân neeʹtt leʹbe õhttvuõđ puätkstõõllâm diõtt puåtkkân.

Lââʹssteâđaid Giosg  jeävstõõzzin vuäitt lookkâd tääiʹben

YLE

Yle oođâs-syöte, koon âʹnne ouddm. evl.fi vuõss-seeidast, âʹnne jeävstõõzzid, kooi vieʹǩǩin kääzzkõs taʹrjjad vuõiǥâs da õõʹnni ǩiõllvaʹlljeem meâldlaž oođâsvuõlttõõzz. Yle mediavuäjtõõzzin vâjja ââʹnned še jeävstõõzzid, kooi vieʹǩǩin yle vuäitt taʹrjjeed Areena kääzzkõõzzid õõʹnnʼja, tâʹl ǥu õõʹnni lij priimmâm Areena âânnmõõžž.

Yle

Ǩeeitâsttmõõžž/Sosiaalʼlaž media vuäjtõõzzi jeävstõõzz

Ââʹnnep še sosiaalʼlaž media seeidai, oođâsveeʹrd da peiʹvvtummši iframe – vuäjtõõzzid jueʹǩǩmen õõʹnnʼjid teâđaid ǩiâvvmõõžžin da ääiʹjpoddsain aaʹššin. Täk liâ kuälmad vueʹssbeäʹl kääzzkõõzz da täi kääzzkõõzzi lââʹssvueʹzz leämnnâʹvve kääzzkõõzzi jiiʹjjes serverin.  

Täk vuäjtõõzz âʹnne takainalla jiiʹjjes jeävstõõzzeez analysâʹsttem diõtt õõʹnnʼjid da taʹrjjeem diõtt õõʹnnʼjid puõttlõsttum ǩeeitâsttmõõžžid.

Tõn diõtt täk vuäjtõõzz toiʹmmje pâi, ǥu õõʹnni lij seännam sosiaalʼlaž media jeävstõõzzi âânnmõõžž seiddõõzzâst. Muđoi õõʹnni vuäinn vuäjtõõzz âʹlnn banner, kååʹtt câgg vuäjtõõzz tåimmjummuž da räukk seännad tõõzz kollʼjeeʹjid jeävstõõzzid.

Täi kääzzkõstaʹrjjeeʹji jeävstõõzz vâjja mottjed, mõõn diõtt kääzzkõstaʹrjjeeʹji jeävstõõzzid põʹrǧǧe vuõss-sââʹjest rääʹjted ouddâl, ǥu tõk vaikkte seiddõʹsse.

Facebook

Facebook vuäitt ââʹnned täid jeävstõõzzid õõʹnni tobdstem diõtt, ǥu seiddõõzzâst lij Facebookâst vuäjtum siiskaž da õõʹnni lij seännam >ǩeeitâsttmõõžž jeävstõõzzid.

Tääʹrǩab teâđaid Facebook ââʹnnem jeävstõõzzin

X/Twitter

Twitter vuäitt ââʹnned täid jeävstõõzzid õõʹnni tobdstem diõtt, ǥu seiddõõzzâst lij Twitteeʹrest vuäjtum siiskâž da õõʹnni lij seännam ǩeeitâsttmõõžž jeävstõõzzid.

 X/Twitter

YouTube

YouTube vuäitt ââʹnned  jeävstõõzzeez õõʹnni tobdstem diõtt, tâʹl ǥu seiddõõzzâst lij You Tubâst vuäjtum siiskaž da õõʹnni lij seännam ǩeeitâsttmõõžž jeävstõõzzid.

Tääʹrǩab teâđaid Youtube jeävstõõzzin

Õõʹnni vaikktemvueiʹtlvažvuõđ

Õõʹnni vuäitt vaikkted jiiʹjjes teâđaid noorri jeävstõõzzi tåimmʼmõʹšše. Õõʹnni oudd suânnjõõzzâs njoođeemikkân pääiʹǩ. Son vuäitt haaʹleʹmmen muʹtted suânnjõõʹzzes čuålkkleeʹl seeid vuâlbeäʹlnn åårrai “ääʹved jeävstõs-šiõttõõzzid” -puålu da muʹtted tueʹjjeeʹmes vaʹlljõõzz.

Tâʹl ǥu õõʹnni lij priimmâm ǩeeitâsttmõõžž jeävstõõzzid lij še vueiʹtlvaž, što seeidast liâ vuäjtõõzz, kook taʹrjjee personõstti jeävstõõzzid. Tâʹl ǥu õõʹnni iʹlla priimmâm ǩeeitâsttmõõzz  jeävstõõzzid, cõggâp tõi leävvnummuž cõõggeeʹl iframe-vuäjtõõzzin vuäjtum aunnâz leämnnõõvvmõõžž seiddõʹsse. Tâʹl vuäjtum siiskâž ij kueʹst, leša tõn sââʹjest kuâsttai banner, kååʹtt räukk priimmâd ǩeeitâsttmõõžž jeävstõõzzid da taʹrjjad liiŋk, koon pääiʹǩ vuäitt vueiʹnned siiʹsǩe, tâʹl ǥu õõʹnni haaʹlad tõn vueiʹnned, leša ij haaʹled jeävstõõzzi leäʹmnnõõvvâd  jiiʹjjes ââʹnnem seiddõʹsse.

Jeävstõõzzi leämnnõõvvmõõžž vuäitt kontrolâʹstted še neʹttlookki šiõttõõzzin, kååʹtt vaikkat pukid seiddõõzzid. Trafi vuäʹpstõõzz mieʹldd õõʹnni lij še vueiʹtlvaž kontrolâʹstted samai tän seiddõõzzâst toiʹmmjeei, personõstti jeävstõõzzid.

Takaisin sivun alkuun