Kaikki tiedotteet

8.11.2023

Esitys kirkon yhteistoimintalaiksi etenee valtioneuvostolle

Kirkolliskokous esittää valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin yhteistoimintaa evankelis-luterilaisessa kirkossa koskevan lain säätämiseksi. Kirkkohallitus oli tehnyt esityksen laista kirkolliskokoukselle.  

Lailla korvataan kirkon virka- ja työehtosopimukset kirkon yhteistoiminnasta sekä kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Lisäksi muutoksia tulee evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta annettuun lakiin ja eräisiin muihin lakeihin. 

Ehdotettu laki vastaa pitkälti yrityksiä ja yhteisöjä koskevaa yhteistoimintalakia kuitenkin siten, että kirkon työnantajien luonne viranomaistoimijoina on otettu huomioon.

Uusi laki lisää ja vahvistaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia. Työnantajan ja henkilöstön edustajan on muun muassa käytävä säännönmukaista vuoropuhelua laajemmin kuin voimassa olevan sopimuksen pohjalta.

Lakia sovelletaan niihin työnantajina toimiviin kirkon viranomaisiin, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti yhteensä vähintään 20 viranhaltijaa ja työntekijää. 

Lakivaliokunta teki mietinnön kirkkohallituksen esityksestä ja talousvaliokunta antoi sille lausunnon. Lakivaliokunta edellyttää, että Kirkkohallitus, Kirkon työmarkkinalaitos ja tuomiokapitulit tukevat seurakuntia ja seurakuntayhtymiä uutta lainsäädäntöä käyttöön otettaessa.

Edustaja Lauri Palmunen ehdotti lakiehdotuksen hylkäämistä, sillä se lisäisi hänen mukaansa hallintoa ja jakaisi seurakuntia. Palmusen ehdotuksesta äänestettiin. Palmusen ehdotusta kannatti 18 edustajaa ja lakivaliokunnan ehdotusta 84 edustajaa. Kaksi edustajaa äänesti tyhjää. 

Kirkkohallituksen esityksen valmisteli työryhmä, jossa oli mukana työmarkkinaosapuolten edustajia. Työryhmä pyysi lausuntoja mm. seurakunnilta, kapituleilta, ministeriöiltä sekä työmarkkinaosapuolilta. 

Lakivaliokunnan mietintö 4/2023 kirkkohallituksen esityksestä 3/2023: Laki yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa ja siihen liittyvät lait

Talousvaliokunnan lausunto 1/2023 lakivaliokunnalle: Kirkkohallituksen esityksestä 3/2023 kirkolliskokouk-selle laiksi yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa ja siihen liittyviksi laeiksi

Kirkolliskokous haluaa nostaa Kirkon eläkerahaston tuottotavoitetta

Kirkolliskokous vahvisti, että seurakuntien palkkaperusteinen eläkemaksu vuodelle 2024 on 28,7 %, eläkemaksu sisältää myös työntekijöiltä perittävän työntekijäin eläkelain mukaisen työntekijöiden eläkemaksun. Kirkon keskusrahaston ja kirkollisten yhdistysten palkkaperusteinen eläkemaksu vuodelle 2024 on 34,5 %, eläkemaksu sisältää myös työntekijöiltä perittävän työntekijäin eläkelain mukaisen työntekijöiden eläkemaksun. 

Työkyvyttömyyseläkkeistä ei peritä omavastuuosuutta vuonna 2024. Kirkolliskokous hyväksyi kirkkohallituksen esityksen Kirkon eläkerahaston talousarvioksi vuodeksi 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024–2026.

Kirkolliskokous vahvisti, että kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus vuodelle 2024 on 5,0 %.

Kirkon eläkerahaston eläkevastuu oli 5,224 miljardia euroa 31.12.2022. Eläkevastuusta on kirkossa katettu noin kolmannes, mikä on samaa tasoa kuin Suomessa yleisesti. Kirkolliskokouksen talousvaliokunnan näkemyksen mukaan kirkon eläkerahaston nykyistä 3,0 prosentin vuotuista reaalituottotavoitetta voidaan nostaa. Talousvaliokunta totesi, että Kirkon eläkerahaston johtokunnan ja hallituksen on syytä ottaa asia arvioitavakseen.

Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahastosta määrittää, että Kirkon eläkerahaston johtajana toimii Kirkkohallituksen talousosaston johtaja. Talousvaliokunnan käsityksen mukaan Kirkon eläkerahaston johtamisen edellyttämä vastuu, osaaminen ja resurssointi tulisi arvioida uudelleen. Kasvava sääntely ja mahdollinen reaalituottotavoitteen nosto kasvattavat tehtävän vaativuutta jatkossa. Uudelleenharkinta edellyttää Lain evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahastosta muuttamista 2. luvun 8 pykälän osalta. Talousvaliokunta katsoo, että muutostyön valmisteluun tulisi ryhtyä viipymättä.

Talousvaliokunnan mukaan nykyinen eläkerahastomaksun määräytymisperuste koetaan seurakuntien näkökulmasta epäoikeudenmukaiseksi. Talousvaliokunnan näkemyksen mukaan eläkerahastomaksun tulee määräytyä laskennallisen kirkollisveron perusteella, samalla tavalla kuin kirkon keskusrahastomaksu määräytyy. Tämän johdosta Lakia evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahastosta olisi muutettava. Lisäksi tarvitaan tarkempi selvitys siitä, miten Kirkon eläkerahaston maksutulo säilyy riittävällä tasolla määräytymisperusteen muuttuessa.

Talousvaliokunnan mietintö 5/2023 Kirkkohallituksen esityksestä 8/2023 Kirkon eläkerahaston talousarvio vuodeksi 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024‒2026

Turvallinen seurakunta -aineisto seurakuntien tukena kiusaamisen vastaisessa työssä

Kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle tehtäväksi kiinnittää erityistä huomiota kiusaamisen vastaiseen työhön seurakuntien työn tueksi laaditun Turvallinen seurakunta -asiakirjan ja verkkoaineiston päivitystyössä. 

Vuonna 2019 valmistuneen Turvallinen seurakunta -asiakirjan tavoitteena on ollut tukea seurakuntalaisten ja työyhteisön kokonaisvaltaista turvallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Huomiota kiinnitetään fyysiseen, henkiseen, hengelliseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen seurakunnassa ja seurakunnan toiminnassa. Asiakirjaa on sittemmin päivitetty, viimeksi tämän vuoden aikana, ja aineisto löytyy nykyään verkkosivuilta.

Kirkolliskokous rohkaisee kirkkohallitusta edelleen syventämään kirkon työntekijöiden osaamista kiusaamisen tunnistamisessa, ehkäisemisessä ja siihen puuttumisessa sekä kehittämään seurannan välineitä ja raportointimalleja kiusaamiseen puuttumiseksi.

Hallintovaliokunnan mietintö 4/2023 edustaja-aloitteesta 3/2022 kirkolliskokoukselle
Seurakuntien rooli kiusaamisen vastaisessa työssä 

Seuraa kirkolliskokousta verkossa: Kirkolliskokouksen asiakirjat (työsuunnitelma ja vireillä olevat asiat) ja muu informaatio löytyvät verkossa.
Kirkolliskokousedustajat
Kirkolliskokousvaalit

Viestipalvelu X:ssä kokousuutisia voi seurata tunnisteella #kirkolliskokous ja #kyrkomötet

Kirkolliskokouksen viestintä:
Tuula Putkinen, viestintäpäällikkö, p. 046 922 0232
Tuija Helenelund, viestintäasiantuntija, p. 050 529 8503
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 181

Takaisin sivun alkuun