Kirkkohallitus, Kirjuri lokirekisteri

Tietosuojaseloste Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsentietojärjestelmän kirjurin lokirekisteristä

1. Rekisterinpitäjä

Kirkkohallitus (Y-tunnus 0118950-3)
Eteläranta 8, 00130 Helsinki PL 210,
00131 Helsinki
puh. 09 18021, kirkkohallitus(at)evl.fi

Yhteyshenkilö
Seurakuntarekisterit-yksikkö
Kirkkohallitus
Eteläranta 8,
00130 Helsinki
p. 09 18 021, kirkkohallitus(at)evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi Rekisterin nimi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsentietojärjestelmän Kirjurin (myöhemmin Kirjuri) lokirekisteri.

2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Lokirekisterinpidolla on tarkoitus seurata ja valvoa tietojen käsittelyä sekä siten suojata Kirjurin sisältämiä henkilötietoja.

3. Mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Lokirekisterinpidon oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.c ja 6.1.f artikla. Kirkkolain (1054/1993) 16 luvun 8 §:n mukaan Kirkkohallituksen on pidettävä jäsenrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelystä käytön seurantaa, valvontaa ja suojausta varten lokirekisteriä. Kirjurin muiden kuin jäsenrekisteritietojen lokirekisterinpidon oikeusperusteena on Kirkkohallituksen oikeutettu etu järjestää tietosuojan toteutumisen valvonta ja väärinkäytösten ennaltaehkäisy.

4. Minkälaisia henkilötietoja rekisteri käsittelee?

Lokirekisteriin tallennetaan Kirjurin käyttäjän käyttäjätunnus, selailun kohteena olevan henkilön tunniste- eli id-numero, tapahtuma-ajankohta ja käsitellyt tietokokonaisuudet.

5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Tiedot tallentuvat lokirekisteriin käyttäjän kirjautuessa Kirjuriin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan. Kun käyttäjä käsittelee Kirjurissa olevia tietoja, tallentuu tästä tieto lokirekisteriin. Lokirekisteriin tallentuu myös tieto siitä, kun Kirjurin sisältämää tietoa on käsitelty rajapinnan välityksellä toisesta henkilörekisteristä.

6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Lokirekisterissä säilytetään sinne tallennetut tiedot viisi vuotta niiden tallentamisajankohtaa seuraavan kalenterivuoden alusta lukien (kirkkolaki 16 luku 8 §).

7. Minne tietoja luovutetaan?

Lokirekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä siltä osin kuin kysymys on tietojärjestelmien turvajärjestelyistä ja niiden toteuttamisesta (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § kohta 7). Lokirekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta sivullisille, ellei siihen ole lakiin perustuvaa oikeutta. Lokirekisterisovelluksen teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jotka täyttävät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset. Käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalla ei kuitenkaan ole pääsyä lokirekisterin sisältämiin tietoihin.

9. Mitä oikeuksia sinulla on?

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Lokirekisterin ylläpito on lainsäädäntöön perustuva rekisterinpitäjän velvollisuus, mikä rajoittaa rekisteröidyn mahdollisuuksia toteuttaa kaikkia edellä mainittuja oikeuksia.

Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
puh. 029 566 6700

Takaisin sivun alkuun