Uusi avioliittolaki ja kirkko

Uusi avioliittolaki tuli voimaan 1. maaliskuuta 2017. Se mahdollistaa avioliiton samaa sukupuolta olevien kesken ja haastaa samalla kirkon opetusta avioliitosta.

Kirkon avioliitto-opetuksen mukaan avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto. Näin todettiin kirkolliskokouksen yleisvaliokunnan mietinnössä marraskuussa 2015.

Piispainkokouksen elokuussa 2016 valmistuneessa selonteossa kirkon nykyisestä avioliitto-opetuksesta todettiin, ettei papin oikeus vihkiä kirkolliseen avioliittoon muutu 1.3.2017.

Avioliittoon vihkimisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa, ja näiden mukaan papin tulee vihkiminen toimittaa. Tämä koskee myös avioliittoon siunaamista.

Kirkon jäsenillä, papeilla ja myös piispoilla on erilaisia näkemyksiä ja painotuksia avioliittoasiassa. Keskustelua käydään eri tahoilla ja foorumeilla. Keskustelua mediassa -otsikon alle on koottu mediassa esillä olleita kannanottoja.

Kirkolliskokous päättää opillisista kysymyksistä

Avioliittokäsityksen kaltaisista kirkon opillisista asioista päättää kirkolliskokous. Merkittävät asiat, joihin myös avioliitto-opetus kuuluu, vaativat kirkolliskokouksessa taakseen ¾ äänten enemmistön.

Esityksiä kirkolliskokoukselle voivat tehdä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot sekä kirkolliskokousedustajat itse. Myös seurakuntalaisen tekemä aloite voi edetä kirkolliskokoukseen saakka.

Oikeudellinen selviys uuden avioliittolain vaikutuksista

Kirkkohallituksen täysistunto valmisti kirkolliskokouksen pyynnöstä oikeudellisen selvityksen uuden avioliittolain vaikutuksista kirkolle. Selvityksessä todetaan mm., että

  • avioliittolain mukaan kirkolla on uuden lain voimaan tultua edelleen oikeus päättää itse vihkimiskäytännöistään.
  • uusi laki ei luo papeille velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä avioliittoon.
  • papin tekemä samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen on kuitenkin pätevä, mikäli vihittäessä on noudatettu avioliittolaissa säädettyjä vihkimisen ehtoja ja muotoa.
  • jos pappi vihkii samaa sukupuolta olevan parin, vihittäville seuraamuksia ei synny. Mahdolliset seuraamukset papin osalta käsittelee tuomiokapituli.
  • asiantuntijat eivät näe perusoikeudellista näkökulmaa sille, että kirkon olisi muutettava avioliittokäsitystään ja sen mukaista vihkimiskäytäntöä. Aikaa myöten lainsäädännön ja muun sääntelyn olisi kuitenkin hyvä olla mahdollisimman yhdenmukainen.

Piispainkokous selvittää avioliittoon vihkimisen merkitystä kirkolle

Piispainkokous sai marraskuussa 2016 kirkolliskokoukselta tehtäväksi selvittää yhdessä kirkkohallituksen kanssa, millaiset olisivat vihkioikeudesta luopumisen vaikutukset kirkkoon. Yhtenä vaihtoehtona ratkaista kirkon suhde uuteen avioliittolakiin on nähty se, että kirkko luopuisi vihkioikeudesta kokonaan.

Piispainkokous päätti kokouksessaan tammikuussa 2017 toteuttaa selvityksen laajana kartoituksena avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkolle. Selvityksessä käydään läpi myös kirkon eri vaihtoehdot asian suhteen ja näiden vaihtoehtojen vaikutukset.

Taustaselvityksen tekee piispainkokouksen kutsumana professori Eila Helander. Hänen tukenaan on piispainkokouksen asettama ohjausryhmä, johon kuuluvat arkkipiispa Kari Mäkinen (pj.), kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, Kirkon tutkimuskeskuksen vs. johtaja Kimmo Ketola, kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja ja piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen (siht.).

Selvityksen on tarkoitus valmistua 31.10.2017 mennessä. Piispainkokous käsittelee sen näin ollen joulukuun 2017 tai helmikuun 2018 istunnossa. Kirkolliskokoukseen asia etenisi siten toukokuussa 2018.

Keskustelumalli avioliitosta eri tavoin ajatteleville

Kirkkohallitus on valmistellut myös kirkolliskokouksen pyynnöstä keskustelumallin ja -aineiston, jonka avulla avioliitosta eri tavoin ajattelevat voivat oppia ymmärtämään toistensa näkemyksiä ja käydä rakentavaa keskustelua. Kunnioittava keskustelu -aineisto on laadittu Skotlannissa sekä Englannin anglikaanikirkon vastaavassa prosessissa käytettyjen materiaalien pohjalta.

Keskustelumallin testaus on alkanut lokakuussa 2016. Aineisto on julkaistu kirkon Sakasti-verkkosivustolla, ja sitä on tavoitteena hyödyntää seurakunnissa ja hiippakunnissa.

Muuta vireillä olevaa

Toukokuussa 2017 kokoontuvalle kirkolliskokoukselle jätettiin edustaja-aloite, jossa ehdotetaan, että kirkolliskokous ryhtyisi valmistelemaan tarvittavia muutoksia avioliittokäsityksen laajentamiseksi koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja. Aloitteesta käydään lähetekeskustelu, jonka jälkeen se joko päätetään lähettää valiokuntakäsittelyyn tai hylätään.  

Kirkolliskokouksen kirkkohallitukselta tilaama avioliittoaiheinen tutkimus valmistuu Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisemana syksyllä 2017. Tutkimuksessa käsitellään muun muassa avioliiton kulttuuris-historiallista merkitystä, avioliiton psykologiaa, parisuhteen muutosta ja perhekäsitystä.

Katso myös: Keskustelua mediassa kirkon avioliitto-opetuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia