Kaikki tiedotteet

16.4.2024

Kirkkohallitus myönsi avustuksia seurakuntien rakennusten korjaushankkeisiin – Heinäveden kirkolle lähes miljoona euroa

Kirkkohallituksen täysistunto myönsi kokouksessaan 16.4.2024 valtion rahoituksesta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon seurakunnille yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa. Kirkon keskusrahastosta myönnettiin korjausavustuksia yhteensä noin 1,5 miljoona euroa. Avustushakemuksia saapui yhteensä 126 kaikkiaan 72 eri seurakuntataloudesta. Hakemusten kustannusarviot ovat yhteensä noin 28,7 miljoonaa euroa.

Avustusta rakennusten korjaushankkeisiin on voitu jakaa tänä vuonna vain seurakunnille, jotka ovat oikeutettuja avustukseen laskentakaavan perusteella, poikkeuksena Kinnulan seurakunnan kirkon korjaushankkeen toinen osa. Kinnulan seurakunnalle myönnettiin kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 494 200 euroa.

Liperin seurakunnalle myönnettiin kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 908 100 euroa. Käynnissä on Heinäveden kirkon ulkopuolinen kunnostus ja maalaus.  Imatran seurakunnalle myönnettiin 761 300 euroa Kolmen ristin kirkon ulkovaipan korjaustöihin. Taipaleen seurakunta sai kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon 487 100 euroa. Käynnissä on Lemin kirkon korjaustyöt.

Avustukset myönnettiin tiedotteen liitteen mukaisesti.

Tiedotteen kuvassa Kermajärvi ja Heinäveden kirkon risti. Kuvaaja Sami Tammisalo. 

Lisätiedot: Yliarkkitehti Edla Mäkelä, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi 

Valtion rahoituksen jakoperusteiden uudistus etenee  

Kirkkohallitus on jatkanut kirkolliskokouksen pyynnöstä selvitystä, kuinka valtionrahoitus jaetaan seurakunnille. Jakoperusteet on tavoitteena uudistaa entistä tarkemmiksi ja oikeudenmukaisemmiksi eri seurakunnille. Nykyinen jakoperuste ei ota huomioon seurakuntien erilaisia vastuita mm. kulttuurihistoriallisten perintökohteiden suojelussa sekä hautaustoimessa. Tavoitteena on, että rahoitus kohdistuisi seurakuntatalouksien kesken yhteiskunnallisia velvoitteita vastaavasti.

Täysistunto päätti lähettää kirkolliskokoukselle ilmoituksen selvityksestä sekä muistion keskustelun pohjaksi. Muistiossa tarkastellaan malleja, joissa seurakunnille suoraan jaettavan osuuden jakoperusteina seurakuntatalouden asukasluvun rinnalla tai sijaan olisivat seurakuntataloutta vastaavan kunnan tai kuntien kuolleiden ja haudattujen määrät sekä kulttuuriperintökohteiden määrän perusteella muodostettu kulttuuriperintöindeksi.

Varsinainen esitys valtion rahoituksen jakoperusteiden uudistamisesta tehdään vuoden 2025 talousarvioesityksen yhteydessä syksyllä 2024.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain evankelis-luterilaiselle kirkolle rahoitusta hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin laissa säädettyihin tehtäviin. Valtionrahoituksen vuosittainen määrä on noin 120 miljoonaa euroa. Valtionavustus maksetaan Kirkkohallitukselle, ja sen käyttämisestä päättää vuosittain kirkolliskokous aina Kirkkohallituksen talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 347 4728

Kirkon keskusrahaston vuoden 2024 talousarvioon esitetään muutosta

Kirkkohallituksen täysistunto esittää kirkolliskokoukselle, että se hyväksyy Kirkon keskusrahaston vuoden 2024 talousarvion ensimmäisen muutoksen.

Esityksessä Turun arkkihiippakunnan 750-vuotisjuhlavuoden käynnistämiseen myönnettäisiin 23 800 euron lisäys. Vuodesta 1276 alkaen toiminut Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli oli ensimmäinen pysyvänä kollegiona toimiva ja koulutetuista ammattihenkilöistä koostuva toimielin Suomessa. Siksi arkkihiippakunnan tuomiokapitulia voidaan kutsua Suomen vanhimmaksi virastoksi ja suomalaisen julkishallinnon perustaksi. Juhlavuosi nostaa esiin hyvää hallintoa, demokratian merkitystä sekä sivistystä ja kulttuuria. Juhlavuotta vietetään yhdessä kansallisten toimijoiden kanssa.

Henkilöstö- ja talousjärjestelmäkokonaisuuden käytettävyyttä parantavan KIPA2-hankkeen talousarvioon esitetään myönnettäväksi 864 500 euron lisäys. Muutosten myötä kirkon keskusrahaston tilikauden 2024 alijäämä on -1 350 924 euroa.

