Alaikäisen kirkkoon liittyminen

Huoltajat päättävät yhdessä alle 18-vuotiaan uskonnollisesta asemasta eli siitä, halutaanko lapsi liittää tai erottaa kirkon jäsenyydestä.

Kun lapsi on alle 12 vuotta:

  • Huoltajien päätöksellä voi alle 12-vuotias liittyä seurakunnan jäseneksi, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. Alle 12-vuotias voi jäädä kirkon jäseneksi vaikka hänen vanhempansa tai huoltajansa eroaisivat kirkosta.
  • Jos huoltajat eivät kuitenkaan lapsen syntymän jälkeen sovi lapsen uskonnollisesta asemasta, lapsen huoltajana toimiva äiti voi päättää yksin alle vuoden ikäisen lapsen kasteesta ja liittämisestä kirkon jäseneksi. Tällöin edellytetään, ettei lapsi ole ollut aikaisemmin minkään uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. 
  • Muista alle yksivuotiaan lapsen uskonnollisen aseman muutoksista päättävät lapsen huoltajat yhdessä. Jos esimerkiksi lapsi, jonka huoltajina ovat äiti ja isä, on kahden kuukauden ikäisenä äidin yksinomaisella päätöksellä liittetty seurakunnan jäseneksi, ei äiti voi yksin erottaa lasta kirkosta lapsen ollessa esimerkiksi kymmenen kuukauden ikäinen.

Kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta:

  • 12-17-vuotiaiden lasten uskonnollisen aseman muutokset (liittyminen tai eroaminen) edellyttävät aina lapsen ja hänen huoltajiensa samanmielisyyttä.
  • 12-17-vuotias voi liittyä tai jäädä seurakunnan jäseneksi vaikka hänen vanhempansa eivät kuuluisikaan kirkkoon.

Jos tuomioistuin on lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain nojalla päättänyt tehtävien jaosta lapsen huoltajien kesken toisin, noudatetaan tuomioistuimen päätöstä.

Lapsen uskonnollista asemaa määrittävät uskonnonvapauslaki ja luterilaisen kirkon oma lainsäädäntö. Uskonnonvapauslain mukaan kirkon omassa lainsäädännössä voidaan säätää erikseen jäsenyyden edellytyksistä.

Alaikäisen kirkkoon liittymisen voi laittaa alulle tulostamalla ja täyttämällä tämän lomakkeen. Lomake tulee postittaa tai viedä oman kotikunnan seurakuntaan.