Täysistunto merkitsi tiedoksi Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston tilintarkastajan raportoinnin ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023 sekä Kirkon eläkerahastoa koskevan Finanssivalvonnan vuosittaisen raportin.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 347 4728

Kirkon viestintä- ja vuorovaikutusohjelma vuoteen 2026 hyväksyttiin

Täysistunto hyväksyi päivitetyn viestintäohjelman ”Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintä- ja vuorovaikutusohjelma vuoteen 2026”. Ohjelma päivitettiin sovitusti kirkon strategiakauden puolivälissä, kokonaiskirkollisen viestintäselvityksen valmistuttua.

Kirkon viestintä- ja vuorovaikutusohjelma on tarkoitettu jokaisen kirkon toimijan tueksi ja inspiraatioksi viestintään ja vuorovaikutukseen.

Vuonna 2021 hyväksyttyyn ohjelmaan on päivityksessä lisätty muun muassa kirkon viestinnän äänensävyä määrittelevät kiteytykset. Lisäksi ohjelmaan on lisätty ajankohtaisia tarkennuksia esimerkiksi muuttuvasta kieliympäristöstä, tekoälystä, viestinnän vaikuttavuudesta sekä ekumeniasta ja uskontodialogista. Kokonaiskirkollisen viestintäselvityksen myötä kirkon eri toimijoita kannustetaan entistä vahvempaan yhdessä tekemiseen ja sisältöjen yhteiseen jakamiseen.

Ohjelma kannustaa myös kirkon eri toimijoita liittymään kirkon yhteiseen, uudistuksen alla olevaan ilmeeseen. Täysistunto hyväksyi ilmeen uudistusprojektin (Kohti yhteistä ilmettä) ensimmäisen vaiheen, joka sisältää saavutettavan väripaletin, piktogrammi-kokoelman aloituspaketin sekä linjauksen taustakuvioiden käyttämisestä.

Lisätiedot: Viestintäjohtaja Eeva-Kaisa Heikura, eeva-kaisa.heikura@ev.fi, p. 040 688 1421 

Rautjärven kirkon rakentamiseen kirkkolain mukainen lupa

Kirkkohallitus myönsi Ruokolahden seurakunnalle kirkkolain mukaisen luvan Rautjärven uuden kirkon ja kellotapulin rakentamiselle. Rautjärven vuonna 1881 valmistunut puurakenteinen ristikirkko tuhoutui tulipalossa 25.12.2022.

Ruokolahden seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi maaliskuussa 2024 suunnitelmat Rautjärven uuden kirkon ja kellotapulin rakentamiseksi. Uuden kirkon arkkitehtuuri noudattelee perinteistä, korkealla harjakatolla varustettua kirkkoarkkitehtuuria, mutta on samalla moderni. Rakentaminen edellyttää myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa, joka seurakunnan tulee hakea rakennuslupaviranomaiselta.

Lisätiedot: Yliarkkitehti Edla Mäkelä, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi 

Avustuksia kirkollisille järjestöille

Kirkkohallituksen täysistunto jakoi avustuksina kirkollisille järjestöille yhteensä 80 000 euroa.

Avustushakemuksia on arvioitu suhteessa toiminnan laajuuteen, kattavuuteen ja muiden samantyyppisten avustuksenhakijoiden hakemuksiin. Suurimmat avustukset saivat Kansan Raamattuseuran Säätiö (9 000 euroa), Förbundet Kyrkans Ungdom rf (8 000 euroa) ja Romano Missio ry (6 000 euroa).

Avustukset myönnettiin esityksen mukaisesti, ks. Domus-palvelu.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Petri Määttä, p. 040 688 1543, petri.maatta@evl.fi 

Yhteisvastuukeräys täyttää 75 vuotta – vuoden 2025 keräyksen tuotto suunnataan nuorille

Täysistunto merkitsi tiedoksi Yhteisvastuukeräyksen 75-vuotisjuhlavuoden 2025 tiedot. Kirkkopalvelut ry:n hallitus on päättänyt ohjata juhlavuoden keräyksen tuoton heikoimmassa asemassa olevien nuorten unelmoinnin, toimijuuden ja tulevaisuuden toivon tukemiseen Suomessa ja maailmalla.

Juhlavuoden kotimaiseksi kumppaniksi on valittu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry.

Vuoden 2025 keräystuotosta 50 prosenttia menee Kirkon Ulkomaanavun kautta kansainväliseen katastrofityöhön. Keräyksen toteuttanut seurakunta saa 30 prosenttia keräystuotoistaan käytettäväksi paikalliseen auttamistyöhön ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry saa 20 prosentin osuuden valtakunnalliseen avustustoimintaan.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Petri Määttä, petri.maatta@evl.fi, p. 040 688 1543

Täysistunnon pöytäkirja tulee nähtäväksi noin viikon kuluttua kokouksesta Domus-palveluun.

Liitteet:
korjausavustuspaatokset_taysistunto-20240416_poytakirjantarkastamaton.pdf

Takaisin sivun alkuun